Beslutsfattande i kommunen

Jäv

Syftet med jävsbestämmelserna är att trygga en opartisk behandling av ärenden och ett förtroende för att beslutsfattandet sköts klanderfritt. Om en person har ett sådant förhållande till ett ärende som behandlas av en myndighet eller till en part i ärendet att det äventyrar personens opartiskhet, är personen jävig.

Om en jävig person deltar i behandlingen av ett ärende tillkommer beslutet i oriktig ordning. Ett beslut som tillkommit i oriktig ordning kan hävas om ändring söks i beslutet.

Jäv och valbarhet är inte samma sak

Jäv är inte detsamma som valbarhet. Jäv hänför sig till behandlingen av ett enskilt ärende hos en myndighet, medan det i valbarhet är fråga om huruvida en person alls kan bli vald till ett visst organ.

Verkan av jäv

En jävig person får inte delta i behandlingen av ett förvaltningsärende hos en myndighet. Med behandling avses alla de åtgärder inom ramen för förvaltningsförfarandet som på något sätt kan påverka innehållet i beslutet i ärendet.

Jävet gäller alla behandlingsskeden från början av beredningen till verkställigheten. En jävig person får inte

 • föredra eller bereda ett ärende som ska behandlas,
 • delta i beslutsfattandet som ledamot av organet eller
 • sköta uppgifter som anknyter till verkställigheten av beslutet.

Enligt rättspraxis deltar också t.ex. organets sekreterare och protokollförare i behandlingen av ärendet, och därför kan en jävig person inte vara sekreterare eller protokollförare. En jävig person får inte begära utlåtanden som anknyter till myndighetsbehandlingen av ärendet, höra parter eller på annat sätt på myndighetens vägnar skaffa utredningar som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras.

Behandlingsförbudet i samband med jäv gäller inte rent tekniska åtgärder, till exempel diarieföring, renskrivning, kopiering. Också en jävig person kan alltså sköta dessa uppgifter utan att beslutet tillkommer i oriktig ordning.

 Läs mer om det följande:

Cirkulär

tags
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Saija Haapalehto

Saija Haapalehto

Jurist

Työvapaalla 6.9. - 31.12.2021 | Tjänstledig 6.9. - 31.12.2021.

Juridiska enheten, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2308, +358 50 567 0862
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • beslutsfattande och ändringssökande
 • offentlighet och dataskydd
 • grå ekonomi och bekämpning av korruption
 • specialfrågor kring dataskydd
 • grå ekonomi och bekämpning av korruptin
Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar