Julkaisun etusivulle

Del II: Verktyg för en fungerande tvåspråkighet

Inledning

Den här delen behandlar vad kommunen kan göra för att en levande, hållbar tvåspråkighet ska vara en verklighet i kommunen. Del två i publikationen är indelad i åtta kapitel med olika teman (kapitlen tre till tio). Avsikten med kapitlen är att hjälpa dem som arbetar i den tvåspråkiga kommunen att tillämpa språklagstiftningen i sitt arbete så att de grundläggande fri- och rättigheterna för finsk- och svenskspråkiga invånare förverkligas. I kapitlen beskrivs god praxis på ett konkret sätt i linje med språklagen. I de två sista kapitlen i del två finns rekommendationer från nationalspråksstrategin 2021.