Kommunens organ

Fullmäktige

Fullmäktige ansvarar för kommunens ekonomi och verksamhet samt utövar kommunens högsta beslutanderätt. Fullmäktige beslutar vilka organ kommunen ska ha samt hur befogenheterna och uppgifterna ska fördelas mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare.

Fullmäktige har allmän kompetens att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter. Det är fullmäktige som har beslutanderätten, om inget annat uttryckligen föreskrivs i lag eller om inte fullmäktige genom förvaltningsstadgan har delegerat beslutanderätt till någon annan kommunal myndighet.

Fullmäktiges uppgifter regleras i 14 § i kommunallagen. Beslutanderätten om dessa uppgifter kan fullmäktige inte delegera till andra organ.

Fullmäktige fattar beslut om:

 1. kommunstrategin,
 2. förvaltningsstadgan,
 3. budgeten och ekonomiplanen,
 4. principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv,
 5. de mål för verksamheten och ekonomin som sätts upp för affärsverk,
 6. grunderna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten,
 7. grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen,
 8. de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer,
 9. ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld,
 10. valet av ledamöter i organ, om inte något annat föreskrivs nedan,
 11. grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner,
 12. valet av revisorer,
 13. godkännande av bokslutet och ansvarsfrihet samt
 14. annat som fullmäktige enligt gällande bestämmelser eller föreskrifter ska besluta om.

Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige väljs vid kommunalval i april. Fullmäktiges mandattid är fyra år och den börjar vid ingången av juni månad valåret.

Kommunen bestämmer hur många ledamöter som ska väljas, men det minimiantal enligt antalet invånare i kommunen som framgår av 16 § i kommunallagen måste dock följas.

tags
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.