Sökande av ändring

Kommunalbesvär

Bestämmelser om kommunalbesvär finns i 16 kapitlet i kommunallagen. Genom kommunalbesvär kan kommuninvånarna övervaka lagenligheten i kommunens verksamhet. Besvären ger också rättsskydd åt den som är part i en beslutsprocess.

Kommunalbesvär anförs hos förvaltningsdomstolen.

Besvärsrätt

För kommunalbesvär gäller följande:

 • Fullmäktiges beslut överklagas i första hand genom kommunalbesvär. Man kan alltså inte begära omprövning av fullmäktigebeslut. Kommunalbesvär får anföras av en part och av kommunmedlemmar.
 • Beslut av kommunernas gemensamma organ får överklagas genom kommunalbesvär av en part, de kommuner som är parter i avtalet och deras kommunmedlemmar.
 • Beslut av en samkommuns myndighet får överklagas genom kommunalbesvär av parter, samkommunens medlemskommuner och deras medlemmar.
 • I fråga om beslut av en affärsverkssamkommuns myndighet kan kommunalbesvär också anföras av en samkommun som är medlem i affärsverkssamkommunen.
 • Kommunalbesvär kan också anföras över beslut som kommunstyrelsen, en nämnd eller direktionen för ett affärsverk meddelat med anledning av en begäran om omprövning. Om omprövningsbegäran avslagits eller avvisats utan prövning, får endast den som framställt begäran överklaga beslutet genom kommunalbesvär. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, får ändring sökas genom kommunalbesvär av alla som ursprungligen hade rätt att begära omprövning.

Besvärstid och delgivning av beslut

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Till varje part skickas per brev ett protokollsutdrag om beslutet och en besvärsanvisning. Parterna anses ha fått del av brevet sju dagar efter att det avsändes, om inte något annat visas.

Det är också möjligt att tillämpa bevislig delgivning enligt förvaltningslagen.

Ett beslut kan delges elektroniskt enligt vad som föreskrivs i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, om den som delgivningen gäller samtycker till detta. Vid vanlig elektronisk delgivning anses delfåendet ha skett den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. Beslutsprotokollet ska således finnas på nätet i minst 37 dagar (7 + 30).

Vid beräkning av tiden för sökande av ändring tillämpas lagen om beräknande av laga tid. Följande bestämmelser i lagen ska beaktas:

 • Den dag då tiden för sökande av ändring anses börja räknas inte med i tidsfristen.
 • Om tidsfristens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får ändring sökas den första vardagen därefter.
 • Ändring ska sökas senast den sista dagen av tidsfristen inom myndighetens öppettid.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på följande grunder:

 • Beslutet har tillkommit i oriktig ordning.
 • Den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
 • Beslutet strider annars mot lag.  

Det är inte nödvändigt att hänvisa till någon uttrycklig besvärsgrund i besvärsskriften. Däremot ska ändringssökanden i besvärsskriften uppge de faktiska omständigheter som enligt ändringssökanden visar att beslutet till exempel är lagstridigt eller har tillkommit i oriktig ordning.

Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut. Efter att besvärstiden löpt ut får nya motiveringar inte framföras, men tidigare framförda motiveringar och yrkanden får kompletteras.

Den som anför kommunalbesvär är inte bunden till de grunder som han eller hon framfört i omprövningsbegäran, eftersom grunderna för en begäran om omprövning inte är formbundna (HFD 29.9.2000/2433).

HFD 25.8.2010 liggare 1935: En besvärsgrund som gällde grunderna för en permittering hade framförts först i genmälet till HFD. Därför, och eftersom ändringssökandena med beaktande av 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal inte heller annars hade fått anföra besvär över permitteringsbesluten till den del det var fråga om grunderna för permitteringen, skulle denna besvärsgrund avvisas utan prövning.

Begränsad prövnings- och beslutanderätt för besvärsmyndigheten

Besvärsmyndighetens prövningsrätt vid kommunalbesvär är begränsad till de yrkanden och grunder som ändringssökanden har framfört i sina besvär i första instans.

Vid kommunalbesvär har besvärsmyndigheten begränsad rätt att avgöra ärendet. När besvärsmyndigheten konstaterar ett fel kan den i regel endast upphäva beslutet och återförvisa ärendet till den kommunala myndigheten för ny behandling, inte ersätta det felaktiga beslutet eller en del av det med ett nytt beslut. Den kommunala självstyrelsen förutsätter att den kommunala myndigheten får möjlighet att pröva ärendet på nytt.  

Rätt att anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut

Om besvären har avslagits eller avvisats utan prövning, har den som anfört besvär hos förvaltningsdomstolen besvärsrätt.

Om besvären har bifallits, och ett beslut av den kommunala myndigheten har upphävts, har parterna och kommunmedlemmarna besvärsrätt. Den berörda kommunen/samkommunen har också besvärsrätt.

Kommunstyrelsen fattar beslut om att anföra besvär, om inte något annat bestäms i förvaltningsstadgan.

I en samkommun är det i regel samkommunstyrelsen som fattar beslut om att anföra besvär i enlighet med grundavtalet. 

Besvärstid

Kommunen, samkommunen eller kommunerna i fråga ska utan dröjsmål publicera ett tillkännagivande om förvaltningsdomstolens beslut i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Personuppgifter i beslutet ska avlägsnas från datanätet när besvärstiden löpt ut.

Besvärstiden är 30 dagar. Besvärstiden räknas från den tidpunkt då tillkännagivandet om beslutet publicerades. Delfåendet anses ha skett sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts en part separat, räknas besvärstiden dock från delfåendet.

Besvärstillstånd

Ett beslut som en förvaltningsdomstol har fattat får överklagas genom besvär hos Högsta förvaltningsdomstolen, om Högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd (142 § i kommunallagen).

Besvärstillstånd ska beviljas i följande fall:

 1. Det är med tanke på tillämpningen av lagen i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis viktigt att ärendet avgörs av Högsta förvaltningsdomstolen.
 2. Det finns särskilda skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet för att det skett ett uppenbart fel i ärendet.
 3. Det finns något annat vägande skäl att bevilja besvärstillstånd.

Ändringssökanden ska i sin ansökan om besvärstillstånd ange på vilken grund besvärstillstånd begärs och varför ändringssökanden anser att grunden föreligger.

Om en grund föreligger, beviljar Högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd och meddelar ett avgörande i sak med anledning av besvären. I annat fall fattar Högsta förvaltningsdomstolen ett beslut där det konstateras att ingen lagstadgad grund föreligger för besvärstillståndet och att besvärstillstånd därför inte beviljas.  

Bestämmelser om undantag från det besvärstillståndsförfarande som föreskrivs i kommunallagen kan utfärdas separat.  

 

Läs mer

Handbok

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.