Julkaisun etusivulle

5. Utarbetande av byggnadsordningen

Byggnadsordningarna i olika kommuner kan i allmänhet inte vara helt likadana eftersom regionstrukturen, områdena, trycket att bygga och behovet att styra byggandet skiljer sig från varandra. En och samma modell eller föreskrift fungerar inte för alla. Det kan också vara befogat att utfärda olika slags föreskrifter för olika delområden i kommunen. Byggnadsordningen borde "likna sin kommun".  Den bör stärka den lokala identiteten och bidra till att bevara och utveckla särdragen i olika områden samt stödja genomförandet av de valda strategierna.

Syftet med denna handbok är att vara ett stöd för kommunerna när de reviderar sina byggnadsordningar och i större utsträckning än tidigare utnyttja de möjligheter lagen erbjuder men inom ramen för prövningsrätten i markanvändnings- och bygglagen. Samtidigt sporras kommunerna att ta fram egna individuella lösningar. I handboken finns det goda exempel från kommunernas byggnadsordningar med hjälp av vilka det går att hitta lösningar som lämpar sig också för den egna kommunen. Publikationen utgår från Kommunförbundets tidigare material, dvs. mallar och utredningen om byggnadsordningar och i synnerhet handboken från 2013 som i tillämpliga delar fortsättningsvis kan användas som hjälp.

prosessikuva