Juridik

Kommunförbundet bevakar kommunsektorns intressen i lagberedningen. Kommunförbundets jurister ger råd och hjälper kommunerna och samkommunerna samt deras förtroendevalda i juridiska frågor.

Vi ger råd per telefon och e-post, skriver utlåtanden, utarbetar handledningar och publikationer och upprätthåller webbsidor. Dessutom håller vi kurser för kommunalt anställda och förtroendevalda.

Vi betjänar i första hand via vår e-postservice. Juridiska enhetens sakkunnigas kontaktuppgifter finns här.

I anslutning till juridiska enheten finns enheten för offentlig upphandling, som avgiftsfritt ger råd om framför allt lagstiftning och upphandlingsförfaranden. Rådgivningen är till för dem som arbetar med kommunal upphandling och för statens upphandlande enheter.

Kommunförbundets enheter ger råd i juridiska frågor inom sina egna områden. Se

KT Kommunarbetsgivarna ger via sin e-postservice råd i juridiska frågor som gäller kollektivavtal.

Av personalförteckningen framgår vilka jurister som betjänar på svenska.

Graf

Livskraftsindikator - hur går det för din kommun?

Livskraftsindikatorn säger åt vilket håll kommunen är på väg. Du kan undersöka en enskild kommuns livskraft jämfört med grannkommunerna eller andra kommungrupper. Livskraften har bedömts bland annat enligt förändringar i befolkningen, arbetsplatserna och utbildningsgraden. 

lateral-image-left