Beslutsfattande i kommunen

Beslutsförfarandet vid ändringar i skolnätet

De viktigaste bestämmelserna som ska beaktas är förvaltningslagens bestämmelser om utredningsskyldigheten och om möjligheterna till inflytande. Dessutom ska jävsbestämmelserna i kommunallagen och förvaltningslagen beaktas.

Om frågan om en person är jävig lämnar rum för tolkning, är det bäst att personen självmant drar sig ur behandlingen av ärendet.

Fel i förfarandet kan upphäva beslut om skolnät

Besvär som anförs över beslut om att lägga ner en skola kan endast godkännas på laglighetsgrund och i praktiken endast med anledning av ett fel i förfarandet. Det är viktigt att beslut om nedläggning av en skola bereds omsorgsfullt så att inga fel i förfarandet begås.

​Ett beslut om nedläggning av en skola får inte komma som en överraskning för kommuninvånarna eftersom det inte går att bortse från förvaltningslagens bestämmelse om möjligheterna till inflytande.

Rätt att söka ändring i frågor om skolnät har endast kommunmedlemmar, bland annat kommuninvånarna. Däremot har det ansetts att det inte finns sådana parter som på basis av sin partsställning kunde söka ändring i beslutet.

Vid beslut om skolnät ska jäv beaktas

Frågan om jäv lyfts alltid fram eftersom så många av beredarna och beslutsfattarna eller en närstående till dem har intressen i ärendet. Intressena anknyter ofta till ett eventuellt byte av arbetsplats eller till att ens eget eller en närståendes barn måste byta skola.

Dra nytta av Kommunförbundets e-publikation

I vår publikation Beslutsförfarandet vid ändringar i skolnätet behandlas sådana skeden i beslutsförfarandet som blir aktuella när ett ärende om nedläggning av en eller flera skolor bereds i kommunen för att avgöras av fullmäktige.

Därtill behandlas vilka andra beslut om eleverna och personalen som kommunen måste fatta med anledning av att en skola läggs ned.

 

Läs mer

På Kommunförbundets webbplats

Mer på webben

Lagstiftning

Rättspraxis

 • 24.11.1998/2646 HFD:1998:68
  Kommunalt ärende - Kommunfullmäktige - Kommunstyrelse - Ledamot - Jäv - Nedläggning av skola (på finska). FINLEX
 • 18.2.2004/324 HFD 2004:16
  Jäv för ordförande i en kommunal nämnd - Förhandsinställning - Förvaltningsprocesslagen - Miljötillstånd. FINLEX
 • 29.6.2005/1631 HFD:2005:45
  Tillstånd för marktäkt - Felaktigt omröstningsförfarande - Jäv - Anmärkning mot ansökan. FINLEX
 • Annat beslut 1408/2016
  Besvär som gäller kommunalärende. (på finska) Högsta förvaltningsdomstolen

Övrigt

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.