Avtal och skadestånd

Avtalsstyrning förutsätter förtrogenhet med avtalsvärldens spelregler. Alla avtal medför risker. I avtalsvillkoren och lagstiftningen finns det bestämmelser om fördelningen av risken mellan avtalsparterna. För att kunna hantera avtalsrisker måste man känna till de normer och spelregler som gäller avtal.

Avtal

Det finns olika typer av avtal. Avtal om fastighetsköp regleras av jordabalken och arrendeavtal av jordlegolagen. Upphandlingskontrakt är normala avtal, men upphandlingslagen ställer vissa krav på dem. Största delen av avtalen omfattas inte av speciella detaljerade bestämmelser i lagstiftningen. Då betonas avtalskompetensens betydelse, eftersom avtalsparten själv måste kunna skriva in avtalsvillkor som är viktiga för riskhanteringen och avtalets funktion.

I beredningen av avtal bör man också beakta till exempel de krav som bestämmelserna om statsstöd och dataskyddsförordningen ställer. Också speciallagstiftningen kan påverka innehållet i avtalen.

Speciallagar som gäller olika avtalstyper kan innehålla egna bestämmelser om skadestånd.

Skadeståndsansvar

I skadeståndsrätten görs åtskillnad mellan kontraktuellt och utomkontraktuellt skadeståndsansvar.

Vid utomkontraktuellt skadeståndsansvar gäller skadan en utomstående person. I sådana fall tillämpas i allmänhet skadeståndslagen, men i vissa fall har speciallagarnas egna skadeståndsbestämmelser företräde framför skadeståndslagen.

Det finns ingen särskild lag om kontraktuellt skadeståndsansvar, men i vissa speciallagar finns bestämmelser om skadestånd. Då avgörs eventuellt skadeståndsansvar enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Avtalsriskerna kan dock begränsas med avtalsvillkor. Därför förutsätter hanteringen av avtalsrisker att beredarna har en stark avtalskompetens.

Kontraktuellt skadeståndsansvar uppstår på grund av avtalsbrott och skadan uppkommer hos någon av avtalsparterna. I Finland finns det inte någon allmän lagstiftning om kontraktuellt ansvar utan ansvarsfrågorna avgörs främst enligt de allmänna rättsprinciperna.

Oberoende av vilken typ av skadeståndsansvar det är fråga finns det två viktiga frågor:

  1. På vilka villkor uppstår skadeståndsansvar (ansvarsgrunden)?
  2. Vad ska den som blir skadeståndsskyldig ersätta?

 

Läs mer

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.