Utbildning och lärande

Utbildning och inlärning möjliggör för var och en att växa som människa och leva ett gott liv och vara delaktig i samhället. En läroplansbaserad kontinuitet mellan olika utbildningsstadier och en obruten studieväg ökar elevens och studerandens välmående. Studiestigen tryggas i grundlagen på lika grunder för landets finsk- och svenskspråkiga befolkning.

Tillgången till utbildning är en av 2020-talets stora utmaningar, samtidigt som utbildningssystemet allt mer utgör en kompetensbaserad helhet. Kommunerna utgör en plattform för kompetensutveckling, med beaktande av olika utbildningsformers tjänsteproducenter.

Den kontinuerliga inlärningens väg börjar med småbarnspedagogik och fortsätter med den grundläggande utbildningen, andra stadiet, högskoleutbildningen och vuxenutbildningen. Utöver dessa erbjuder arbetslivet och fritiden möjligheter till inlärning samt upprätthållande och utökande av färdigheter och kunnande. Utbildningssystemet måste kunna svara mot individens och arbetslivets behov och erbjuda möjligheter till flexibel utbildning i livets olika skeden. Kontinuerligt lärande gör det möjligt att vara en del av samhället oberoende av bakgrund.

Med tanke på både samhället och individen är det viktigt att människornas kunskaper och färdigheter och deras kompetens kan identifieras och utnyttjas på ett mångsidigt sätt. Varje människa behöver fästpunkter och genom utbildningstjänster kan man erbjuda både barn och vuxna möjligheter till att finna en förankring oberoende av språklig och kulturell bakgrund.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe