Ytterligare upplysningar samt läsning

 

Lagar

Andra rättsfall

Kontaktuppgifter och länkar

 • Lantmäteriverket kirjaamisasiat@maanmittauslaitos.fi (anmälningar och uppgifter som förutsätts i viteslagen)
 • Rättsregistercentralen, PB 157, 13101 Tavastehus, oikeusrekisterikeskus(a)om.fi, http://www.oikeusrekisterikeskus.fi
 • Officiella tidningen, Officiella tidningen/Edita Publishing Ab, PB 745, 00043 Nordic Morning, virallinen.lehti(a)edita.fi, www.virallinenlehti.fi
 • Edita Prima Ab, PB 510, 00043 Nordic Morning, kundtjänst 020 450 011, asiakaspalvelu.prima(a)edita.fi, www.editaprima.fi (saköreslängdblankett 70329162s (finsk text) och 70329162r (svensk text) samt inbetalningskort för bot 70328271k)
 • Edita Publishing Ab, asiakaspalvelu.publishing(a)edita.fi, www.editapublishing.fi (Blanketter för tvångsmedel som används inom byggnadstillsynen kan beställas i elektronisk form i Edita Publishing Ab:s nätbutik)

Litteratur och annan läsning

 • Ari Ekroos och Vesa Majamaa: Maankäyttö- ja rakennuslaki
 • RP 101/1998 rd (Regeringens proposition med förslag till reform av byggnadslagstiftningen)
 • RP 63/1990 rd (Regeringens proposition med förslag till viteslag)
 • Pekka Hallberg, Auvo Haapanala, Ritva Koljonen, Hannu Ranta och Jukka Reinikainen: Maankäyttö- ja rakennuslaki
 • Lauri Jääskeläinen och Olavi Syrjänen: Maankäyttö- ja rakennuslaki
 • Olli Mäenpää: Grunderna för god förvaltning
 • SY11/2006 Ympäristölainsäädännön laillisuusvalvonta - erityisesti ympäristönsuojelulain näkökulmasta, Jaana Pennanen (red.); (Övervakning av miljölagstiftningen – speciellt ur miljöskyddslagens synvinkel), Finlands miljö 11/2006.