En part – alltså den som blivit förpliktad i ärendet – ska höras innan vite döms ut eller beslut fattas om verkställighet av hotet om tvångsutförande (VitesL 22 §).

På samma gång som den förpliktade hörs för utdömande av vite eller beslut om verkställighet av hot, kan den förpliktade också höras om föreläggande av ett nytt vite eller ett nytt hot om tvångsutförande. Avsikten att förelägga ett nytt vite eller nytt hot om tvångsutförande ska meddelas i det brev med vilket den förpliktade ges tillfälle att bli hörd. Hörandet är i stora drag likadant som vid föreläggande. Det ska ske skriftligen och brevet avsänds bevisligen. I brevet ska meddelas att svaret ska vara framme inom utsatt tid. Ärendet kan avgöras även om inget svar ges inom utsatt tid.

För det hörande som föregår utdömande av vite och beslut om verkställighet av hot föreskrivs i lagen en tidsfrist på två år från det att vitesföreläggandet vann laga kraft och tiden för uppfyllande av huvudförpliktelsen löpte ut (VitesL 13 §). Därefter blir vitet/hotet om tvångsutförande preskriberat och kan inte dömas ut. Vid behov måste en helt ny förvaltningstvångsprocess inledas.