Val

Presidentval

Enligt grundlagen väljer folket republikens president för en ämbetsperiod på sex år. Presidenten ska vara infödd finsk medborgare. Samma person kan väljas till president för högst två ämbetsperioder i följd.

Presidenten väljs genom direkt val, vid behov i två omgångar. Valdagen är den fjärde söndagen i januari under valåret. Om någon av kandidaterna får över hälften av de godkända rösterna, blir han eller hon vald till president. I annat fall ordnas ett val till på söndag två veckor senare. Då står valet mellan de två kandidater som fått flest röster i det första valet. Den som får fler röster i det andra valet blir president.

Senaste presidentval förrättades 28.1.2018. Följande val infaller söndagen den 28 januari 2024 med en eventuell andra omgång den 11 februari 2024. 

Val förrättas genom att det anordnas förhandsröstning, brevröstning och röstning på valdagen. Kommunen svarar för att förhandsröstning och röstning på valdagen anordnas i hemlandet och Utrikesministeriet svarar för att förhandsröstning anordnas utomlands. Justitieministeriet svarar för anordnandet av brevröstningen. Vid en eventuell andra omgång i presidentvalet ordnas också både förhandsröstning och röstning på valdagen.

Vid presidentval utgör hela landet en valkrets. I fråga om det tekniska förrättandet av valet följs valkretsindelningen vid riksdagsval på det sätt som föreskrivs i vallagen. I presidentvalet räknas rösterna i första skedet per valkrets, varefter Helsingfors valkretsnämd räknar ihop resultaten från alla valkretsar till ett nationellt resultat.

Röstningsområde är kommunen, om det inte är nödvändigt att dela in den i flera röstningsområden. Fullmäktige beslutar om röstningsområdena (vallagen 8 §).

Förhandsröstningen sker 17–23.1.2024 i Finland och 17–20.1.2024 utomlands. Förhandsröstningen för det eventuella andra valet sker 31.1–6.2.2024 i Finland och 31.1–3.2.2024 utomlands. Förhandsröstning kan ske vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands. Alla kommuner har minst ett allmänt förhandsröstningsställe. Förhandsröstningsställena utomlands är de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som anges genom förordning av statsrådet. Information om de allmänna röstningsställena i Finland och utomlands finns i Justitieministeriets Resultattjänst.

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till vallokalen eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma.  För hemmaröstning ska man anmäla sig till den kommunala centralvalnämnden senast 16.1.2024 kl. 16. Ansökan om hemmaröstning gäller också för en eventuell andra omgång i presidentvalet. Närmare upplysningar om hemmaröstning fås av hemkommunens centralvalnämnd.

Förhandsröstning ordnas också vid anstalter. Röstning i anstalt är avsedd enbart för dem som vårdas eller har intagits där. 

En röstberättigad får rösta på valdagen endast inom det röstningsområde som har antecknats för honom eller henne i rösträttsregistret och i det meddelande som sänts hem till den röstberättigade. Vallokalerna har öppet kl. 9–20. För att få rösta måste man visa upp legitimation med foto, till exempel pass, Id-kort eller körkort.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen ska i god tid före valet besluta om de allmänna förhandsröstningsställena i Finland och röstningsställena på valdagen samt tillsätta valnämnder för röstningsområdena och en eller flera valbestyrelser för förhandsröstning vid anstalter.

Kommunernas valmyndigheter

Kommunernas valmyndigheter är den kommunala centralvalnämnden, valnämnderna, valbestyrelserna och valfunktionärerna. 

Enligt vallagen ska valmyndigheterna sköta sitt uppdrag opartiskt. För att stärka denna allmänna regel finns det vissa behörighetskrav på valmyndigheter som framgår av vallagen.

Vid valet av republikens president hör det till den kommunala centralvalnämndens viktigaste uppgifter att vidta de nödvändiga åtgärderna inför valet och att granska förhandsröstningshandlingarna. Centralvalnämndens uppgift är också att föra in resultatet av röstningen på valdagen i valdatasystemet. Centralvalnämnden är beslutsför med fem medlemmar. Bestämmelser om jäv för den kommunala centralvalnämndens medlemmar och deras ersättare finns i 27–30 § i förvaltningslagen.

I varje röstningsområde ska kommunstyrelsen i god tid före valet tillsätta en valämnd som har till uppgift att utföra den preliminära rösträkningen och inlämna de förseglade röstsedlarna till valkretsnämnden. Valnämnden är beslutför med tre medlemmar. Förvaltningslagens bestämmelser om jäv gäller inte valnämndens verksamhet. En valnämnds medlem som är en kandidats make eller maka, barn, syskon eller förälder kan inte vara valbiträde eller ett biträde som den röstande utsett (73 § i vallagen).

För förhandsröstning som verkställs i anstalter ska kommunstyrelsen tillsätta en eller flera valbestyrelser. Valbestyrelsen är beslutsför med tre medlemmar. Förvaltningslagens bestämmelser om jäv gäller inte valbestyrelsens verksamhet.

Centralvalnämnden förordnar valförrättare att sköta förhandsröstningen på de allmänna förhandsröstningsställena samt hemmaröstningen (17 § i vallagen).

På medlemmar av den kommunala centralvalnämnden, valnämnden eller valbestyrelsen, på valförrättare samt på andra personer tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de är verksamma som valmyndigheter enligt 185 § i vallagen.

Läs mer

Val av republikens president, kommunernas valmyndigheter, valaffischering på kommunernas områden som kräver tillstånd samt reklam och annonsering invid vägar 
Cirkulär 17/2023, 1.11.2023 Katriina Martikainen

Mer på webben

Justitieministeriet hjälper i frågor om tillämpning av vallagen och anordnandet av val på adressen vaalit(a)gov.fi.

Justitieministeriets brev till valmyndigheter har samlats på webbplatsen vaalit.fi

Länk till webbplats om presidentvalet 
Justitieministeriets webbplats Vaalit.fi

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.