Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

AN24-reformen och offentlig upphandling

Ansvaret för ordnandet av den offentliga arbetskraftsservicen överförs från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna 1.1.2025. Reformen påverkar också upphandlingskontrakten, som hittills har konkurrensutsatts av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för upphandling som en del av förändringsstödprogrammet för AN2024-reformen. Arbetsgruppens uppgift är att skapa en nationell verksamhetsmodell som gör det möjligt för NTM-centralerna och kommunerna att på bästa möjliga sätt förbereda sig för övergångsfasen i upphandlingen av arbetskraftstjänster.

Bekanta dig med rekommendationerna och andra dokument på finska

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman