Julkaisun etusivulle

2 Byggnadsordningen i styrsystemet

2.1 Byggnadsordningens uppgift

Markanvändnings- och bygglagen (MarkByggL) ger kommunerna omfattande möjligheter att självständigt planera och fatta beslut om miljön. I byggnadsordningen kan kommunen meddela sådana föreskrifter som förutsätts av de lokala förhållandena och som är nödvändiga med tanke på ett planmässigt och lämpligt byggande och för att kultur- och naturvärden ska kunna beaktas samt för att en bra livsmiljö ska kunna skapas och bevaras (MarkByggL 14 §). Avgörande för en lyckad process är att kommunen iakttar lagens krav i fråga om förfaranden och innehåll.  Kommunens målsättning kommer till uttryck i föreskrifterna.

Kommunernas byggnadsordningar har till stora delar främst innehållit föreskrifter om tekniska detaljer,  medan den primära uppgiften enligt markanvändnings- och bygglagen är att ge lokala föreskrifter.  Syftet med de lokala föreskrifterna är att se till att målen i lagen uppnås.  Föreskrifterna kan gälla byggplatser, byggnaders storlek och placering, anpassning av byggnader till miljön, byggsättet, planteringar, inhägnader och andra konstruktioner, vård av den byggda miljön, vatten och avlopp, definiering av ett område i behov av planering samt andra lokala byggomständigheter som kan jämställas med dessa (MarkByggL 14 §).

Den lokala anknytningen bör också ses med utgångspunkt i hur de riksomfattande målen för områdesanvändningen kan förverkligas. Statsrådets senaste beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen godkändes år 2017. Målen tar tydligare än förr upp övergången till ett kolsnålt samhälle, stödjandet av naturens mångfald och möjligheterna att förnya näringarna genom områdesanvändningen. Inom kommunsektorn genomförs de riksomfattande målen för områdesanvändningen genom planläggningen, men om man bortser från den sker det främst genom byggnadsordningen. Statsrådets beslut kan läsas på Miljöministeriets webbplats.  

Genom byggnadsordningen kan kommunen främja de strategiska målen för markanvändningen också på planlagda områden. På oplanlagda områden kunde byggnadsordningen ha en tyngre roll än i dag när det gäller att genomföra strategin. Byggnadsordningen kan också stödja kommunens mål för hållbar utveckling. Den kan till exempel stärka hänsynen till miljökvaliteten och de lokala värdena.