Julkaisun etusivulle

1 Inledning

Denna handbok syftar till att stödja kommunerna när de utarbetar sina byggnadsordningar. Handboken beskriver arbetsprocessen och ger bakgrundsfakta för utarbetandet av föreskrifter för de olika ämnesområdena. Dessutom ges exempel på föreskrifter. Handboken sporrar kommunerna till att beakta de egna lokala värdena och särdragen och arbeta för att bevara dem genom byggnadsordningen. En uppdaterad byggnadsordning stöder styrningen av byggandet och uppfyllelsen av målen i kommunens markanvändningsstrategi.

De strukturella samhällsförändringarna, tätortsutvecklingen, den tekniska utvecklingen, de allt mångsidigare produktionssätten inom lantbruket och den diversifierade miljövården tillsammans med lagstiftningen, som ändras, skapar tryck på att uppdatera byggnadsordningen.  I byggnadsordningen har det varit möjligt att reglera områden i behov av planering för högst 10 år åt gången. Kommunen har likaså genom byggnadsordningen för 6 år åt gången kunnat anvisa områden där stränderna inte är i behov av planering. Då är det fråga om en obebyggd eller glest bebyggd strandzon där tillbyggande inte är att vänta. En översyn av dessa områden – av avgränsningar och motiveringar och hörande av markägarna – är åter aktuell i flera kommuner. Också ändringarna i lagstiftningen innebär att byggnadsordningarnas aktualitet behöver ses över. Den allt konkretare klimatförändringen och målen för naturens mångfald har blivit viktigare när kommunerna ställer upp mål för styrningen.

När byggnadsordningen utvecklas eller bearbetas behöver kommunen inte revidera den i sin helhet. I byggnadsordningen kan man skriva in det centrala lokala perspektivet i ett nötskal eller också ge en bred beskrivning av de lokala särdragen. Vid behov kan en byggnadsordning godkännas för något delområde i kommunen på samma sätt som samarbetskommuner kan samordna sina byggnadsordningar om det behövs.

Byggnadsordningen hör till kommunens styrmedel inom markanvändningen och därför är utarbetandet av den en gemensam angelägenhet för de olika sektorerna. Beredningen behöver en allt starkare insats av planläggningsexperterna, för att byggnadsordningen ska kunna utvecklas till ett redskap att genomföra kommunens markanvändningsstrategier. Handboken vill understryka behovet av beredningssamarbete mellan experterna inom kommunens olika sektorer.