Bevislig delgivning

Ett beslut om att döma ut vite/verkställa hot ska delges parten genom postens förmedling mot mottagningsbevis eller i den ordning som gäller för delgivning av stämning (VitesL 23 §). Ändring i ett beslut om förvaltningstvång söks genom besvär hos (den regionalt behöriga) förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet.

Byggnadstillsynsmyndigheten ska för införande i inteckningsregistret till Lantmäteriverket sända uppgift om en huvudförpliktelse som berör en fastighet och om vitet eller hotet. På samma sätt ska byggnadstillsynsmyndigheten också sända uppgiften om att huvudförpliktelsen har uppfyllts.

Offentlig delgivning kan användas när delgivningen inte kan verkställas som vanlig eller bevislig delgivning och när en handling ska delges över trettio personer som är kända eller när personernas antal är okänt (FörvaltningsL 55 §).

Offentlig delgivning och delgivning till utlandet

Offentlig delgivning ska verkställas på det sätt som föreskrivs i 62 § i FörvaltningsL. Vid offentlig delgivning hålls en handling en viss tid framlagd för mottagaren hos myndigheten. Ett meddelande om att handlingen finns framlagd ska publiceras i den officiella tidningen och dessutom sättas upp på myndighetens anslagstavla eller publiceras i den tidning ur vilken mottagaren kan antas bäst få information om saken. Av meddelandet ska framgå vad saken gäller samt var och till vilken tidpunkt handlingen finns framlagd. I meddelandet ska det anges att delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i den officiella tidningen. Utöver det som sägs ovan är det befogat att också försöka informera på ett sätt som de facto kan nå dem som saken gäller (till exempel genom att sända ett brev eller e-postmeddelande till en adress som myndigheten har kännedom om).

Om delgivning till utlandet föreskrivs i 63 § i FörvaltningsL. Delgivning till utlandet verkställs enligt förvaltningslagen eller enligt lagstiftningen i den främmande staten, om inte något annat följer av internationella avtal och förpliktelser som är bindande för Finland. Om en delgivning som är avsedd för utlandet inte kan verkställas, ska handlingen delges i Finland genom offentlig delgivning.

Uttrycket ”den officiella tidningen” som används i FörvaltningsL avser publikationen med namnet Officiella tidningen. I den publiceras meddelanden, kungörelser och andra handlingar som enligt lag, förordning eller andra författningar på lägre nivå ska publiceras i den officiella tidningen.