Beslutsfattande i kommunen

Beslutsförfarandet vid ändringar i skolnätet

Illustrationbild från skola

Besvär som anförs över beslut om att lägga ner en skola kan endast godkännas på laglighetsgrund och i praktiken endast med anledning av ett fel i förfarandet. Det är viktigt att beslut om nedläggning av en skola bereds omsorgsfullt så att inga fel i förfarandet begås.

De viktigaste bestämmelserna som ska beaktas är förvaltningslagens bestämmelser om utredningsskyldigheten och om möjligheterna till inflytande. Dessutom ska jävsbestämmelserna i kommunallagen och förvaltningslagen beaktas. Om frågan om en person är jävig lämnar rum för tolkning, är det bäst att personen självmant drar sig ur behandlingen av ärendet.

I den bifogade promemorian behandlas de olika skedena i beslutsförfarandet när ett ärende om nedläggning av en eller flera skolor bereds i kommunen för att avgöras av fullmäktige. Ett beslut om nedläggning av en skola får inte komma som en överraskning för kommuninvånarna eftersom det inte går att bortse från förvaltningslagens bestämmelse om möjligheterna till inflytande.

Frågan om jäv lyfts alltid fram eftersom så många av beredarna och beslutsfattarna eller en närstående till dem har intressen i ärendet. Intressena anknyter ofta till ett eventuellt byte av arbetsplats eller till att ens eget eller en närståendes barn måste byta skola.

I ett ärende om skolnätet finns det inte sådana parter som på basis av sin partsställning kunde söka ändring i beslutet. Rätt att söka ändring har endast kommunmedlemmar, bland annat kommuninvånarna. Ett beslut om nedläggning av en skola kan verkställas, det vill säga skolan kan stängas, trots att beslutet har överklagats till förvaltningsdomstolen.

I promemorian behandlas också vilka andra beslut om eleverna och personalen som måste fattas med anledning av att en skola läggs ned. I en separat bilaga behandlas skyldigheterna enligt samarbetslagen.

Kommunforbundet.fi

Mer på webben

Lagstiftning

Rättspraxis

 • 24.11.1998/2646 HFD:1998:68
  Kommunalt ärende - Kommunfullmäktige - Kommunstyrelse - Ledamot - Jäv - Nedläggning av skola (på finska). FINLEX
 • 18.2.2004/324 HFD 2004:16
  Jäv för ordförande i en kommunal nämnd - Förhandsinställning - Förvaltningsprocesslagen - Miljötillstånd. FINLEX
 • 29.6.2005/1631 HFD:2005:45
  Tillstånd för marktäkt - Felaktigt omröstningsförfarande - Jäv - Anmärkning mot ansökan. FINLEX
 • Övrigt beslut 1408/2016
  Besvär över kommunalt ärende. HFD Högsta förvaltningsdomstolen (på finska)
tags