Miljö- och hälsoskydd

Veterinärvård

Kommunen är skyldig att inom sitt område ordna grundläggande veterinärtjänster för alla husdjur när tjänsterna i fråga inte annars står till buds inom samarbetsområdet. Till dessa tjänster hör också förebyggande tjänster i enlighet med djurhälsovårdsprogrammet. Dessa tjänster ska erbjudas nyttodjuren i området.

​Kommunen ska för alla husdjur ordna med jourtjänst för akut veterinärhjälp som behövs utanför tjänstetid i samarbete med andra kommuner inom ett jourområde som motsvarar en eller flera ekonomiska regioner eller ett eller flera landskap. För varje jourområde ska det ordnas med en centraliserad kontaktservice för vilken en avgift också kan tas ut.

Kommunen har rätt att ta ut en s.k. klinikavgift av ägaren till ett husdjur, förutsatt att djuret vårdas i en av kommunen ordnad lokal. Kommunen bör se till att klinikavgifterna tas ut eftersom en del av kommunernas kostnader för lokalerna kan täckas med avgiften. Veterinären debiterar ett arvode för sina tjänster.

Kommunen ska utarbeta en plan för sina veterinärtjänster.

Kommunen måste sörja för förutsättningarna för kommunalveterinärens tillsynsuppgifter som föreskrivs i lagen om djursjukdomar, lagen om bekämpande av djursjukdomar som med lätthet sprider sig, djurskyddslagen, lagen om transport av djur och lagen om medicinsk behandling av djur. Dessa tillsynsuppgifter är fortfarande på statens ansvar. Staten ersätter kommunen för kostnader för utförda tillsynsuppgifter.

Kaisa Mäntynen

Kaisa Mäntynen

Sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd
Enheten för samhälle och miljö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2139, +358 40 703 6475
Ansvarsområden
  • intressebevakning, utvecklingsarbete och sakkunnigtjänster för kommunerna i anslutning till miljö- och hälsoskyddet
  • upprätthållande och samordning av den interaktiva e-postlistan för kommunernas miljöhälsodirektörer
  • deltagande i nationella projekt som stöder kommunernas arbete kring inomhusluft