Avtal och skadestånd

Avtalsstyrning förutsätter förtrogenhet med avtalsvärldens spelregler. Alla avtal medför risker. I avtalsvillkoren och lagstiftningen finns det bestämmelser om fördelningen av risken mellan avtalsparterna. För att kunna hantera avtalsrisker måste man känna till de normer och spelregler som gäller avtal.

Avtal

Det finns olika typer av avtal. Avtal om fastighetsköp regleras av jordabalken och arrendeavtal av jordlegolagen. Upphandlingskontrakt är normala avtal, men upphandlingslagen ställer vissa krav på dem. Största delen av avtalen har ingen särskild reglerande lagstiftning i bakgrunden.  Då betonas avtalskompetensens betydelse, eftersom avtalsparten själv måste kunna skriva in avtalsvillkor som är viktiga för riskhanteringen och avtalets funktion.

I beredningen av avtal bör man också beakta till exempel de krav som dataskyddsförordningen och bestämmelserna om dataskydd ställer. Också speciallagstiftningen kan påverka innehållet i avtalen.

Skadestånd

Vid skadeståndsrätt bör man åtskilja kontraktuellt och utomobligatoriskt skadeståndsansvar. På utomobligatoriskt skadeståndsansvar, dvs. ansvar som inte baserar sig på kontrakt, tillämpas i allmänhet skadeståndslagen, men i en del situationer tillämpas speciallagarnas egna skadeståndsbestämmelser före skadeståndslagen.

För kontraktuellt skadestånd finns inga särskilda bestämmelser, med undantag av vissa speciallagar. Då avgörs eventuellt skadeståndsansvar enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Avtalsrisker kan dock begränsas med avtalsvillkor. Därför förutsätter hanteringen av avtalsrisker att beredarna har en stark avtalskompetens.

tags
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
civilrättsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor

Förnamn
Leena
Efternamn
Hoppu-Mäenpää
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2376
Ansvarsområden
  • avtalsledning och avtalshantering
  • avtalsrätt
  • upphandlingskontrakt - tjänster enbart för kommunernas upphandlande enheter
  • JYSE-villkor
  • avtalsbaserad beredskap
  • skadestånds- och försäkringsrätt
  • allmän civilrätt
  • konsumentärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister