Strategiskt partnerskap och ägarstyrning inom yrkesutbildningen

Kommunförbundet har inlett ett projekt vars syfte är att främja kommunernas och utbildningsanordnarnas strategiska partnerskap och utveckla ägarstyrningen. Projektperioden är 1.1.2024–31.12.2026.  

Projektets bakgrund 

Största delen av anordnarna av yrkesutbildning med många utbildningsområden är kommuner, samkommuner eller kommunala aktiebolag. De kommunalt anknutna utbildningsanordnarna står för cirka 80 procent av antalet studerandeår inom yrkesutbildningen. 

Kommunerna svarar också för finansieringen av yrkesutbildningen genom en finansieringsandel per invånare; år 2024 är finansieringsandelen per invånare 203 euro. Kommunernas finansieringsandel för yrkesutbildningen är över en miljard euro och statens finansieringsandel något mindre, också över en miljard euro. 

Enligt Petteri Orpos regeringsprogram ska regeringen se över finansieringsmodellen och verksamhetsstyrningen för yrkesutbildningen. Målet är att stärka samarbetet mellan yrkesutbildningen och näringslivet, så att utbildningen ska svara på arbetslivets behov på ett bättre sätt. För att garantera försörjningsberedskapen ska det inom yrkesutbildningen säkerställas att kompetensbehoven inom de kritiska branscherna tillgodoses i tillräcklig utsträckning.  

I reformen av finansieringsmodellen skapas incitament för utbildningsanordnare att styra de studerande till att avlägga kompetenshelheter som är mindre än examina, slutföra sina studier och sin examen samt hitta anställning eller fortsätta studera vidare efter examen. Indikatorerna för genomslagsfinansieringen ska utvecklas och uppföljningen av den uppdateras. Finansieringsmodellen skapar också incitament för att stärka förutsättningarna för kontinuerligt lärande och tillgodose det regionala arbetskraftsbehovet. Utöver dessa anges det också i regeringsprogrammet att yrkesutbildningen har en viktig roll i AN24-reformen. 

I Kommunförbundets strategi för 2023–2026 ses yrkesutbildningen som ett stort stöd och en stärkande faktor för livskraften, men den har också en viktig roll inom det nationella utbildningssystemet och dess bildnings- och fostringsuppgift. Yrkesutbildningen är allt mer ett instrument för kompetensutveckling, integration och sysselsättnings- och näringspolitik. Projektet främjar målen i regeringsprogrammet samt Kommunförbundets strategiska prioriteringar.  

 Projektets mål 

Projektet har som huvudsakligt mål att stärka livskraften i regionerna och utnyttja yrkesutbildningen på ett effektivare sätt, i synnerhet för att underlätta tillgången till kompetent arbetskraft och öka sysselsättningsgraden. Ett ytterligare syfte är att stärka dialogen mellan ägarkommunerna och yrkesutbildningsanordnarna i fråga om beaktandet av arbetskraftsbehoven. Genom utbildning som möter arbetskraftsbehoven kommer de studerande snabbare in i arbetslivet och företagen får bättre tillgång till arbetskraft och möjligheter att utveckla sin verksamhet. 

Mer specifika mål för projektet anges nedan: 

  1. Att stödja kommuner och kommunalt anknutna anordnare av yrkesutbildning i utvecklingen av en ny typ av strategiskt partnerskap samt att hjälpa kommuner att stärka ägarstyrningen för att höja sysselsättningen och främja tillgången till arbetskraft. 
  2. Att bidra till en effektivare och mer verkningsfull användning av kommunernas och utbildningsanordnarnas resurser 
  3. Att kommunerna och utbildningsanordnarna i regionen ska ha en gemensam vision och enhetliga strategiska mål och indikatorer för att mäta hur målen uppnås. 
  4. Att förbättra tillgången till kompetent arbetskraft och höja inlärningsresultaten och utbildningsnivån 
  5. Att förbättra yrkesutbildningens effektfullhet och produktivitet 
  6. Att förbättra utbildningens inriktning enligt arbetslivets behov, vilket förbättrar sysselsättningen 
  7. Att uppmärksamma särdragen i den svenskspråkiga yrkesutbildningen 

 

