Kommunernas och välfärdsområdenas samarbete och kontaktytor

Pojken hoppar

Kommunerna och välfärdsområdena har gemensamma invånare och ett stort behov av samarbete kring servicen för invånarna och klienterna. En kommun och ett välfärdsområde är jämlika juridiska aktörer. När ansvaret för organiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet övergår till välfärdsområdena bryts kommunernas direkta band till organiseringen och finansieringen av tjänsterna. Därmed förändras konstellationerna från ett internt styrsystem för kommunsektorn till samarbete mellan kommuner och välfärdsområden.

Med en kontaktyta avses det funktionella sambandet mellan två eller flera organisationer. Kontaktytorna mellan kommuner och välfärdsområden utgörs av funktioner och uppgiftshelheter som omfattas av kommunens eller välfärdsområdets organiseringsansvar och som kan genomföras kundorienterat endast genom samarbete mellan kommunen och välfärdsområdet. För att samarbetet ska lyckas krävs det bland annat gemensamma visioner och mål, gemensamt överenskomna förfaranden och en fungerande informationsgång.

I samarbetet ska man också lägga vikt vid skillnaderna mellan regionerna och kommunerna samt vid att servicen för de klienter som har det allra sämst säkerställs kundorienterat också på kontaktytorna och utan avbrott i servicekedjorna.

Det är också viktigt att reformen inte äventyrar nuvarande välfungerande samarbetsmodeller och rutiner, utan att de kan tillämpas också efter det att ansvaret för organiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet har övergått.

Teman och material relaterade till kontaktytorna

Läs mer:

Öppna alla

Räddningsväsendets kontaktytor

Räddningsväsendets tjänster har inom välfärdsområdena kontaktytor till social- och hälsovårdstjänsterna samt till andra myndigheters och kommuners tjänster på motsvarande sätt som före vårdreformen. 

Kontaktytor mellan räddningsväsendets och social- och hälsovårdens tjänster:

 • prehospital akutsjukvård
 • multiprofessionella enheter (även andra än hybridenheter för prehospital akutsjukvård och räddningsverksamhet)
 • tjänster vid social- och kriscenter
 • välfärds- och säkerhetstjänster för äldre
 • välfärds- och säkerhetsplanering
 • lagstadgade uppgifter inom beredskap och beredskapsplanering
 • samarbete vid riskhantering och optimering av tjänster
 •  

Kontaktytor mellan kommunernas och räddningsväsendets tjänster samt lagstadgade uppgifter:

 • beredskap, beredskapsplanering och befolkningsskydd
 • system för lägesinformation
 • ansvar för förutsättningarna för räddningsverksamhet
  • bygglov och planläggningslösningar har en betydelse för räddningsverksamhetens effektivitet och verksamhetsförutsättningar
 • arrangemang för släckvattenförsörjningen
 • säkerhetsplanering
 • samarbete inom planläggning och byggnadstillsyn
  • tillstånd och tillsyn
  • styrning och tillsyn under byggande
  • styrning och tillsyn under användningstiden
  • tjänster såsom utbildning och praktik under användningstiden

Evenemang

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman