Sökande av ändring

Kommunalbesvär

Kommunalbesvär är å ena sidan kommuninvånarnas sätt att övervaka lagligheten i kommunens verksamhet, å andra sidan ett sätt att ge parterna rättsskydd i en beslutsprocess som gäller dem personligen. Kommunalbesvär anförs hos förvaltningsdomstolen, och förvaltningsdomstolens beslut får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

Kommunalbesvär är det primära sättet att söka ändring i fullmäktigebeslut. Omprövning kan inte begäras i beslut av fullmäktige.

Kommunalbesvär får anföras över beslut som kommunstyrelsen, en nämnd eller en direktion meddelat med anledning av en omprövningsbegäran. Om omprövningsbegäran avslagits eller lämnats utan prövning, får endast den som framställt begäran överklaga beslutet genom kommunalbesvär. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, får ändring sökas av alla som ursprungligen hade rätt att framställa en begäran om omprövning.

Besvärsrätt

Kommunalbesvär får anföras av en part och kommunmedlemmar.

Beslut av kommunernas gemensamma organ får överklagas genom kommunalbesvär av parter, kommuner som är parter i avtalet och deras kommunmedlemmar.

Beslut av en samkommuns myndighet får överklagas genom kommunalbesvär av en part, samkommunens medlemskommuner och deras medlemmar. Också en samkommun kan vara medlem i en affärsverkssamkommun, vilket innebär att även samkommunen kan överklaga ett beslut av affärsverkssamkommunens myndighet genom kommunalbesvär.

Besvärstid och delgivning av beslut

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Parterna får ett protokollsutdrag och en besvärsanvisning per brev. Parterna anses ha fått del av brevet sju dagar efter att det sändes, om inte något annat visas.

Det är också möjligt att tillämpa bevislig delgivning i enlighet med förvaltningslagen. Ett beslut kan delges elektroniskt enligt vad som föreskrivs i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, om den som delgivningen gäller samtycker till detta. Vid vanlig elektronisk delgivning anses delfåendet ha skett den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt på kommunens webbsidor.

Vid beräkning av tiden för sökande av ändring tillämpas lagen om beräknande av laga tid. Följande bestämmelser i lagen ska beaktas:

  • den dag då tiden för sökande av ändring anses börja räknas inte med i tidsfristen
  • om tidsfristens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får ändring sökas den första vardagen därefter, och
  • ändring ska sökas senast tidsfristens sista dag innan verket stänger.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

  • beslutet har tillkommit i oriktig ordning,
  • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet annars strider mot lag.  
     

Det är inte nödvändigt att i besvärsskriften åberopa någon bestämd besvärsgrund. Däremot ska ändringssökanden i besvärsskriften uppge de faktiska omständigheter som ändringssökanden anser att visar att beslutet till exempel är lagstridigt eller har tillkommit i oriktig ordning.

Den som söker ändring ska framföra sina besvärsgrunder innan besvärstiden löper ut. Nya motiveringar får inte framföras efter att besvärstiden löpt ut. Däremot får tidigare framförda motiveringar och yrkanden kompletteras.

Den som anför kommunalbesvär är inte bunden till de besvärsgrunder som framförts i omprövningsbegäran eftersom grunderna för framställande av en begäran om omprövning inte är formbundna (HFD 29.9.2000/2433).

Rättspraxis

HFD 25.8.2010 liggare 1935: De besvärsgrunder som hänförde sig till grunderna för permitteringen hade framförts först i genmälet till HFD: Därför, och eftersom ändringssökandena med beaktande av 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal inte heller annars hade fått anföra besvär över permitteringsbesluten till den del som det var fråga om grunderna för permitteringen, skulle denna besvärsgrund avvisas utan att prövas.

HFD 2015:115: Grundskoleläraren A:s tjänsteförhållande hade hävts under prövotiden med stöd av 8 § 3 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till bland annat om A i sitt genmäle hade framfört en sådan ny besvärsgrund som med stöd av 90 § 3 mom. i kommunallagen (365/1995) skulle avvisas utan att prövas på den grunden att den hade framförts alltför sent.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det var fråga om att ett tjänsteförhållande hävts under besvärstiden och att det rättsmedel som stod till tjänsteinnehavarens förfogande var kommunalbesvär. När kommunalbesvär anförs ska ändringssökanden framföra sina besvärsgrunder innan besvärstiden löper ut.

I sina besvär i förvaltningsdomstolen hade ändringssökanden hänvisat till de krav som förvaltningslagen ställer på motivering av beslut. Han hade också till sin besvärsskrift fogat den omprövningsbegäran som han framfört i saken och upprepat vad han anfört i omprövningsbegäran. Vid en sammantagen bedömning av de besvärsgrunder som ändringssökanden framfört i sina besvär kunde det inte anses att ändringssökanden i sitt genmäle skulle ha anfört en sådan ny, till motiveringen av beslutet hänförlig besvärsgrund som förvaltningsdomstolen borde ha avvisat utan att pröva.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut till den del som förvaltningsdomstolen hade avvisat A:s besvärsgrund gällande motiveringen av beslutet utan att pröva den och prövade A:s besvär även på denna besvärsgrund. Besvären avslogs.

Besvärsmyndigheternas begränsade rätt att pröva och avgöra ett ärende

Vid kommunalbesvär är besvärsmyndighetens prövningsrätt begränsad så att den endast omfattar de yrkanden och grunder som ändringssökanden har anfört i sina besvär i första instans.

Vid kommunalbesvär är besvärsmyndighetens beslutanderätt begränsad. När besvärsmyndigheten upptäcker ett fel kan den i regel endast upphäva beslutet och återförvisa ärendet till den kommunala myndigheten för ny behandling, inte ersätta ett felaktigt beslut eller en del av det med ett nytt beslut. Den kommunala självstyrelsen förutsätter att den kommunala myndigheten får pröva saken på nytt.  

 

Mer på webben

Handbok om sökande av ändringexternal link
Kommunförbundets bokhandel

tags
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Servicepost