Kontaktytor i fråga om invandring och integration

I verksamhetsmiljön kring främjandet av integration har det varit och är det en hel del förändringar på gång. När organiseringsansvaret för social- och hälsovården överfördes från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023 ändrades också lagen om främjande av integration så att den även innehåller bestämmelser om välfärdsområdenas roll i integrationsfrämjandet. 1.1.2025 överförs organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftsservicen från AN-byråerna till kommunerna och totalreformen av integrationslagen träder i kraft. Från år 2025 har kommunerna helhetsansvaret för integrationsfrämjandet.

Främjandet av integration är sektorsövergripande och förutsätter samarbete mellan många olika myndigheter och aktörer. Bland integrationskunderna finns det många som behöver särskilt stöd och som hör till sårbara kundgrupper. Deras tillgång till tjänster bör tryggas när verksamhetsmiljön förändras. De integrationsfrämjande tjänster som kommunerna, sysselsättningsområdena och välfärdsområdena ordnar har en avgörande betydelse för integrationen av invandrare i det finländska samhället. Integration är en omfattande process där verksamheten på kontaktytorna är central. 

Med tanke på invandringen och främjandet av integrationen är det viktigt att serviceprocesserna är smidiga och att förvaltningsgränserna inte fördröjer eller försvårar integrationen. När det sker förändringar i verksamhetsmiljön är det viktigt att det finns noggranna bestämmelser om de olika aktörernas ansvar inom integrationsfrämjandet. Det är också viktigt att informationsutbytet mellan kommunerna och välfärdsområdena är smidigt och att de förnyade informationssystemen främjar integrationen i kommunerna och välfärdsområdena.

Den reviderade integrationslagen betonar särskilt det sektorsövergripande samarbetet mellan kommuner och välfärdsområden, och därmed accentueras betydelsen av fungerande samarbetspraxis ytterligare. Vårt mål är att stödja det sektorsövergripande samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena och utvecklingen av samarbetspraxis samt att förtydliga ansvarsfördelningen mellan aktörerna. På så sätt säkerställs till exempel en fungerande praxis för mottagande av flyktingar, ett smidigt samarbete mellan aktörer som är centrala med tanke på minderåriga barn och unga som anlänt utan vårdnadshavare samt tillgången till tjänster för olika typer av integrationskunder. Vårt mål är också att lyfta fram de goda samarbetsmetoder som redan har utvecklats samt att stödja kommunerna och välfärdsområdena i utarbetandet av samarbetsprocesserna för bedömningen av behovet av sektorsövergripande kompetens och integrationstjänster och för den sektorsövergripande integrationsplanen i enlighet med den reviderade integrationslagen.

Ytterligare information om kontaktytor i fråga om invandring och integration:

Öppna alla

Integration på svenska

Finlands officiella tvåspråkighet ger möjlighet att välja finska eller svenska som integrationsspråk. Vi har samlat information om integration på svenska i en egen helhet.

lateral-image-right

Bekanta dig med kommunernas och välfärdsområdenas kontaktytor

Vi tar fram instruktioner och verktyg för att stödja kommuners och välfärdsregioners allmänna samverkansstrukturer och planeringen av kontaktytor.  Vi hjälper kommuner och välfärdsregioner i planering av samverkan, verksamhetsmodeller och arbetsfördelning.

lateral-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
  • integration på svenska
  • arbetskraftsinvandring
  • kontaktytor
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.