Åtgärder efter beslut om utdömande/verkställighet

Vid indrivning av vite tillämpas lagen om verkställighet av böter (672/2002) och statsrådets förordning om verkställighet av böter (BotVerkstF, 789/2002).

I samband med beslutet om utdömande får parten ett bankgiro för betalning av vitet. Den betalningsskyldige ska med en giroblankett där indrivningsnumret angetts eller på något annat motsvarande sätt få de uppgifter som behövs för betalning av fordran och för styrande av betalningen på ett riktigt sätt, så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet (11 § i lagen om verkställighet av böter).

Till den betalningsskyldige ska för betalningen lämnas uppgifter om den myndighet som fastställt fordran, det avgörande som ligger till grund för fordran, det obetalda beloppet, indrivningsnumret och kontouppgifterna för den myndighet som tar emot betalningen.

Byggnadstillsynsmyndigheten ska göra upp en bötesförteckning över utdömande av vite (BotVerkstF 1 §). Den myndighet som dömer ut vitet ska sända ett meddelande om sitt avgörande till Rättsregistercentralen genom att för varje månad sända till Rättsregistercentralen utdrag ur bötesförteckningen före den 15:e följande månad (meddelande om verkställighet). Ett utdrag får inte sändas förrän det har klarlagts om avgörandet har vunnit laga kraft. I utdraget antecknas då huruvida beslutet har vunnit laga kraft eller inte.

Till utdraget ur bötesförteckningen ska enligt vad som särskilt bestäms antecknas de uppgifter som avses i 47 § 1 mom. 1, 2 och 6 punkten i lagen om verkställighet av böter. Uppgifterna gäller den person som är föremål för påföljden samt själva påföljden och är följande: personens identifieringsuppgifter och kontaktinformation, inklusive personbeteckning, påföljdens art och belopp samt övriga uppgifter som behövs för utförandet av verkställighetsuppdraget. Om besvärstiden räknas från delfåendet av avgörandet, ska detta och delgivningsdagen antecknas i meddelandet (BotVerkstF 2 §). Den myndighet som dömer ut påföljder ska föra bötesförteckning.

Bötesförteckningsblanketter (som går under benämningen saköreslängsblanketter) beställs styckevis hos Edita Prima Ab. De är avgiftsfria. Hos Edita Prima Ab kan man också beställa giroblanketter för betalning av vite.

Rättsregistercentralen driver in vitet (BotVerkstF 5.1 §). Utöver utdraget ut bötesförteckningen ska till Rättsregistercentralen sändas en kopia av beslutet om utdömande av vite. Varje bötesblankett har sitt eget indrivningsnummer som ska anges i bötesförteckningen för Rättsregistercentralens indrivningsåtgärder. Pengarna går till staten.

Beslut om verkställighet av tvångsutförande kan fattas trots att verkställighetsbeslutet ännu inte har vunnit laga kraft (VitesL 15.2 §). I vanliga fall kan man sannolikt vänta tills beslutet har vunnit laga kraft, och det rekommenderas också. Kräver situationen emellertid omedelbar verkställighet (av skäl som har att göra med hälsa eller säkerhet), är verkställighet möjlig med iakttagande av vad som föreskrivs i 31 § i förvaltningsprocesslagen.

Byggnadstillsynsmyndigheten kan svara för tvångsutförandet genom att själv vidta de åtgärder som behövs eller genom att låta någon annan myndighet eller en enskild person vidta åtgärderna. De åtgärder som tvångsutförandet omfattar ska grunda sig på huvudförpliktelsen. Kostnaderna för tvångsutförande betalas i förskott av kommunens eller samkommunens medel. De drivs in hos den förpliktade i enlighet med det som anges i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.