Öppna alla

Projektverksamheten och projektets finansiering

Som en del av nätverksprojektet anordnas årligen två rundabordssamtal för de yrkesutbildningsanordnare och ägarkommuner som deltar, samt ett riksomfattande seminarium där även den politiska ledningen deltar. Utöver dessa faciliterar FCG även fyra regionala evenemang för varje utbildningsanordnare och ägarkommun, där fokus ligger på att utveckla ägarstyrningen och det strategiska partnerskapet på lokal nivå. I slutet av projektet utarbetas en elektronisk publikation om verksamhetsmodellerna och resultaten. Andra yrkesutbildningsanordnare kan då ladda ner publikationen och använda den för att utveckla sin verksamhet.  

Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet, Kommunförbundet och de kommuner och utbildningsanordnare som deltar i projektet. 

Utbildningsanordnare och kommuner som ingår i projektet

I projektet deltar 18 yrkesutbildningsanordnare runt om i Finland. En av utbildningsanordnarna är ett aktiebolag, tre ägs av en stad och 14 är samkommuner. Därtill deltar 55 ägarkommuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsanordnarna:  

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä​ 
Etelä-Savon Koulutus Oy​ 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä​ 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia​ 
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos​ 
 Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda​ 
Koulutuskuntayhtymä Brahe​ 
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia​ 
Optima​ 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria​ 
Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko​ 
Suupohjan koulutuskuntayhtymä​ 
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur​ 
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu​ 
Vamia (Vasa stad)​ 
Högsavo utbildningssamkommun 
Yrkesinstitutet Prakticum​ 

Kommunerna: 

Borgnäs, Borgå, Brahestad, Bötom, Idensalmi, Imatra, Jakobstad, Jyväskylä, Kajana, Kalajoki, Karleby, Kauhajoki, Kervo, Kiuruvesi, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Lapinlahti, Larsmo, Lieksa, Lojo, Malax, Masku, Muurame, Mäntsälä, Nivala, Nousis, Nurmes, Nurmijärvi, Nykarleby, Nådendal, Närpes, Outokumpu, Pedersöre, Pieksämäki, Pyhäjoki, Reso, Rusko, S:t Michel, Sibbo, Siikajoki, Sonkajärvi, Storå, Tammerfors , Träskända, Tusby, Vasa, Vichtis, Vieremä, Villmanstrand, Virmo, Vörå, Ylivieska, Östermark. 

Aktuellt om ägarstyrningen

Med ägarstyrning avses åtgärder genom vilka ägaren kan påverka administrationen, det strategiska beslutsfattandet och verksamhetsprinciperna i ett bolag. Vid ägarstyrningen är det fråga om strategiska mål som ska utarbetas gemensamt av utbildningsanordnarnas ägarkommuner, en av dem ägd samkommun för utbildning eller ett utbildningsaktiebolag. 

Under våren 2024 förbereder Undervisnings- och kulturministeriet försökslagstiftning som ska gälla från 1.1.2026 till 31.12.2033. Detta görs som en del av verkställandet av regeringsprogrammets skrivningar om yrkesutbildningen.  Försöket skulle utvidga utbildningsanordnarnas rättigheter att anordna utbildning och examina samt möjliggöra användningen av engelska som examensspråk. Ett nytt styrmedel skulle användas för att testa samrådsförfarandet mellan utbildningsanordnare och ministeriet, men det skulle finnas restriktioner i försökstillståndet för vissa examina. 

Aktuell information om hur försökslagstiftningen fortskrider finns på ministeriets webbplats.

Information om ett motsvarande projekt 2016–2018

Kommunförbundet genomförde ett projekt om ägarstyrning inom yrkesutbildningen, projektet OMA, åren 2016–2018 tillsammans med Finnish Consulting Group FCG. I projektet deltog 38 kommuner och 13 utbildningsorganisationer runtom i landet, varav 11 var samkommuner för utbildning och två var aktiebolag. Projektet gick ut på att stödja och stärka den strategiska ägarstyrningen i utbildningsorganisationerna och deras medlemskommuner. Under processen utvecklades styrmekanismer och tillvägagångssätt för ägarstyrningen som är ändamålsenliga för respektive region. 

Länk till projektets publikation.