Invandring och kulturell mångfald

Kommunförbundets invandrarpolitik går ut på att trygga kommunernas lokala, regionala och internationella verksamhetsbetingelser så att kommunerna kan ta tillvara invandrarnas kompetens och för sin del se till att de humanitära kraven i Finland uppfylls. En viktig uppgift för kommunerna är att integrera invandrarna, stärka deras delaktighet och jämställdhet och främja relationerna mellan olika befolkningsgrupper.

Kommunernas roll är viktig för att de humanitära kraven i Finland ska uppfyllas när det gäller att bära ansvaret. Placeringen av flyktingar i kommunerna bör ske systematiskt och bygga på frivillighet. Integrationsfrämjande åtgärder borde inledas omedelbart efter flyttningen till kommunen. Med tanke på en välfungerande flyktingpolitik är det viktigt att kommunerna har tillräckliga resurser för att ta emot kvotflyktingar och asylsökande som beviljats uppehållstillstånd.

I och med att invandringen ökar växer behovet av att utveckla integrationen. Arbets- och näringsbyråernas och  trafik- och miljöcentralernas viktiga roll understryks när det gäller att erbjuda integrationsutbildning och arbetskraftsservice. Kommunernas program för integrationsfrämjande är en viktig del av deras strategi. Kommunerna beaktar invandrarnas behov i sina tjänster. En utmaning i sig är att främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper och stödja kulturell mångfald på lokal nivå.

I en välfungerande samhällsintegration uppnår invandraren en jämlik ställning med den övriga befolkningen vad gäller såväl rättigheter som skyldigheter. De viktigaste förutsättningarna för integration är språkkunskaper och sysselsättning. Integrationsåtgärderna bör utgå från invandrarens egna behov och vid behov också ge kunskap om färdigheter i vardagslivet.

Invandringen gynnar hela det finländska samhället. En förutsättning för kommunernas livskraft är att det finns kompetent arbetskraft såväl inom förvaltningen som i företagen. Invandringen kan stärka kommunens livskraft och den är viktig med tanke på tillgången till arbetskraft och ett stärkt kompetensunderlag. Cirka 420 000 personer arbetar inom kommunsektorn, och inom de närmaste åren behöver kommunsektorn mycket ny yrkeskunnig arbetskraft eftersom cirka hälften av kommunernas personal går i pension före år 2025.

Yrkesutbildad personal behövs särskilt inom hälso- och sjukvården, socialväsendet och skolväsendet. Befolkningstillväxten i tillväxtcentrumen ökar personalbehovet inom dagvården och utbildningsväsendet. Befolkningens stigande ålder ökar behovet av arbetskraft också inom äldrevården.

Kommunförbundet lyfter fram kommunernas synpunkter när det gäller att utveckla och förnya invandrarpolitiken. Förbundet påverkar utvecklingen av lagstiftningen och invandrarpolitiken i olika arbetsgrupper. Samarbetet mellan kommunerna, statsförvaltningen och den tredje sektorn är viktigt. Kommunförbundet följer också utvecklingen av EU:s invandrarpolitik och analyserar dess effekter på kommunerna.

Läs mera:

Integration i kommunerna

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
  • integration på svenska
  • arbetskraftsinvandring
  • kontaktytor
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman