Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande uppdaterades senast den 12 september 2023.

Den huvudsakliga målgruppen för den tvåspråkiga webbplatsen upphandling.fi är professionella inom offentlig upphandling. Tjänsten tillhandahålls av Kommunförbundet. 

Enligt rådgivningsenhetens erfarenhet används rådgivningstjänsten aktivt också av andra aktörer, såsom anbudsgivare och andra som är intresserade av upphandlingar samt studerande. Rådgivningsenhetens mål är att webbtjänsten upphandling.fi ska vara lätt att använda och tillgänglig för alla.

Rådgivningsenhetens webbtjänster hankinnat.fi och upphandling.fi omfattas avlagen om tillhandahållande av digitala tjänster (finlex.fi). Enligt lagen ska offentliga webbtjänster vara tillgängliga. De webbplatser för offentlig förvaltning som publicerats före 23.9.2018 ska uppfylla tillgänglighetskraven 23.9.2020. Den offentliga förvaltningens och den privata sektorns mobilapplikationer ska uppfylla tillgänglighetskraven fr.o.m. 23.6.2021.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatserna hankinnat.fi och upphandling.fi.
Webbplatsernas tillgänglighet har bedömts internt med hjälp av olika tekniska tillgänglighetsverktyg.

Dessutom har man beaktat att webbplatsen flyttas inom cirka en månad efter tillgänglighetstidsfristen, 23.9.2020, för att man ska kunna utnyttja en webbtjänstmiljö där den tekniska tillgängligheten kan tryggas på ett bättre sätt.

Tjänstens tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtandet för denna webbplats har utarbetats 21.9.2020. Tillgänglighetsutlåtandet uppdaterades senast den 12 september 2023. Webbplatsen hankinnat.fi uppfyller i huvudsak tillgänglighetskraven. Med några få undantag har webbplatserna inga kritiska brister i tillgängligheten, utan uppfyller de kritiska kraven på nivå A och AA i riktlinjerna WCAG 2.1.

Webbplatsen upphandling.fi ger anvisningar till personer med yrkesutbildning inom upphandlingsförfarande. Vid juridiska frågor och förfaranden måste vi använda officiella termer, men i övrigt strävar vi efter att uttrycka oss på ett allmänspråkligt och lättförståeligt sätt. Vi strävar efter att fästa särskild vikt vid att huvud- och mellanrubrikerna ska vara tydliga och att olika frågor klargörs med hjälp av listor.

Bilagor

Webbplatsens bifogade filer överensstämmer delvis med kraven. Om du dock stöter på en fil i vår webbtjänst som inte är tillgänglig och som du behöver, kan du be om att få den i tillgänglig version. Kontakta oss i sådana fall vänligen på det sätt som beskrivs under mellanrubriken Ge respons om vår tillgänglighet.

Då det är möjligt använder vi i stället för en bilaga andra metoder, till exempel länkning.

Videor och ljudfiler

Alla evenemangs- och instruktionsvideor som kan ses på vår webbplats eller i våra andra webbtjänster i över två veckor textas på finska. Video- och ljudfiler publiceras förutom på eller istället för på hankinnat.fi även på andra kanaler, såsom på vår YouTube-spellista *), på Kunta.tv **), på vårt Soundcloud-konto eller på vårt Twitter (X)-konto. En del av inspelningarna och ljudfilerna har ett skriftligt sammandrag på svenska.

Följande tillfälliga undantag kan finnas: 

  • Vid behov kan vi också separat komma överens om andra sätt att uppfylla kraven, till exempel vid evenemang som genomförts i samarbete med Kommunförbundet. 
  • Vid inspelningar som är över 45 minuter långa gör vi evenemangets presentationsmaterial tillgängligt på vår webbplats, och dessutom skriver vi ett sammandrag av evenemanget i nyhetsform.

Rådgivningsenhetens poddsändningar textas inte. För dem och eventuella andra ljudfiler skapar vi en separat webbplats där det väsentliga innehållet i ljudfilerna finns sammanfattat.

Vad gäller video- och ljudfiler övergår vi från och med 23.9.2020 till den nivå som motsvarar tillgänglighetskraven. Under januari–september 2020 har textningen av evenemangsinspelningar och webbplatsen för poddsändningar dock redan genomförts på finska i enlighet med tillgänglighetskraven.

Textningen av videofiler görs med SRT-filer. När vi publicerar videor på Youtube eller Kunta.tv finns textningen bifogad som en separat fil. 

Tabeller

Tabellerna på upphandling.fi är i HTML-format.

Länkar till annonseringskanalen Hilma

Portalen för annonsering om offentlig upphandling HILMA publicerade sin nya webbtjänst 1.1.2020. Vår webbplats och dess material innehåller hundratals länkar till den tidigare och den nuvarande Hilma-tjänsten. Den nya webbtjänsten Hilma, som administreras av Hansel, innehåller ännu inte allt det material som fanns på den tidigare webbplatsen. Vi korrigerar länkarna allteftersom motsvarande nya anvisningar finns tillgängliga på Hilmas webbplats. Den senaste uppdateringen gjordes i september 2023.

Länkar till Hilma som finns i Rådgivningsenhetens gamla nyheter och evenemangssidor uppdateras inte.

Metadata

På webbplatsen upphandling.fi finns en beskrivande, fritt formulerad och koncis lista med nyckelord. 
 

Ge gärna respons om vår tillgänglighet

Vi ber att du i första hand ger respons om vår tillgänglighet via den webblankett som skapats för ändamålet. På detta sätt kommer din respons säkert och snabbt fram.

Du kan också skicka respons per e-post till webbinformatören eller till adressen upphandling [at] kommunforbundet.fi. Om du ger respons per e-post, ber vi att du anger ”Tillgänglighetsrespons” i rubrikfältet till ditt meddelande. Ange också namnet och webbadressen (URL) på den sida eller bilaga som responsen gäller. På det viset når responsen genast rätt person.

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på våra webbplatser, vänligen vänd dig först till den som ansvarar för webbplatsen, det vill säga till oss på rådgivningsenheten. Vi svarar på din respons senast inom 14 dagar. Ibland kan det ta längre tid än så att åtgärda problemen, men vi tar oss an problemet genast när responsen har kommit in.

Tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med det svar du fått av oss eller om du inte fått något svar alls inom två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Läs på webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland om hur du framför klagomål.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefon, växel: 0295 016 000

Övrig respons om rådgivningsenhetens webbplats och webbtjänster

Vi tar gärna emot förslag om hur vår webbplats och våra webbtjänster kunde utvecklas.

Observera dock att det är mest ändamålsenligt att ge respons som gäller tillgängligheten i enlighet med anvisningarna ovan via vår blankett för tillgänglighetsrespons (på finska) eller i andra hand per e-post till rådgivningsenhetens kundservice.

Dessutom bör det noteras att det i enlighet med ett avtal mellan ministeriet och Kommunförbundet inte görs reklam för avgiftsbelagda utbildningar i offentlig upphandling eller andra tjänster på webbplatsen upphandling.fi eller i rådgivningsenhetens övriga tjänster.

Läs mer