Vårdgaranti

Bestämmelser om vårdgaranti finns i hälso- och sjukvårdslagen. Syftet med vårdgarantin är att förhindra att det uppstår alltför långa väntetider till undersökningar och vård. För att en person ska kunna tas in på ett sjukhus för icke-brådskande sjukvård krävs det en remiss som grundar sig på läkar- eller tandläkarundersökning. I fråga om både brådskande vård och vård som grundar sig på remiss bedöms vårdbehovet och tillhandahålls vården enligt enhetliga medicinska eller odontologiska grunder. Den som behöver brådskande vård ska få vård omedelbart.

Patienterna ska vardagar under tjänstetid omedelbart kunna få kontakt med hälsovårdscentralen eller någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården. Vid hälsocentralen ska en bedömning av vårdbehovet göras senast den tredje vardagen räknat från det att patienten tagit kontakt med hälsocentralen. Vård som bedöms vara nödvändig ska påbörjas inom tre månader efter att vårdbehovet konstaterats. Inom mun- och tandvården kan tidsgränsen på tre månader överskridas.

I den specialiserade sjukvården ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har kommit in till verksamhetsenheten. Om bedömningen av vårdbehovet kräver en bedömning av en specialist eller särskild bilddiagnostik eller särskilda laboratorieundersökningar ska dessa göras inom tre månader från det att remissen anlände.  Vård, behandling och rådgivning som konstaterats vara nödvändig ska, med beaktande av hur brådskande vården är, ordnas och inledas inom skälig tid, dock inom sex månader från det att vårdbehovet konstaterades.

Inom mentalvården för barn och unga ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor efter att remissen anlänt. Om bedömningen av vårdbehovet kräver en bedömning av en specialist, särskild bilddiagnostik eller särskilda laboratorieundersökningar, ska dessa göras inom sex veckor från det att remissen anlände.  Vård eller behandling som konstaterats vara nödvändig ska i fråga om personer under 23 år, med beaktande av hur brådskande vården är, ordnas inom tre månader från det att vårdbehovet konstaterades.

Läs mer om dessa teman