Tillgänglighetshandbok

Tillgängliga webbtjänster ska nu bli vardag

EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (tillgänglighetsdirektivet) trädde i kraft i december 2016. Finland har tid på sig att implementera direktivet fram till september 2018. Kommunerna bygger om sina webbplatser och utvecklar skyndsamt digitala tjänster även på grund av de pågående stora förvaltningsreformerna och den nationella servicearkitekturen. I samband med förändringarna ingås avtal och väljs programvara för flera år framåt i tiden. Redan nu bör kommunerna beakta kraven i tillgänglighetsdirektivet och kräva att också producenterna av tjänster och programvara ska beakta tillgänglighetsaspekten och vara beredda på förändringar, trots att det är oklart i vilken omfattning direktivet kommer att tillämpas på nationell nivå.

På Kommunförbundet beslutade vi att inte invänta den slutliga implementeringen av direktivet utan stödja kommunerna proaktivt med hjälp av handboken och titta på tillgänglighetskraven ur olika synvinklar. Vår målsättning har varit att utarbeta en lättbegriplig handbok om tillgänglighet på allmän nivå, med beaktande av det som nu är känt om implementeringen. Först publiceras en allmän del (del I) av handboken och strax därefter en andra del av mer teknisk karaktär. Handboken har ombrutits och publicerats på ett så tillgängligt sätt som möjligt och åtminstone till en början läggs den bara ut på webben.

I kommunallagen betonas kommunens skyldighet att informera på det allmänna datanätet via webbtjänster på klarspråk. Kommunallagen lägger särskild vikt vid hur invånarna kan delta och påverka ärendena i kommunen. I takt med webbtjänsternas växande betydelse blir det allt viktigare att de offentliga webbtjänsterna är tillgängliga för alla. Användarna har olika slags färdigheter som kan variera efter ålder och livssituation. Om webbtjänsterna är tillgängliga kan allt fler använda dem obehindrat eller klara sig med bara lätt vägledning. För kommunerna är det kostnadseffektivt att producera tjänster på webben för en så stor användargrupp som möjligt. Samtidigt kan de begränsade resurserna användas för att stödja dem som behöver mest hjälp.

Tillgänglighetsdirektivet ger kommunerna nya skyldigheter men också möjligheter att förbättra sin service. Att beakta tillgänglighetsaspekten kräver ny kompetens och förmåga att sätta sig in olika användares situation. Välplanerade och tillgängliga webbtjänster är användarvänliga och ett kostnadseffektivt sätt att ge information och ordna den kommunala servicen. Genom handboken vill vi stödja kommunerna på vägen mot tillgängligare webbtjänster.

Innehållet i handboken har producerats av Terhi Tamminen och Petteri Alinikula på uppdrag av Kommunförbundet.

Tack för gott samarbete!

Tony Hagerlund, webbkommunikationschef
Elisa Kettunen, sakkunnig
Mattias Lindroth, sakkunnig
Finlands Kommunförbund rf

Ge gärna respons!

Handboken har utarbetats som ett beställningsverk och avsikten är att den ska vara början på en ny, smidigare verksamhetsmodell där förbundet utvecklar handböcker i växelverkan med användarna. Vi hoppas få respons på boken från både kommuner och tillgänglighetsexperter. Vår avsikt är att uppdatera handboken oftare än sedvanliga handböcker.

Skicka gärna respons till Kommunförbundets e-postservice informationssamhallet[at]kommunforbundet.fi: Skriv som rubrik ”Respons på tillgänglighetsguiden”.