Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Förändringscoachning

När organiseringsansvaret överförs till lokal nivå är det fråga om en mycket omfattande förändring där arbetskraftstjänsterna utlokaliseras till kommunerna. För att servicestrukturen ska kunna förnyas krävs det att NTM-centralerna, AN-byråerna och UF-centret omorganiserar sina tjänster, och det påverkar personalens uppgifter och ställning. Som stöd för reformen behövs gemensam förändringscoachning för den personal som är föremål för ändringen, det vill säga personal vid AN-byråerna, ansvarsområdet näringsliv vid NTM-centralerna, UF-centralen och kommunerna.

Förändringscoachningens styrgrupp stöder planeringen och organiseringen av förändringscoachningen. I styrgruppen finns representanter för de viktigaste aktörer som berörs av förändringen. Kommunsektorns perspektiv på diskussionen lyfts fram av Kommunförbundet samt av representanter för varje kommuntypsnätverk. Protokollen från styrgruppens möten publiceras på denna sida.

Vad är målet med förändringscoachningen?

De centrala målen för förändringscoachningen är att bygga upp ett gott samarbete mellan statliga och kommunala aktörer och samtidigt stödja personalens kompetens, motivation och resurser vid förändringen. Den gemensamma förändringscoachningen kan genomföras till exempel i form av olika samarbetsforum, möten och digitala plattformar.

Öppna alla

Styrgruppen för förändringshandledning i AN-reformen 2024 13.1.2023

Styrgruppen för förändringshandledning i samband med AN-reformen 2024 samlades för tredje gången fredagen den 13 januari för att behandla frågor kring förändringshandledningen, inledande av upphandling och utarbetande av introduktionsprogrammet.

I arbetet kring förändringsledningen har styrgruppen gjort en bedömning av frågor som i det här skedet av reformen och beredningen av den anses vara viktiga att informera om. Ett delområde inom förändringshandledningen som bedöms som viktigt är att identifiera personalens kompetens och sätta ord på den. En annan viktig fråga är det stöd som chefer behöver för att driva på omställningen.

Den pågående reformen och osäkerheten kring framtida kompetensbehov väcker en hel del diskussion bland personalen. Beredningen av förändringshandledningen påverkas väsentligt av att lagen fortfarande inte stadfästs. I det här skedet kan till exempel frågor kring anställningar endast behandlas på ett allmänt plan genom information om skillnaderna mellan kommunala och statliga anställningar. Mer information på individnivå kan ges först när arbetskraftsmyndigheten utsetts och personalens placering utarbetats.

I styrgruppen behandlades det riksomfattande introduktionsprogrammet, som egentligen borde kallas ett stödprogram för introduktionen. Den egentliga introduktionen i arbetet och på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar.  Stödprogrammet för introduktionen kommer att bestå av till exempel webbinarier om olika teman. Under styrgruppen för förändringshandledning grundas en ny arbetsgrupp som utarbetar stödprogrammet för introduktionen. För att kunna beakta alla synvinklar i utvecklingsarbetet behövs representanter från olika myndigheter och kommuner.

Styrgruppen diskuterade också inledande av upphandling av förändringshandledning. Anslag för genomförandet av förändringshandledningen anvisas inte förrän efter att lagpaketet stadfästs. Vid upphandling av handledningen används tjänster som redan konkurrensutsatts i Hanselsystemet.

Styrgruppen för förändringshandledning samlas nästa gång 17.2.2023.

Var hittar man aktuell information om hur förändringshandledningen framskrider?

Varje gång styrgruppen för förändringshandledning samlas upprättas ett protokoll. Kommunförbundet publicerar protokollen på sin webbplats. Dessutom skickas protokollen för säkerhets skull till kommunernas registraturer. Personalen inom statssektorn kan läsa protokollen i intranätet Taimi.

Styrgruppen för förändringshandledning i AN-reformen 2024 9.12.2022

Styrgruppen för förändringshandledning i samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna samlades för andra gången fredagen den 9 december för att behandla de preliminära resultaten av personkartläggningen, frågor kring inledandet av förändringshandledningen samt kommunikationsplanen för handledningen.

Styrgruppens uppgift är att dra upp riktlinjer för planeringen och genomförandet av den gemensamma förändringshandledningen för de statligt och kommunalt anställda som berörs av reformen. Det centrala målet för förändringshandledningen är att bygga upp ett gott samarbete mellan statliga och kommunala aktörer och samtidigt stödja personalens kompetens, motivation och resurser vid förändringen.

Styrgruppen består av en omfattande grupp experter samt företrädare för varje kommuntypsnätverk.

I arbetet med förändringshandledningen har man hittills kartlagt olika aktörers behov, som beaktas senare i den egentliga handledningen. Vid styrgruppens möte behandlades de preliminära resultaten av en enkät riktad till personalen vid NTM-centralerna, AN-byråerna, utvecklings- och förvaltningscentret för dessa (UF-centret) och kommunförsöken. Syftet med enkäten var att kartlägga de personliga behoven av förändringsstöd.

I enkätresultaten framhävdes i synnerhet personalens ork och motivation vid förändringen samt behovet av arbetshandledning. I fråga om förberedelser i verksamhetskulturen inför förändringen lyfte man i synnerhet fram spridande av god praxis, skapande av kontakter med den framtida organisationen, identifiering av kontaktytor med välfärdsområden och övriga aktörer samt samarbete. Regelbundna diskussioner och informationsmöten samt en gemensam plattform för information och diskussion ansågs också vara mycket nödvändigt. Det uttrycktes oro för personalens arbetsbörda och hur kundserviceprocesserna skulle lyckas under förändringsprocessen.

Styrgruppen diskuterade också vilken typ av förändringshandledning det skulle löna sig att genomföra regionalt respektive lokalt. I början av 2023 ordnas eventuellt korta riksomfattande evenemang för personalen via Teams.

Vid nästa styrgruppsmöte 13.1.2023 kommer fokus att ligga på frågor som gäller inledande och konkurrensutsättning av förändringshandledningen samt förberedelser för introduktionsprogrammet

Selina Sassila

Selina Sassila

Sakkunnig i kommunikation
Enheten för livskraft och ekonomi, Vitality, employment and regional development
+358 9 771 2211, +358 50 911 5745

Arbets- och näringsreformen 2024 

Ansvarsområden
  • Förändringskoordinator, förändringscoachning för reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024
Läs mer om dessa teman