Julkaisun etusivulle

7. Testning av tillgänglighet på webbplatser

Det finns många sätt att kartlägga hur kriterierna för tillgänglighet uppfylls:

  1. Man går manuellt igenom de sidor som ska ses över. Då kan man till exempel granska tydligheten generellt, hur tydliga blanketterna och språket är osv. Vid behov kopplas stilformateringen CSS och olika slags dynamiska element, s.k. script, bort.
  2. Testning av skärmläsare och tangentbord. Man testar funktionaliteten genom att använda skärmläsare och tangentbord.
  3. Användning av automatiska program för att testa tillgängligheten. Programmen är lämpliga som stöd för både manuella tester och tester med skärmläsare. Automatiska testprogram bör inte användas som huvudsaklig metod.
  4. Användning av hjälpprogram som gäller ett visst specifikt krav. Sådana är exempelvis färgkontrastverktyg samt analys av snabba blänkare.
  5. Genomgång av HTML-sidor med utvecklares verktyg, för att granska exempelvis kodens riktighet osv.

När tillgängligheten testas har skärmläsarna en viktig roll. Olika skärmläsare fungerar på lite varierande sätt i olika webbläsare och operativsystem och därför är det viktigt att testa olika kombinationer.

Läs användarenkäten om skärmläsare som gjorts av WebAim WebAimiin tekemään käyttäjäkyselyynexternal link. Det är också bra att beakta användarnas erfarenheter i den egna kommunen.

När stora webbplatser som uppdateras ofta utvecklas är det ett krävande företag att testa tjänsternas tillgänglighet. Därför är automatiska tillgänglighetstester ett viktigt mål. Att testa tillgänglighet manuellt kan gott och väl ta flera veckor i anspråk, medan automatiska system kan testa stora webbplatser på några timmar. Med automatiska tester hittar man också problempunkterna snabbare än med manuella tester som måste tidsplaneras så att en betydande helhet av webbtjänsterna redan är klara.

Automatiska tester av tillgänglighet håller tyvärr inte en sådan nivå att man på ett pålitligt sätt kan få reda på hur väl tjänsten uppfyller exempelvis riktlinjerna WCAG 2.0. Endast en liten del av riktlinjerna är så pass entydiga att tjänstens tillgänglighet kan utredas tillförlitligt med automatisk testning.

Mindre än 10 procent av kriterierna i WCAG 2.0 nivå AA kan på ett pålitligt sätt testas automatiskt skriver Dan Holbrooks i artikeln The Power (and Limits) of Automated Accessibility Testingexternal link.

Populära program för tillgänglighetstester är till exempel

Programmen kan vara separata, webbläsartillägg eller gränssnittsspecifikationer som kan integreras i den övriga testmiljön.

Två övergripande problem med program som testar tillgänglighet är:

  1. Största delen av kriterierna kan inte testas och vilka som blir otestade anges nödvändigtvis inte av programmet. Om testprogrammet ger tjänsten grönt ljus kan villfarelsen att den är tillgänglig uppstå. Så är det i allmänhet ändå inte. 
  2. De automatiska testprogrammen hittar typiskt inte rätt fel, och då kan bilden av tillgängligheten bli alltför negativ. För att tolka resultaten av automatiska tester krävs det oftast också tillgänglighetskompetens. 

Trots stötestenarna ska automatiska tester användas alltid när det är möjligt. Då blir det mer resurser över för en noggrann manuell testning. I manuella tester är automatisk testning ett gott stöd.

Utöver de egentliga omfattande programmen som testar tillgänglighet finns det många olika typer av hjälpprogram för specialbehov, till exempel för att kontrollera färgkontrasterna eller HTML-kodens riktighet.

Det är typiskt att varje testverktyg utformar en testmiljö för sig själv av olika slags testprogram. För tjänsternas del är det också viktigt att på förhand planera hur tjänsten förblir tillgänglig trots att den uppdateras kontinuerligt. Detta är fallet till exempel i kommunernas webbtjänster som kan få nytt innehåll varje dag.

För testning av mobila applikationers tillgänglighet finns det egna tilläggskrav. Läs mer om kraven i till exempel Paciello Group:s handbok Mobile Testing Guide (PDF)external link.