Sammanträdesförfarande

Organens sammanträden

Fullmäktige sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och också när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. Fullmäktige ska också sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det (KomL 94 §).

Enligt mallen för förvaltningsstadga beslutar övriga organ själva om tid och plats för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas. Ordföranden bestämmer då tidpunkten för sammanträdet.

Kallelse till sammanträde

Enligt mallen för förvaltningsstadga utfärdas kallelsen till sammanträde av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. Det ska framgå vilket av organets sätt att fatta beslut som iakttas vid respektive ärende.

Kallelsen sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt att närvara eller närvaroplikt, på det sätt som organet beslutar. Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

Kallelsen till fullmäktiges sammanträde ska sändas minst fyra dagar före sammanträdet. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på kommunens webbplats. Kallelsen kan sändas elektroniskt, om kommunen ser till att den tekniska utrustning och de tekniska förbindelser som behövs för detta är tillgängliga.

Föredragningslistan ger beslutsfattarna tillgång till resultatet av beredningen

Syftet med föredragningslistan är att ge beslutsfattarna tillgång till resultatet av beredningen. En väl utarbetad föredragningslista gör behandlingen av ärendena snabbare och mera precis, underlättar upprättandet av protokollet och garanterar att den information som ges om de ärenden som behandlas vid sammanträdet är korrekt. Föredragningslistan blir en del av sammanträdesprotokollet.

För varje enskilt ärende antecknas rubrik, redogörelse och beslutsförslag i föredragningslistan. Beslutsförslaget ska vara sådant att organet kan godkänna det som sitt beslut i ärendet.

Ärenden som inte nämns i kallelsen till sammanträde och ärenden som inte beretts

Beslutsfattandet utgår från att ärendena bereds och att ärendena i kallelsen behandlas. I fråga om fullmäktige finns det i KomL 95 § 2 mom. ett undantag från huvudregeln. I fråga om de övriga organen bestäms saken i förvaltningsstadgan.
 

Se också

Läs mer på sidan "Beredning av ärenden" under sektionen för det kommunala beslutsfattandet.

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.