Sökande av ändring

Anvisningar för sökande av ändring

Möjligheteten att söka ändring i kommunala beslut främjar god förvaltning och kommuninvånarnas rättsskydd i förvaltningsärenden. För varje rättsmedel finns det separata anvisningar:

  • En anvisning om hur man begär omprövning ska bifogas ett beslut, om det är möjligt att begära omprövning av beslutet.
  • En besvärsanvisning ska bifogas ett beslut, om det är möjligt att anföra besvär över beslutet.  
  • Ett meddelande om besvärsförbud ska bifogas ett beslut, om det inte är möjligt att begära omprövning av eller anföra besvär över beslutet. Av meddelandet ska framgå vilken bestämmelse förbudet grundar sig på.

I förvaltningslagen bestäms vad en besvärsanvisning och en anvisning om hur man begär omprövning ska innehålla och vilken juridisk betydelse den har.

Besvärsanvisning

I en besvärsanvisning ska nämnas

  • besvärsmyndigheten
  • den myndighet som besvärsskriften ska lämnas till
  • besvärstiden och från vilken tidpunkt den räknas
  • besvärsmyndighetens kontaktuppgifter, också elektroniska kontaktuppgifter om det är möjligt att anföra besvär elektroniskt.

Av besvärsanvisningen ska framgå vilka krav som ställs på innehållet i och bilagorna till besvärsskriften samt hur besvären lämnas in. Det betyder att de omständigheter som framgår av 15–16 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ska anges tillräckligt noga i besvärsanvisningen. (FINLEX)

Rättelse av besvärsanvisning

Syftet med besvärsanvisningen är att den ska tjäna som vägledning så att ändringssökanden ska kunna anföra besvär på rätt sätt. Principen är att den som söker ändring inte ska lida rättsförlust för att ingen besvärsanvisning bifogats beslutet eller för att besvärsanvisningen är ofullständig eller felaktig. Den som vill söka ändring måste kunna lita på besvärsanvisningen.

Å andra sidan kan en felaktig besvärsanvisning inte medföra obefogade rättigheter. Ett beslut som inte kan överklagas blir till exempel inte överklagbart bara för att det har försetts med en besvärsanvisning.

Om ingen besvärsanvisning har getts eller om det i besvärsanvisningen felaktigt har uppgetts att beslutet inte kan överklagas genom besvär, ska myndigheten ge en ny lagenlig besvärsanvisning. Det krävs inte nödvändigtvis att en part begär att få en ny besvärsanvisning, utan myndigheten är också på tjänstens vägnar skyldig att ge en korrekt besvärsanvisning efter att ha upptäckt sitt misstag. Besvärstiden börjar då inte löpa förrän den nya besvärsanvisningen har delgetts.

Om en besvärsanvisning är felaktig på något annat sätt, är myndigheten skyldig att ge en ny besvärsanvisning, om detta begärs inom den besvärstid som anges i besvärsanvisningen eller föreskrivs i lagen. Besvärstiden börjar även i detta fall löpa från den tidpunkt då den nya besvärsanvisningen har delgetts.

Om besvären har anförts på fel sätt för att besvärsanvisningen har varit bristfällig eller felaktig, avvisas besvären inte på denna grund. Om ingen besvärsanvisning har getts, kan besvärsmyndigheten också pröva besvär som anlänt efter att besvärstiden löpt ut, även om besvären anförts utan att den ändringssökande begärt en besvärsanvisning. Om besvären innehåller något annat fel för att den som söker ändring har följt en felaktig besvärsanvisning, ska den ändringssökande inte lida rättsförlust på grund av detta.

Om besvärsanvisningen saknats eller varit felaktig och besvär därför inletts hos fel myndighet eller om besvärsskriften har skickats till fel myndighet, ska myndigheten överföra besvärsskriften till rätt myndighet. Ändringssökanden ska informeras om överföringen.

I vissa fall är följderna av ett fel i besvärsanvisningen beroende av rättspraxis. Om till exempel besvärstiden inte anges i besvärsanvisningen och ändringssökanden inte begär en ny besvärsanvisning inom den föreskrivna besvärstiden, måste besvärsmyndigheten överväga vad som är en skälig tid inom vilken besvären i vilket fall som helst ska anföras. 

Anvisningar om hur man begär omprövning och rättelse av anvisningarna

I fråga om innehållet i en anvisning om hur man begär omprövning gäller i tillämpliga delar det som föreskrivs om besvärsanvisningar i 47 § i förvaltningslagen. Beträffande följderna av felaktiga eller bristfälliga anvisningar och hur de kan rättas gäller i tillämpliga delar det som föreskrivs i 49 § i förvaltningslagen.

Kommunförbundets mallar för besvärsanvisningar

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) (FINLEX) trädde i kraft 1.1.2020. Lagen tillämpas på beslut som förvaltningsmyndigheterna fattat efter lagens ikraftträdelse. 

Kommunförbundets mallar för besvärsanvisningar som gäller kommunalbesvär och förvaltningsbesvär har preciserats i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Mallarna finns nere på sidan.

Läs mer

Kommunförbundets anvisningar

Handbok

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.