Ungdoms- och idrottsverksamhet

Lagstiftningen som ligger till grund för kommunernas ungdoms- och idrottsverksamhet omfattar grundlagen, kommunallagen samt speciallagstiftning. Grundlagen förutsätter att det allmänna ska trygga medborgarnas grundläggande rättigheter. Till de grundläggande fri- och rättigheterna hör de grundläggande kulturella rättigheterna, och i dem ingår utöver utbildning också många olika möjligheter till personlig utveckling samt alla bildningstjänster, inklusive ungdomsarbete och idrott. Närmare bestämmelser om tillgodoseendet av dessa rättigheter finns i speciallagstiftningen, såsom ungdomslagen och idrottslagen.

Kommunallagen ska skapa förutsättningar för att förverkliga kommuninvånarnas självstyrelse och möjligheter att delta i och påverka kommunens verksamhet. Kommunen ska främja sina invånares välfärd och sitt områdes livskraft samt ordna tjänster för sina invånare på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Kommunallagen är en allmän lag med bestämmelser om hur kommunens förvaltning och ekonomi ska ordnas. Också i fråga om kommunens ungdomsarbete och idrottsväsende ordnas förvaltningen och beslutsfattandet i regel i enlighet med kommunallagen. Utöver lagstiftningen styrs ordnandet av kommunens förvaltning genom kommunens förvaltningsstadga som godkänts av kommunfullmäktige.

Ungdomslagen innehåller bestämmelser i synnerhet om främjande av ungdomsarbete och ungdomsverksamhet, om ungdomspolitik och om statsförvaltningens och kommunernas ansvar och samarbete i anknytning till detta samt om statsfinansieringen. Idrottslagen innehåller bestämmelser om främjande av idrott och elitidrott, om statsförvaltningens och kommunernas ansvar och samarbete, om statens förvaltningsorgan och om statsfinansiering inom idrotten.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information