Allmänt om beslut om föreläggande

Ett beslut om föreläggande fattas av byggnadstillsynsmyndigheten. Ärenden som gäller förvaltningstvång får inte överföras till att avgöras av en tjänsteinnehavare (MBL 21.4 §).

Beslutet kan innehålla en eller flera huvudförpliktelser (t.ex. att snygga upp miljön, måla om huset eller upphöra med att använda fastigheten för ett ändamål som strider mot ett beviljat tillstånd).

Huvudförpliktelsen kan förenas med vite eller hot om tvångsutförande. En förutsättning är att parten har hörts angående hotet, dvs. att det i brevet om hörande har nämnts att parten åläggs att uppfylla huvudförpliktelsen vid vite eller vid äventyr att det som parten har lämnat ogjort utförs på partens bekostnad. För varje huvudförpliktelse ska föreläggas ett separat vite eller hot om tvångsutförande. Om en del av förpliktelserna uppfylls, men andra inte, vet man tack vare detta hur man ska gå till väga.

Beslutet om föreläggande ska formuleras tydligt och motiveras väl. Av beslutet ska tydligt framgå vad parten har förpliktats till och den tidpunkt när, före vilken eller från vilken huvudförpliktelsen ska uppfyllas. Med tanke på partens rättsskydd är det extra viktigt att beslutet formuleras exakt och i detalj. Ett tydligt beslut där motiveringar ingår kan också förebygga onödigt ändringssökande. Dunkla beslutsformuleringar kan medföra att beslutet upphävs, om parten söker ändring.   

HFD 14.10.2002 L 2530: En byggnadsnämnd hade förpliktat A att återställa en rökbastu/köttrökningsbyggnad till sitt ursprungliga ändamål. Av nämndens beslut framgick inte mer detaljerat vilka åtgärder A skulle vidta för att avlägsna de olovligen vidtagna ändringarna i byggnaden. Beslutet upphävdes.

Längden av den tid inom vilken förpliktelsen ska vara uppfylld ska bestämmas med beaktande av huvudförpliktelsens art och omfattning, den förpliktades möjligheter att uppfylla förpliktelsen och övriga omständigheter som inverkar på saken (VitesL 6.3 §). Längden ska bedömas från fall till fall, med beaktande av den förpliktades faktiska möjligheter att rätta till bristen. Med huvudförpliktelsens art och omfattning avses närmast den tid som åtgår till att genomföra de påyrkade åtgärderna samt hur viktigt det är att förpliktelsen uppfylls så snart som möjligt. Om det finns flera huvudförpliktelser, kan tidsfristerna vara olika långa. Vad som ovan i samband med behandlingen av uppmaningar anfördes i fråga om tidsfristens längd gäller också i samband med föreläggande.

Ett beslut om att förelägga vite eller hot om tvångsutförande är som regel inte möjligt medan en tillståndsansökan i ärendet är anhängig. Är den brist som avses i förvaltningstvångsärendet av sådan art att den inte kan avhjälpas om inte undantag beviljas, har tolkningen i rättspraxis varit den att ett beslut om att förelägga vite eller hot om tvångsutförande kan fattas trots att en ansökan om undantag är anhängig.

HFD 9.2.1967 liggare 727: Ett bolag hade ansökt om tillstånd att få hålla kvar en stenkrossbyggnad på dess plats samt om bygglov för kontors- och värmecentralbyggnader. Efter att ansökan gjorts hade magistraten dock meddelat ett föreläggande om att byggnaderna skulle rivas. Magistraten borde inte ha ålagt bolaget att avlägsna byggnaderna förrän ansökan hade avgjorts.

HFD 1990 A 75: Att det fanns en anhängig ansökan om undantagslov för åtgärder som behövdes för att eliminera en lagstridig situation var inte något juridiskt hinder för att vidta åtgärder i enlighet med 144 § i byggnadslagen. Inverkan avgörs från fall till fall.

Vite föreläggs genom att parten åläggs att uppfylla huvudförpliktelsen vid vite. För varje huvudförpliktelse ska ett särskilt vite föreläggas. Vitesbeloppet ska bestämmas med beaktande av huvudförpliktelsens art och omfattning, den förpliktades betalningsförmåga och övriga omständigheter som inverkar på saken. Det finns ingen övre gräns för vitesbeloppet. Ett löpande vite föreläggs genom att för vitet bestäms ett fast grundbelopp och ett tilläggsbelopp för varje i föreläggandet angiven tidsperiod under vilken parten har underlåtit att uppfylla huvudförpliktelsen.

Vitesbeloppet ska bestämmas med beaktande av vitets syfte, vilket är att få parten att uppfylla huvudförpliktelsen. Vitet bör vara effektivt. Om vitesbeloppet är för lågt, har det inte avsedd verkan, dvs. den olagliga situationen avhjälps inte. Om flera än en förpliktas att uppfylla huvudförpliktelsen, bör var och en av dem föreläggas ett eget vite, vars belopp bestäms individuellt.

Hot om tvångsutförande föreläggs så att parten åläggs att uppfylla huvudförpliktelsen vid äventyr att det som parten har lämnat ogjort utförs på partens bekostnad. Byggnadstillsynsmyndigheten kan svara för tvångsutförandet genom att själv vidta de åtgärder som behövs eller genom att låta någon annan myndighet eller en enskild person vidta åtgärderna. Polisen ska vid behov lämna handräckning.

En och samma förpliktelse kan inte samtidigt förenas med både vite och hot om tvångsutförande.

HFD 1970 A II 112: En förpliktelse att avlägsna en olovlig byggnad kunde inte samtidigt förenas med både vite och hot om tvångsutförande.

I ett beslut om förvaltningstvång ska anges att den förpliktade vid ett eventuellt ägarbyte är skyldig att lämna förvärvaren uppgift om det förvaltningstvång som gäller fastigheten. Den förpliktade ska också informera myndigheten om den nya ägaren. Detsamma gäller även ändringar beträffande innehavare av nyttjanderätt. Denna upplysningsplikt kan förenas med vite. Orsaken till ägar- eller innehavarbyte kan också vara dödsfall eller konkurs. (VitesL 18 §)

Innehållet i ett beslut om föreläggande

Ett beslut om föreläggande ska innehålla följande uppgifter:

 • Individualisering av fastigheten
 • Ägaren/innehavaren
 • När ett besök på plats gjorts och vilka iakttagelser som då gjordes
 • Vilken bestämmelse/föreskrift osv. som inte har iakttagits, paragrafen
 • När parten hördes, svaret på eventuella yrkanden som framfördes vid hörandet
 • Vilka åtgärder parten ska vidta, specificering av dem
 • Motivering (i fråga om alla förpliktelser, viten och hot om tvångsutförande)
 • Det datum då bristen senast ska vara avhjälpt
 • Det vite eller hot om tvångsutförande som förenas med förpliktelsen
 • Övervägande av huruvida det finns skäl att anmäla saken till polisen för förundersökning (MBL 186 §)
 •  Den förpliktades skyldighet att anmäla ägarbyte (eller byte av arrendator osv.)
 • Den myndighet som fattat beslutet
 • Information om uttag av tillsynsavgift (enligt taxa) – OBS: ändring får sökas i enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen (först begäran om omprövning, sedan kommunalbesvär)
 • Namn och kontaktuppgifter för den person av vilken en part vid behov kan begära ytterligare uppgifter om beslutet (FörvaltningsL 44 §)
 • Besvärsanvisning