Samarbete mellan kommuner och samkommuner

Affärsverkssamkommun

En samkommun som bildats av kommuner och samkommuner tillsammans och som har till uppgift att driva ett kommunalt affärsverk kallas affärsverkssamkommun. I ett sådant affärsverks namn ska ordet affärsverkssamkommun ingå (KomL 65 § 2 mom.).

En affärsverkssamkommun är en form av offentligrättsligt samarbete mellan samkommuner. På affärsverkssamkommuner tillämpas bestämmelserna om samkommuner. Dessutom tillämpas bestämmelserna om kommunala affärsverk i 9 kapitlet i kommunallagen. Affärsverkssamkommunens beslutanderätt utövas av samkommunsstämman, som är ett obligatoriskt organ i en affärsverkssamkommun. Bestämmelser om samkommunsstämman och dess uppgifter finns i 66 § i kommunallagen. Ett kommunalt affärsverk ska ha en direktion som regleras i 67 § i kommunallagen. I 120 § föreskrivs om kommunala affärsverks ekonomi.

En affärsverkssamkommun har ett eget grundavtal och en egen förvaltningsstadga.

Samkommunen och dess förvaltningsmodeller har närmare behandlats under följande rubrik:

Samkommuner (KomL 2015)

Ändring av en samkommun till en affärsverkssamkommun

Bestämmelser som kommunala affärsverk finns i 9 kapitlet i kommunallagen. En samkommun kan ändras till en affärsverkssamkommun genom en ändring av samkommunens grundavtal och samkommunens förvaltningsstadga så att de uppfyller de krav som kommunallagen ställer på affärsverkssamkommuner.

Det är fråga om en ändring av samkommunens förvaltningsstruktur och verksamhetsområde. En ändring av grundavtalet innebär inte att en juridisk person upphör eller att en ny juridisk person bildas. Den juridiska personen förblir densamma när en samkommun ändras till en affärsverkssamkommun genom en ändring av grundavtalet.

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.