Förtroendevalda

De förtroendevaldas rätt att få ledigt från arbetet för att sköta förtroendeuppdrag

De förtroendevalda har en viktig roll i det kommunala beslutsfattandet som bygger på representativ demokrati. Den högsta beslutanderätten utövas av de förtroendevalda i fullmäktige.

Att sköta ett förtroendeuppdrag

De förtroendevalda i kommunen har rätt att få ledigt från arbetet för att delta i kommunala organs sammanträden.

Arbetsgivaren kan dock vägra att ge ledighet, om arbetsgivaren inte har fått information om ledigheten minst 14 dagar före dagen för sammanträdet och arbetsgivaren för sin vägran har ett vägande skäl som hänger samman med arbetet.

De förtroendevalda i kommunen ska avtala med sin arbetsgivare om ledigheter som behövs för skötseln av andra av kommunen förordnade förtroendeuppdrag och för deltagande i fullmäktigegruppens sammanträden.

Den förtroendevalda ska underrätta arbetsgivaren om tidpunkterna för organens och fullmäktigegruppens sammanträden och om de förtroendeuppdrag som kommunen förordnat utan dröjsmål efter det att han eller hon har fått vetskap om dem. Arbetsgivaren ska på begäran skriftligen redogöra för grunderna för sin vägran.

Observera att rätten att få ledigt från arbetet gäller uttryckligen officiella sammanträden för kommunala organ enligt kommunallagen.

Kommunala organ enligt kommunallagen är

  • fullmäktige
  • kommunstyrelsen och dess sektioner
  • nämnder och deras sektioner
  • direktioner och deras sektioner samt
  • kommittéer.

Till exempel fullmäktigegruppernas sammanträden och budgetseminarier är däremot inte att betrakta som kommunala organs sammanträden.

Arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren om sammanträdet minst 14 dagar före sammanträdesdagen

Rätten att få ledigt från arbetet förutsätter att arbetsgivaren har fått informationen om den ledighet som behövs minst 14 dagar före sammanträdet. På det sättet försäkrar man sig om att arbetsgivaren har haft möjlighet att bereda sig på arbetstagarens frånvaro genom arbetstidsarrangemang eller andra åtgärder. Om arbetsgivaren får information om sammanträdet senare och har ett vägande skäl att vägra ge ledighet, kan arbetsgivaren vägra ge ledighet.

Ledigheten för deltagande i sammanträden gäller också den restid mellan arbetsplatsen och mötesplatsen som deltagandet i sammanträdet förutsätter.

Den förtroendevalda ska avtala med sin arbetsgivare om ledigheter för andra kommunala uppdrag än i kommunallagen avsedda organs sammanträden.

 

Riitta Myllymäki på Lagrummet (27.1.2022): De förtroendevaldas rätt att få ledigt från arbetet

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.