Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner

I statsrådets förordning (1186/2021) bestäms om Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner. Sektionen utför de uppgifter som bestäms i 116 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) och i 112 § i kommunallagen (410/2015) samt uppgifter som Bokföringsnämnden gett den.

Arbets- och näringsministeriet har 10.3.2022 med stöd av den nämnda förordningen fastställt följande sammansättning på sektion för välfärdsområden och kommuner för perioden 2022–2024 (de personliga ersättarna anges inom parentes):

Ordförande:

 • finansrådet Pasi Leppänen, finansministeriet
  (konsultativa tjänstemannen Hanna-Mari Talka, finansministeriet)

Vice ordförande:

 • professor Hannu Ojala, Östra Finlands universitet
  (konsultativa tjänstemannen Mika Björklund, arbets- och näringsministeriet)

Medlemmar:

 • finansrådet Vesa Lappalainen, finansministeriet
  (biträdande professor Jaana Kettunen, Svenska Handelshögskolan)

 • CGR, OFGR Jorma Nurkkala, KPMG Ab
  (CGR, OFGR Eeva Koivula, BDO Ab)

 • sakkunnig Jonna Ranne, Sarastia Oy
  (servicechef Olli Nurminen, Monetra Pirkanmaa Oy)

 • projektchef Kristiina Syrjälä, Esbo stad / Västra Nylands välfärdsområde
  (ekonomidirektör Tero Mäkiranta, Samkommunen för Satakunta sjukvårdsdistrikt)

 • sakkunnig Tiina Turunen, Helsingfors stad
  (sakkunnig Niina Vasarainen, Helsingfors stad)

 • utvecklingschef Marja-Liisa Ylitalo, Finlands Kommunförbund
  (utvecklingschef Mikko Mehtonen, Finlands Kommunförbund)

Sekreterare:

 • utvecklingschef Sari Korento, Finlands Kommunförbund
 • specialsakkunnig Minnamaria Korhonen, finansministeriet

Kommunsektionens postadress:
Arbets- och näringsministeriet
Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner
PB 32
00023 STATSRÅDET

Växel:
(09) 16001

Läs mer:

 

Allmänna anvisningar och utlåtanden av sektionen för välfärdsområden och kommuner

De allmänna anvisningarna och utlåtandena finns på Bokföringsnämndens webbplats.

Mer information på webben

Öppna alla

Bokföringsnämndens kommunsektions gällande allmänna anvisningar

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har gett följande nya allmänna anvisningar för kommuner och samkommuner:
 

 1. Allmänna anvisningar om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner (2021)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 2. Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner (2021)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 3. Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner (2021)
  Ladda kostnadsfri e-book

 4. Allmän anvisning om upprättande av halvårs- och kvartalsrapporter för kommuner och samkommuner (2020)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 5. Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner (2020)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 6. Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner (2020)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 7. Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut (2018)https://www.kommunforbundet.fi/publikationer/2018/1954-allman-anvisning-om-redovisning-och-lamnande-av-upplysningar-om

 8. Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner (2018)https://www.kommunforbundet.fi/publikationer/2018/1927-allman-anvisning-om-upprattande-av-finansieringsanalys-kommuner-och

 9. Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner (2016)https://www.kommunforbundet.fi/publikationer/2016/1853-allman-anvisning-om-avskrivningar-enligt-plan-kommuner-och-samkommuner

 10. Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner (2016)
  Ladda kostnadsfri e-bok 

Utlåtanden från Bokföringsnämndens kommunsektion, 2010-2019

Kommunsektionens utlåtanden år 2019

Kommunsektionens utlåtanden år 2018

Kommunsektionens utlåtanden år 2017

Kommunsektionens utlåtanden år 2016

Kommunsektionens utlåtanden år 2015

Kommunsektion har inte avgivit några utlåtanden år 2014

Kommunsektionens utlåtanden år 2013

Kommunsektionens utlåtanden år 2012

OBS! Detta utlåtande har upphävts och ersatts med utlåtande 120/2019

Kommunsektionens utlåtanden år 2011

Kommunsektionens utlåtanden år 2010

 

Utlåtanden från Bokföringsnämndens kommunsektion, 2000-2009

Kommunsektionens utlåtanden år 2009

Kommunsektionens utlåtanden år 2008

Kommunsektionens utlåtanden år 2007

Kommunsektionens utlåtanden år 2006

Kommunsektionens utlåtanden år 2005

Kommunsektionens utlåtanden år 2004

Kommunsektionens utlåtanden år 2003

Kommunsektionens utlåtanden år 2002

Kommunsektionens utlåtanden år 2001

Kommunsektionens utlåtanden år 2000

 

Utlåtanden från Bokföringsnämndens kommunsektion, 1996-1999

Kommunsektionens utlåtanden år 1999

Kommunsektionens utlåtanden år 1998

Kommunsektionens utlåtanden år 1997

Kommunsektionens utlåtanden år 1996

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe