Julkaisun etusivulle

12. Tillgängliga mobila applikationer

I fortsättningen kommer allt mer innehåll att publiceras med mobila applikationer. Med mobila applikationer kan den viktigaste informationen i en webbtjänst presenteras snabbt och användarvänligt i små enheter. Mängden innehåll är ofta klart mindre än i den fullständiga webbtjänsten. Tillgänglighetsdirektivet och den nationella lagstiftning som baserar sig på direktivet omfattar också mobila applikationer, men för deras del är övergångsperioden i fråga om tillgänglighet lite längre.

Mobila applikationer kan planeras på många sätt. Ytterligheterna är så kallade nativa applikationer, dvs. ursprungliga applikationer, för olika operativsystem och å andra sidan utföranden med webbteknologier. I de nativa applikationerna används programspråk och programgränssnitt som är optimerade för respektive operativsystem. Olika applikationsbibliotek erbjuder möjligheter att kombinera olika utförandesätt./ Erilaiset sovelluskirjastot tarjoavat mahdollisuuksia yhdistellä eri toteutustapoja.

Det finns skillnader mellan operativsystemen med avseende på tillgänglighet. De nativa applikationerna som utvecklas för Apple iPhones iOS-operativssystem är i regel relativt tillgängliga, medan Android och Windows erbjuder färre automatiska tillgänglighetsegenskaper. När mobila applikationer utformas med webbteknologier förverkligas eller förverkligas inte tillgängligheten, vilket är fallet också i andra webbtjänster. Webbteknologier är så flexibla att applikationsutvecklare som saknar kunskaper om tillgänglighet i allmänhet inte kan beakta tillgänglighetsegenskaperna i tillräcklig mån.

De nuvarande riktlinjerna WCAG 2.0 innehåller inga särskilda kriterier för mobila applikationer. I april 2017 publicerade Europeiska kommissionen Mandate 554 som gav de europeiska standardiseringsorganisationerna befogenhet att utveckla en standard för digital tillgänglighet. Det är viktigt att ta fram en standard som bättre än standard EN 301 549 uppfyller kraven i det kommande tillgänglighetsdirektivet. Då betonas särskilt att standarden ska innehålla krav också för mobila applikationer.

Parallellt med den europeiska standardiseringen har W3C utifrån riktlinjerna för tillgänglighet tagit fram utkastet WCAG2.1, som utökats med riktlinjer för mobila enheter. Utkastet kommer att revideras, och det är inte klart vilka kriterier som kommer att utgöra grunden för de tillgänglighetskrav som utgår från Mandate 554 för mobila applikationer. De viktigaste tilläggsriktlinjerna gäller personer som har svårt att hantera ett mycket litet område på en pekskärm med fingrarna. I utkastet planeras därför ett minimiområde i pekskärmar för att göra olika val. Nedan nuvarande kriterium i utkastet för minimistorleken för användargränssnittselement i pekskärmsenheter.

Minimistorlek för användargränssnittselement som väljs på pekskärm (WCAG 2.1-kriterium 2.5.3)

  • Minimistorleken för ett element, en länk eller något annat användargränssnittselement som väljs är 44 x 44 CSS-pixel. Storleken på CSS-pixeln är oberoende av skärmens resolution, och den är en annan än skärmens pixelstorlek. CSS-pixeln motsvarar en synvinkel på 0,0213 grader.
  • Tjänsten ska ha en mekanism som garanterar att minimistorleken på användargränssnittselementet inte beror på sidförstoringen.
  • Om det finns en grupp med minst fem användargränssnittselement måste storleken i den ena riktningen vara minst 44 CSS-pixel och i andra riktningen 22 CSS-pixel.