Allmänt om hörande innan föreläggande meddelas

Innan en förpliktelse åläggs eller vite eller hot om tvångsutförande föreläggs ska parten alltid höras (VitesL 22 §).

Med hörande avses att en part ges tillfälle att framföra sin åsikt om ärendet och avge sin förklaring med anledning av yrkanden och utredning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras (FörvaltningsL 34 §).

Parten ska samtidigt underrättas om huvudförpliktelsen kan förenas med ett fast/löpande vite eller hot om tvångsutförande, så att parten har möjlighet att framföra sin åsikt även om detta.

Däremot är det i detta skede inte ännu nödvändigt att meddela vitesbeloppet, utan endast att vite kan komma att föreläggas. Hörandet är av betydelse för partens rättsskydd. Om hörandet försummas upphäver besvärsmyndigheten sannolikt beslutet om besvär anförs.

HFD 1983 A II 103: En byggnadsnämnd hade förpliktat en person att vid vite avlägsna en byggnad som uppförts olovligen, men personen hade inte getts tillfälle att avge förklaring. Efter att byggplatsens nuvarande ägare anfört besvär över nämndens beslut hade länsstyrelsen prövat besvären och vid vite ålagt den som anfört besvär attavlägsna byggnaden. Eftersom nämnden före beslutet om föreläggande inte hade gett någondera personen tillfälle att avge förklaring, upphävdes länsrättens och byggnadsnämndens beslut. Ärendet återförvisades till byggnadsnämnden för ny behandling. 

HFD 1983 A II 98: En byggnadsinspektör hade under sittinspektionsbesök konstaterat att en bastubyggnad hade transporterats till en fastighet utan att bygglov för den hade sökts. Inspektionsprotokollet hade sänts med ett rekommenderat brev till fastighetsägaren, som i protokollet angetts som byggare, och samtidigt hade han getts tillfälle att avge en förklaring. Ägaren hade inte avgett någon förklaring. Hans hustru hade däremot skriftligen anfört att ingen bastu hade uppförts på gården. Hon hade låtit transportera dit en barack på ett växelflak, och baracken krävde inget bygglov. Dessutom hade hon meddelat att hon var ägare till baracken. Byggnadsnämnden ålade byggaren att vid vite inom utsatt tid avlägsna strandbastun och delgav markägaren, men inte byggaren beslutet. Länsrätten avslog makarnas besvär, i vilka de hade yrkat att byggnadsnämndens beslut skulle upphävas, eftersom inget bygglov behövdes och byggnadens ägare inte hade underrättats om beslutet eller om ärendets behandling i övrigt. HFD ansåg att när hänsyn togs till den förpliktelse och det vite som hade förelagts genom nämndens beslut, borde byggnadens ägare separat ha getts tillfälle att bli hörd i ärendet. Eftersom förpliktelsen hade riktats mot byggaren, borde beslutet ha delgetts henne och inte maken. HFD upphävde byggnadsnämndens och länsrättens beslut på den grunden att en person som var part i ärendet inte hade beretts tillfälle att bli hörd före föreläggandet. Omröstning 3–2.

Kretsen av dem som ska höras kan omfatta också andra än den eller de förpliktade. Från fall till fall kan det till exempel vara befogat att förutom innehavaren av arrende- eller hyresrätten höra fastighetens ägare, även om ägaren inte skulle komma att åläggas någon förpliktelse i ärendet.

Tidigare har Kommunförbundet i bland annat dessa anvisningar ansett att det brev med vilket en part eller någon annan bereds tillfälle att bli hörd innan föreläggandet meddelas helst ska delges parten bevisligen. Rättspraxis har till denna del gett orsak att ändra anvisningarna. Det är alltså inte nödvändigt att brevet i ovan nämnda situation sänds bevisligen till parten, men det rekommenderas ändå att parterna hörs bevisligen.

HFD 20.8.2012 liggare 2192: HFD har ansett att 59 § och 60 § i förvaltningslagen inte förutsätter att parten per post mot delgivningsbevis delges det brev genom vilket parten bereds tillfälle att bli hörd innan en förpliktelse åläggs och vite föreläggs. Det brev genom vilket parten hörs innan vite eller hot om tvångsutförande föreläggs kan alltså sändas som vanlig delgivning per post. I fallet var det frågan om ett ärende i vilket miljövårdsmyndigheten utövade tillsyn och där det var frågan om nedskräpning.

I ett byggnadstillsynsärende har också Åbo förvaltningsdomstol fattat ett motsvarande beslut gällande hörande av part.