Allmänt

Ändring i beslut om förvaltningstvång får sökas genom besvär hos den regionalt behöriga förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet. Närmare bestämmelser om besvärsanvisning finns i 47 § i FörvaltningsL och om ändringssökande i förvaltningsprocesslagen (FörvProcL, 586/1996) (behörig förvaltningsdomstol 12 §, anförande av besvär 22–30 §).

Besvärstillståndssystem i förvaltningstvångsärenden

I ett ärende om ett förbud eller förordnande enligt 182 § 1 mom. i MBL som en kommunal myndighet har meddelat respektive utfärdat och anknytande beslut om föreläggande samt utdömande av vite samt anknytande beslut om föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutförande får ändring i ett beslut som förvaltningsdomstolen har fattat sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd (MBL 190 § 1 mom.).

I regeringens proposition RP 43/2017 rd, som är under behandling i riksdagen, föreslås det att systemet med besvärstillstånd breddas till att omfatta nästan alla beslut som fattas med stöd av MBL, alltså även alla beslut om förvaltningstvång.