Jäv

Verkan av jäv

Jävet gäller alla behandlingsskeden från beredning till verkställighet.  Om en jävig person deltar i behandlingen av ett ärende tillkommer beslutet i oriktig ordning. Ett beslut som tillkommit i oriktig ordning kan hävas om ändring söks i det.

En jävig fullmäktigeledamot får inte delta i behandlingen av ärendet i fullmäktige. Enligt kommunallagen får den som är jävig att i fullmäktige behandla ett ärende inte heller delta i behandlingsskedena före beslutsfattandet.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga

Fullmäktiges sammanträden är offentliga (KomL 101 §). Därför behöver en jävig fullmäktigeledamot inte avlägsna sig från sammanträdessalen. Det räcker att ledamoten lämnar sin plats och går till publikläktaren. Detsamma gäller andra personer som har rätt att närvara och yttra sig vid fullmäktiges sammanträden. En ersättare kan kallas in i en jävig fullmäktigeledamots ställe.

Förbud att delta i och närvara vid behandlingen

Om verkan av jäv för andra förtroendevalda än fullmäktigeledamöter samt för revisorer, tjänsteinnehavare och arbetstagare föreskrivs i 27 § i förvaltningslagen: om dessa är jäviga får de inte delta i eller närvara vid behandlingen av ärendet. Närvaroförbudet innebär att den som är jävig ska lämna sammanträdet innan behandlingen av ärendet inleds. En jävig person kan alltså inte delta i diskussionen om ärendet. På så sätt försäkrar man sig om att den jäviga personen inte genom sin närvaro påverkar behandlingen.

Behandlingsförbudet gäller ändå inte vid hörande av personen i egenskap av sakkunnig. Sakkunniga är närvarande vid sammanträdet bara under själva hörandet.

Undantag från behandlings- och närvaroförbudet kan med stöd av 30 § i förvaltningslagen göras i ett brådskande ärende om jävet inte kan inverka på avgörandet. Exempel på ärenden där jäv inte inverkar på avgörandet är fastställandet av en avgift enligt en taxa som inte lämnar rum för prövning samt olika slag av registreringsåtgärder. Undantag kan ändå göras bara om ärendet är brådskande.

 

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.