Särskilda frågor för webbkommunikation

Bör alla beslut om personalen publiceras på webben?

Kuvituskuvassa tablettitietokone ja kirjoittaja

Paragraf 140 i kommunallagen förutsätter att kommunala myndigheters – även tjänsteinnehavares – beslut om personalen publiceras i det allmänna datanätet. Paragrafen har väckt många frågor. Det är oklart i vilka ärenden det överhuvudtaget måste fattas överklagbara beslut och om det måste fattas överklagbara beslut också i fråga om arbetsavtalsförhållanden.

Överklagbara beslut ska publiceras på webben

Beslut ska fattas åtminstone om sådana personalärenden som gäller tjänsteinnehavarens rättigheter och skyldigheter och om vilka det föreskrivs i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (KomTjL). I lagen föreskrivs det om ärenden som gäller tjänsteinnehavarens rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren ensidigt beslutar om genom överklagbara beslut. Ändring kan sökas exempelvis i följande beslut

  • anställning i tjänsteförhållande
  • förbud mot bisyssla
  • ändring av tjänsteutövningsskyldighet
  • förflyttning av en tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande
  • uppsägning och hävning av tjänsteförhållande
  • avstängning från tjänsteutövning.

Ovanstående beslut är alla sådana i vilka ändring med stöd av 50 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan sökas enligt kommunallagens bestämmelser om begäran om omprövning och anförande av kommunalbesvär. Sålunda har också en kommunmedlem rätt att överklaga nämnda beslut. För en kommunmedlem börjar tidsfristen för omprövningsbegäran löpa sju dagar efter det att beslutet finns tillgängligt i det allmänna datanätet. Beslutet vinner således inte laga kraft innan det på behörigt sätt varit offentligt framlagt på webben.

Vilka beslut är inte överklagbara?

Däremot kan order och beslut som ges utifrån arbetsledningsrätten inte överklagas, och om sådana beslut läggs ut på webben kan det grunda sig enbart på kommunens intresse att ge ut informationen, ett intresse som i allmänhet inte existerar. Publicering på webben påverkar inte beslutets laga kraft.

Ändring kan inte heller sökas i beslut som gäller beredning av tillsättande av en tjänst, såsom

  • ledigförklarande av en tjänst
  • förlängning av ansökningstiden
  • ledigförklarande av en tjänst på nytt
  • beredning av att en tjänst inte ska tillsättas.

Beslut om ingående av arbetsavtal borde fattas genom förvaltningsbeslut

Kommunförbundet anser att man i princip ska följa samma regler i arbetsavtal som i tjänsteförhållanden och att arbetsavtal, liksom också övriga avtal, borde basera sig på förvaltningsbeslut. Detta trots att ett arbetsavtal till sin natur är ett privaträttsligt avtal.

Beslutet om att ingå ett arbetsavtal eller att göra ändringar i avtalet är ändå ett förvaltningsbeslut, som kan överklagas på laglighetsgrund exempelvis för att beslutsfattaren har varit jävig eller har överskridit sina befogenheter. Av praktiska skäl har förvaltningsbeslut inte alltid fattats vid anställning av korttidsvikarier. Det finns dock ingen lag som definierar längden på arbetsavtals- eller tjänsteförhållanden som inte förutsätter ett förvaltningsbeslut. Det finns olika praxis i kommunerna när det gäller frågan om huruvida ett förvaltningsbeslut alls ska fattas och om längden på de vikariat där beslutet inte behövs.

Mer information i cirkuläret

Publicering av beslut har tidigare behandlats mer ingående i Kommunförbundets cirkulär 15/2017 Kommunens information på webben, behandling av personuppgifter och deras offentlighet »

 

När får en kommun publicera personuppgifter på nätet? Alexander Eriksson 17.3.2022

 

Läs mer

KT Kommunarbetsgivarna svarar på medlemmarnas arbetsgivarfrågor om tjänste- och arbetsavtalsförhållanden

 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.