Kommunens organ

Direktioner, kommittéer och nämnder

Fullmäktige beslutar vilka organ som ska finnas i kommunen samt hur befogenheterna och uppgifterna ska fördelas mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare.

Direktioner

En direktion kan vara direkt underställd kommunstyrelsen, men kan också vara underställd en nämnd. Då kan det vara motiverat att bestämma att nämnden i fråga utser direktionens ledamöter. Till exempel kan en skolas direktion vara underställd den nämnd som ansvarar för skolfrågor.

Fullmäktige kan också besluta att alla eller en del av direktionsledamöterna utses på förslag av invånarna, personalen eller dem som använder tjänsterna.

Kommittéer

Kommunstyrelsen kan direkt med stöd av lag tillsätta en kommitté för att sköta en viss uppgift. På samma sätt som för ledamöter i en direktion finns det inga särskilda valbarhetsbegränsningar för ledamöter i en kommitté (74 § 3 mom. i kommunallagen). Kommittéer behövs främst för uppgifter av projektkaraktär, till exempel för byggnadsprojekt. Även andra organ kan med stöd av ett beslut av fullmäktige tillsätta kommittéer. Fullmäktige kan ge ett organ allmän rätt att tillsätta kommittéer, men också begränsa denna rätt så att organet endast har rätt att tillsätta till exempel en byggnadskommitté. En kommittés mandattid kan vara högst lika lång som mandattiden för det organ som har tillsatt kommittén (32 § 1 mom.)

Kommunens förtroendevalda utses i allmänhet av fullmäktige. Ledamöterna i en direktion kan dock utses av något annat organ än fullmäktige (31 § 1 mom. 3 punkten) och ledamöterna i en kommitté väljs av det organ som tillsätter kommittén.

Ledamöterna i en direktion och en kommitté berörs inte av begränsningarna i valbarhet för ledamöter i kommunstyrelsen eller nämnder.

Nämnder

Fullmäktige beslutar om kommunens nämnder i förvaltningsstadgan.

Fullmäktige tillsätter de nämnder som lyder under kommunstyrelsen och beslutar om antalet ledamöter i nämnderna samt om nämndernas befogenheter och beslutanderätt. I stället för nämnder kan fullmäktige tillsätta utskott för skötseln av uppgifter av bestående natur.

Endast fullmäktigeledamöter och ersättare i fullmäktige kan vara ledamöter och ersättare i utskotten (utskottsmodellen). Alternativt kan fullmäktige besluta att ledamöter i kommunstyrelsen väljs till ordförande för nämnder eller utskott (ordförandemodellen).

Ledamöterna i nämnderna utses för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut om en kortare mandattid. I allmänhet väljs ett udda antal ledamöter för att rösterna vid behandlingen av enskilda sammanträdesärenden inte ska falla jämnt. En nämnd ska ha en ordförande och ett tillräckligt antal vice ordförande.

Nämnderna kan ha sektioner. En ersättare i en nämnd kan också vara ledamot i en sektion. Fullmäktige kan besluta att också andra än ledamöter och ersättare i nämnden kan väljas till ledamöter i en sektion.

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.