Yrkesutbildning

Sininen maaliroiske oikea ylänurkka

Yrkesutbildning och yrkesinriktade examina höjer och upprätthåller befolkningens yrkeskompetens samt ger möjlighet att påvisa yrkesskicklighet oberoende av hur den förvärvats.

Anordnarna av yrkesutbildning har till uppgift att säkerställa kompetensen hos arbetskraften i regionen, utveckla arbets- och näringslivet och svara mot dess behov av kunnande samt främja sysselsättningen. Inom yrkesutbildningen får de studerande färdigheter för företagande samt för upprätthållande av arbets- och funktionsförmågan. Samtidigt stöder den individens livslånga lärande, yrkesutveckling, bildning och utveckling till samhällsmedlem.

Yrkesutbildningen ger de studerande sådana kunskaper och färdigheter som de behöver med tanke på förutsättningarna för fortsatta studier, yrkesutveckling, fritidsintressen och en mångsidig personlighetsutveckling.

Examensstrukturen inom yrkesutbildningen består av yrkesinriktade grundexamina samt yrkes- och specialyrkesexamina. Yrkesexamina och yrkesutbildning kan inom ramen för anordnartillståndet också ordnas som arbetskraftsutbildning.

Yrkesutbildningen är ett viktigt instrument i kommunernas sysselsättnings- och näringspolitik, särskilt som regeringen har dragit upp riktlinjer för en överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. En utvidgning av läroplikten till 18 års ålder kräver å sin sida ett sömlöst regionalt samarbete, så att varje ung person som avslutar den grundläggande utbildningen hittar sin väg framåt.

Kommunerna finansierar yrkesutbildningen

Största delen av anordnarna av yrkesutbildning med många utbildningsområden är kommuner, samkommuner eller kommunala aktiebolag. De kommunalt anknutna utbildningsanordnarna täcker cirka 80 procent av antalet studerandeår inom yrkesutbildningen.

Kommunerna svarar också för finansieringen av yrkesutbildningen genom en finansieringsandel per invånare; år 2023 är finansieringsandelen 193 euro/invånare. Kommunernas finansieringsandel för yrkesutbildningen är drygt en miljard euro och statens finansieringsandel cirka 976 miljoner euro.

De kommunalt anknutna anordnarna av yrkesutbildning är avtalskunder hos Kommunförbundet (så kallade samarbetsmedlemmar). Representanter för den högsta ledningen inom yrkesutbildningen bildar Areena-nätverket som Kommunförbundet koordinerar. I nätverket deltar över 40 yrkesutbildningsanordnare.

Kommunförbundets servicelöfte till yrkesutbildningsanordnare

Mer på webben:

Undervisnings- och kulturministerietexternal link

Utbildningsstyrelsenexternal link
 

Ägarstyrning vid anordnande av utbildning

Med ägarstyrning avses åtgärder genom vilka ägaren kan påverka förvaltningen, det strategiska beslutsfattandet och verksamhetsprinciperna i ett bolag. Vid ägarstyrningen är det fråga om strategiska mål som ska utarbetas gemensamt av utbildningsanordnarnas ägarkommuner, en av dem ägd samkommun för utbildning eller ett utbildningsaktiebolag.

Det är viktigt att kommunerna i sin ägarstyrning ställer upp tydliga mål för verksamheten i samkommunen för utbildning eller aktiebolaget och övervakar att målen uppnås. Grunden för en fungerande ägarstyrning är att en förtrolig växelverkan mellan parterna uppstår. Då kan även utmanande avgöranden och beslut fattas långsiktigt och strategiskt.

Ägarstyrningen framhävs när beslut fattas om regionala och kommunala arbetskrafts- och utbildningsbehov som baserar sig på arbetskraftsbehovet och utvecklingen av näringsstrukturen.

Den kommunala självstyrelsen stärks genom beslutsfattande som sker via ägarstyrningen. Enligt kommunallagen ska kommunerna beakta sakkunskapen inom bolagets verksamhetsområde när de väljer styrelseledamöter. På detta sätt tryggas en genuin ägarstyrning och beaktandet av varje regions behov i beslutsfattandet.

OMA-projektet åren 2016–2018

Kommunförbundet genomförde ett projekt om ägarstyrning inom yrkesutbildningen, projektet OMA, åren 2016–2018 tillsammans med Finnish Consulting Group FCG. I ägarstyrningsprojektet deltog 38 kommuner och 13 utbildningsorganisationer runtom i landet, varav 11 var samkommuner för utbildning och två var aktiebolag. I projektet ville man stödja och stärka den strategiska ägarstyrningen i utbildningsorganisationerna och deras medlemskommuner. Under processen utvecklades styrmekanismer och tillvägagångssätt för ägarstyrningen som är ändamålsenliga för respektive region.

Bekanta dig med OMA-projektets resultat (på finska)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe