Valtiontuki

Rättspraxis

På den här sidan har vi samlat förvaltningsdomstolens och högsta domstolens centrala beslut om statligt stöd. På EU-nivå meddelas beslut om statsstödsfrågor av EU-kommissionen och Europeiska unionens domstol.

Domstolarna publicerar inte alla sina beslut på webben.

Högsta förvaltningsdomstolen

Iakttagande av EU:s regler om statligt stöd

  • 17.12.2015/3738 HFD:2015:180 (referat på svenska) Kommunalärende – Kommunens verksamhetsområde – Statligt stöd – Kommunägt fastighetsbolag – Främjande av timmerbyggande – Främjande av sysselsättningen – Kapitalplacering – Aktieteckning – Förutsättningar för statligt stöd – Ekonomisk fördel – Privat investerare i marknadsekonomi som kriterium – Riktat ekonomiskt stöd – Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna – Snedvridning av konkurrens  
  • 1.9.2015/2290 HFD:2015:126 (referat på svenska) Statligt stöd – Jäv – Jäv enligt generalklausulen – Aktieförsäljning – Konvertering av delägarlån till placering – Inlösningsklausul – Medlemskap i bolags styrelse – Annat särskilt skäl – Värderingsutlåtande  
  • 22.5.2015/1344 HFD:2015:76 (svenskt referat) Statligt stöd – Kommunens verksamhetsområde (kompetens) – Proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) – Motsäkerhet – Företagsinteckning – Litet eller medelstort företag (SMF-företag) – Närstående företag (anknutna företag) – Ägarintresseföretag (partnerföretag) – Kommissionens tillkännagivande om garantier – Kommissionens rekommendation  
  • HFD 6.11.2014 Annat beslut 3412/2014 (på finska)(Valkeakoski stad) Borgen beviljats i överensstämmelse med reglerna om statligt stöd.
  • HFD 2.9.2014 Annat beslut 2562/2014 (på finska) Statligt stöd – anmälningsförfarande

Återkrav

  • 13.1.2015/50 HFD:2015:7 (svenskt referat) Statligt stöd – Återkrav – Verkställighet av kommissionens beslut – Företagssanering – Stödbelopp

Målet gällde verkställande av kommissionens beslut om förbjudet statligt stöd. Högsta förvaltningsdomstolen skulle avgöra om de nationella förvaltningsbesluten om återkrav av statligt stöd och förvaltningsdomstolens beslut var lagenliga. De frågor som domstolen skulle ta ställning till inom ramen för kommissionens beslut var grunderna för återkravet av det statliga stödet och det återkrävda beloppet. I sitt beslut konstaterade högsta förvaltningsdomstolen bland annat att enligt den s.k. procedurförordningen och nationell lag hade stadsstyrelsen i sin egenskap av myndighet som beslutar om statligt stöd varit skyldig att fatta beslut omåterkrav av det statliga stöd som staden tidigare beviljat och som enligt kommissionens beslut var förbjudet. Denna skyldighet påverkades inte av att mottagaren av det statliga stödet var föremål för företagssanering som avses i lagen om företagssanering.

Kommunens allmänna kompetens

  • HFD 6.11.2014 Annat beslut 3141/2014 (på finska) Kommunens deltagande i finansieringen av ett köpcentrum (Ikalis stad) Beslutet upphävt. Hörde inte till kommunens kompetens
  • HFD 6.10.2014 Annat beslut 2969/2014 (på finska)Lånegaranti till förening för byggande av ridhall (Lahtis stad) Det ansågs höra till kommunens kompetens att bevilja lånegarantin.

Läs mer

Mer på Kommunforbundet.fi

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.