Analyser och datamaterial

Livskraftsindikator

Livskraftsindikatorn säger åt vilket håll kommunen är på väg. Du kan undersöka en enskild kommuns livskraft jämfört med grannkommunerna eller andra kommungrupper. Livskraften har bedömts bland annat enligt förändringar i befolkningen, arbetsplatserna och utbildningsgraden. Ett positivt värde visar att kommunen utvecklas i en god riktning medan ett negativt värde betyder det motsatta.

Livskraftsindikatorn fungerar inte med vissa versioner av Internet Explorer, vi rekommenderar därför till exempel Chrome eller Firefox.

Förändringen i kommunens livskraft enligt senaste statistik

Kommunens livskraftsindikator beskriver den förändring i kommunens livskraft som skett mellan de två senaste tidpunkterna i statistiken. Livskraftsförändringen beskrivs med en indikator vars medeltal är = 0. Om indikatorn visar positiva värden har det i kommunen i fråga skett en fördelaktigare utveckling än i det egna landskapet i medeltal (redovisningen landskapsvis) eller i hela landet (redovisningen enligt kundsegment och kartpresentationen över hela landet). Om indikatorn visar negativa värden har det i kommunen i fråga skett en utveckling mot det sämre.

Indikatorn är en sammansatt variabel som består av flera för kommunens livskraft centrala dimensioner: förändringar i befolkningsstrukturen, arbetstillfällen, skatteinkomster, den ekonomiska försörjningskvoten och utbildningsnivån. De olika dimensionerna påverkar livskraftsindikatorns värde med samma vikt.

Livskraftsindikatorn beskriver den relativa förändringen i kommunens ställning, men det är möjligt att ta ut periodvisa figurer som beskriver dimensionernas bakomliggande variabler för att illustrera den absoluta förändringen i kommunen (t.ex. folkmängd, antal arbetsplatser).

Det är möjligt att följa livskraftsindikatorn både i landskapen och i olika typer av kommungrupper. Syftet är att erbjuda viktig – strategisk – lägesbildsinformation för Kommunförbundets olika kundsegment.

Livskraftsindikatorn och de grafiska beskrivningarna av bakgrundsvariablerna uppdateras varje gång den berörda statistiken blir uppdaterad.  Livskraftsindikatorns information är således alltid i samklang med de senaste statistiska uppgifterna.  En gång per år publiceras en samlad översikt över förändringen i kommunens livskraft, efter det att de flesta av de bakomliggande statistiska uppgifterna har uppdaterats för året i fråga.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman