Vuxenstuderande i utbildningssystemet

Vuxenutbildning och livslångt lärande

Vuxenstuderande i utbildningssystemet

Utbildning för vuxna ordnas på alla nivåer i utbildningssystemet och i form av studier inom fritt bildningsarbete. Sålunda är vuxenutbildningen inte en enhetlig helhet, utan den erbjuds i många olika former av läroanstalter och utbildningar. Vuxenutbildning ordnas på alla utbildningsnivåer, med undantag för småbarnspedagogik, och i regel i samma läroanstalter som utbildningen för unga. De olika utbildningsformerna för vuxna kan användas mångsidigt som verktyg i det livslånga, kontinuerliga lärandet. Behovet av längre arbetskarriärer och förändringar i arbetsuppgifterna och på arbetsplatserna under människans levnadslopp understryker allt mer betydelsen av utbildning i vuxen ålder och av livslångt lärande. De allt snabbare förändringarna och omvälvningarna i arbetslivet förutsätter att man kontinuerligt uppdaterar sitt kunnande, och ofta också att man byter yrke eller bransch. Arbetsuppgifter försvinner till följd av teknologins inverkan, och de yrken som kvarstår förändras på djupet på kort tid. Kunskaper och kunnande behöver upprätthållas hela livet. På så sätt håller de yrkesverksamma sina kunskaper och färdigheter uppdaterade. 

Livslångt, kontinuerligt lärande betraktas som en förutsättning för att höja bildningsnivån, förbättra kompetensen och bygga upp framtiden, och är nödvändigt ur samhällsperspektiv i och med att arbetsuppgifter och yrken förändras. Grunden för det livslånga lärandet läggs redan i småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

Vuxna inom olika utbildningsformer

Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för vuxna

För dem som passerat läropliktsåldern kan kommunen ordna grundläggande utbildning som riktar sig till vuxna. Då är det ofta fråga om en elev med invandrarbakgrund. Bestämmelser om grundläggande utbildning som riktar sig till vuxna finns i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) och statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (422/2012). De nya bestämmelserna om grundläggande utbildning för vuxna trädde i kraft 1.1.2018. Kommunen beslutar om ordnande av grundläggande utbildning för andra än läropliktiga. Den grundläggande utbildningen för vuxna är avsedd för alla dem som får grundläggande utbildning efter att de redan passerat läropliktsåldern. Grundläggande utbildning för vuxna kan ordnas av till exempel vuxengymnasier eller folkhögskolor som har tillstånd att erbjuda denna utbildning. Det är också möjligt att delta i grundläggande utbildning för vuxna vid en del straffanstalter. Viktiga målgrupper är skolavhoppare eller invandrare som slutfört en lägre lärokurs än grundskolans.

I gymnasierna studerar de vuxna endera för att fullgöra gymnasiets hela lärokurs eller för att avlägga ämnesstudier. Gymnasieutbildningen för vuxna har en särskild timfördelning som godkänts av statsrådet. Denna timfördelnings omfatning är  mindre  än utbildningen för unga.

Vuxenutbildning ger yrkeskunskaper

Yrkesinriktad utbildning på andra stadiet erbjuder också vuxna en möjlighet att uppnå yrkeskompetens och att bredda och fördjupa den i överensstämmelse med principen om kontinuerligt, livslångt lärande. Därtill erbjuder den de vuxna en möjlighet att byta bransch då näringsstrukturerna och yrkena förändras. Utbildningen erbjuds både unga vuxna som saknar examen på andra stadiet och personer som redan har yrkeskompetens. Utbildningen är kompetensbaserad och en persons tidigare kompetens identifieras och erkänns som en del av studierna. Förutom att man kan avlägga en hel examen kan man också avlägga delar av den när kompetensen kompletteras. Yrkes- och specialyrkesexamina är viktiga vägar i den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Läroavtalsutbildning är också en populär utbildningsform inom yrkesutbildningen för vuxna.

Vuxenutbildning vid yrkeshögskolor

Vuxna kan studera och avlägga samma examina vid yrkeshögskolor som unga. Man kan dra nytta av högskolornas öppna studieutbud, specialiserade studier och examensdelar för att förnya sin kompetens. Vuxna kan studera vid yrkeshögskola och avlägga yrkeshögskoleexamen (YH) eller högre yrkeshögskoleexamen (HYH), skaffa sig specialiseringsutbildning eller delta i kompletterande utbildning eller i öppen yrkeshögskoleundervisning. Högre yrkeshögskoleexamina (HYH) utgör en arbetslivsinriktad form av vuxenutbildning. Dessa examina är avsedda för dem som avlagt en lägre högskoleexamen.  De fungerar som flexibla, skräddarsydda instrument för arbetslivsutveckling och resulterar i en högre högskoleexamen.