Tillgänglighetsutlåtande

Vi arbetar för att främja likabehandling. Vårt mål är att våra tjänster ska vara lättanvända och tillgängliga för alla. Kommunförbundets tjänster är i första hand riktas till tjänsteinnehavare och förtroendevalda i kommunerna och i organisationer med kommunal bakgrund.

Det här är Kommunförbundets tillgänglighetsutlåtande. Kommunförbundets webbtjänster omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att de offentliga webbtjänsterna ska vara tillgängliga.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.kommunforbundet.fi och dess språkversioner. Utlåtandet publicerades ursprungligen 10.8.2020 och uppdaterades senast 18.8.2020. Tillgängligheten för den här digitala tjänsten har bedömts internt av Kommunförbundet. Som stöd för bedömningen har använts tekniska verktyg samt en bedömning av webbplatsens tillgänglighet som genomfördes av en tredje part år 2018.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Webbtjänsten kommunforbundet.fi uppfyller till stor del tillgänglighetskraven, och förutom vissa undantag finns det inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen (webbplatsen uppfyller de kritiska kraven på nivå A och AA i WCAG-standarden).

Med tanke på webbtjänstens allmänna funktion är läget därmed ganska bra. Nedan redogörs för de separata tjänster eller genomföranden som behöver förbättras och för vilka vi planerar att förbättra tillgängligheten.

Menyn

Menyn på kommunforbundet.fi har vissa problem med funktionaliteten, såsom att menyn i vissa situationer syns endast delvis och att den fungerar dåligt i vissa gamla webbläsare. Dessa problem är också tillgänglighetsproblem. Vi korrigerar menyn i augusti-september 2020, och samtidigt säkerställer vi att genomförandet på alla sätt uppfyller tillgänglighetskraven.

Bifogade filer

Webbplatsens bifogade filer överensstämmer delvis med kraven.  Våra dokumentmallar beaktar tillgänglighetskriterierna och vi har ordnat utbildning och stöd för hur man använder filer korrekt. 

Efter 23.9.2018 har vi strävat efter att publicera filer som överensstämmer med tillgänglighetskraven, men det kan fortfarande finnas filer som inte är tillgängliga. I dessa fall kan man be att få en tillgänglig version av filerna. I sådana fall, kontakta oss på det sätt som beskrivs under punkten Respons om tillgängligheten.

Videor och ljudfiler

Om videor finns tillgängliga längre än två veckor, uppfyller vi primärt tillgänglighetskravet med textning. Följande undantag finns: 

  • Vid behov kan man också separat komma överens om ett annat förfarande. 
  • När det handlar om inspelningar som är över 45 minuter långa kan vi också beakta tillgänglighetskraven genom att göra materialet tillgängligt på webben (till exempel presentationer) och vid sidan av ett sammandrag av evenemanget i form av en nyhet. 

För poddar och andra ljudinspelningar gör vi separata motsvarigheter i textformat.

När det gäller video- och ljudfiler övergår vi till den nivå som motsvarar tillgänglighetskraven från och med 23.9.2020. En del äldre material uppfyller redan tillgänglighetskraven.

Video- och ljudfiler publiceras förutom på kommunforbundet.fi också i flera andra kanaler, såsom Youtube, Kunta.tv, Soundcloud, Twitter och Facebook.

Textningen av videofiler görs med SRT-filer. När vi publicerar videor på Youtube, Kunta.tv eller Facebook finns textningen bifogad som en separat fil. I augusti 2020 var det fortfarande inte möjligt att använda SRT-filer på vårt Twitterkonto. Det här utreds under hösten 2020. Videorna som publiceras på Twitter finns textade i andra tjänster.

Separata appar som en del av webbtjänsten

Livskraftsindikatorn och Kommunfakta. Tjänsterna har skapats med hjälp av verktyget Highcharts, som använder öppen källkod. I princip har tillgängligheten beaktats i genomförandet. Vi kommer att förnya färgskalan (kontraster osv.) under hösten 2020, och samtidigt bedömer vi också hur det tekniska genomförandet fungerar.

Förvaringstider för kommunala handlingar. Användargränssnittet för denna separata tjänst som är en del av kommunforbundet.fi fungerar inte helt felfritt med läsplattor. Dessutom finns det brister i anslutning till användargränssnittet, bland annat finns länkar för nära varandra. Vi kommer delvis att förnya tjänsten under slutet av 2020.

Kommunnavigatorn erbjuder kartbaserad information. Informationen används också på andra platser i webbtjänsten, såsom på sidan om antalet kommuner och städer och befolkningsuppgifter. Tjänsterna har skapats med hjälp av verktyget Highmaps, som använder öppen källkod. Kartornas färgpalett utarbetades i början av 2020 i enlighet med tillgänglighetskriterierna. Kartvyn och andra presentationer av grafer ändras i samma takt som Livskraftsindikatorn och Kommunfakta förnyas. Utöver kartvyn finns samma uppgifter tillgängliga antingen på annat håll i webbtjänsten kommunforbundet.fi eller i Statistikcentralens tjänst StatFin.

Tjänsten Kommunernas produktivitet (hittills endast på finska) har utarbetats med hjälp av verktyget Tableau och integrerats som en del av vår webbtjänst. Tjänstens tillgänglighet bedöms under hösten 2020 och vi genomför vid behov ändringar i tjänsten.

Respons om tillgängligheten

Ge respons om tillgängligheten med denna webblankett

eller skicka ett e-postmeddelande till oss på adressen kundtjanst@kommunforbundet.fi. Vi hoppas att ni i rubrikfältet också lägger till ordet ”Tillgänglighetsrespons”, så att responsen snabbt styrs till rätta personer.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge i första hand respons till den som ansvarar för webbplatsen. Vi svarar senast inom 14 dagar, men det kan ta längre tid att åtgärda problemen.

Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns det information om hur man begär omprövning och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000

Kommunförbundets kontaktuppgifter i anslutning till tillgänglighet

Vid behov kan du kontakta Kommunförbundets webbutvecklingschef Tony Hagerlund. Det lönar sig att ge den egentliga tillgänglighetsresponsen enligt kontaktuppgifterna ovan, via blanketten eller kundservicen.