Sökande av ändring

Anvisningar för sökande av ändring

När det är möjligt att begära omprövning av ett beslut ska det till beslutet fogas anvisningar om hur man begär omprövning och när det är möjligt att anföra besvär över ett beslut ska det till beslutet fogas en besvärsanvisning.

När det inte är möjligt att begära omprövning eller anföra besvär ska det till beslutet fogas ett meddelande om besvärsförbud. I meddelandet ska nämnas den bestämmelse som förbudet grundar sig på.

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om innehållet i och den juridiska betydelsen av besvärsanvisningen och anvisningarna om hur man begär omprövning.

Besvärsanvisning

I en besvärsanvisning ska nämnas

 • besvärsmyndigheten
 • den myndighet till vilken besvärsskriften ska lämnas in
 • besvärstiden och från vilken tidpunkt den räknas
 • besvärsmyndighetens kontaktuppgifter, också elektroniska kontaktuppgifter om det är möjligt att anföra besvär elektroniskt.

I besvärsanvisningen ska det redogöras för de bestämmelser som gäller innehållet i och bilagorna till besvärsskriften samt frambefordrandet av besvären. Med en redogörelse för bestämmelserna avses att de omständigheter som framgår av 15–16 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden tillräckligt noga ska anges i besvärsanvisningen.

Rättelse av besvärsanvisning

Syftet med besvärsanvisningen är att den ska tjäna som vägledning så att ändringssökanden ska kunna anföra besvär på rätt sätt. Principen är att den som söker ändring inte ska lida rättsförlust till följd av att det inte fogats en besvärsanvisning till beslutet eller att besvärsanvisningen är ofullständig eller felaktig. Ändringssökanden måste kunna lita på besvärsanvisningen.

Å andra sidan kan en felaktig besvärsanvisning inte medföra rättigheter som inte existerar då besvärsanvisningen är felfri. Att en person i besvärsanvisningen till exempel ges rätt att överklaga ett beslut som inte kan överklagas, gör inte beslutet överklagbart.

Har en besvärsanvisning inte getts eller har det i besvärsanvisningen felaktigt angetts att besvär inte kan anföras över beslutet, ska myndigheten ge en ny lagenlig besvärsanvisning. En ny besvärsanvisning kräver i detta fall inte nödvändigtvis att en part begär att få en ny besvärsanvisning. Myndigheten är skyldig att också på tjänstens vägnar ge en besvärsanvisning efter att den har upptäckt felet. I detta fall börjar besvärstiden inte löpa förrän den nya besvärsanvisningen har delgetts.

Om en besvärsanvisning är felaktig på något annat sätt, är myndigheten skyldig att ge en ny besvärsanvisning, om detta begärs inom den besvärstid som nämns i besvärsanvisningen eller föreskrivs i lagen. Besvärstiden börjar även i detta fall löpa från den tidpunkt då den nya besvärsanvisningen har delgetts.

Om besvären har anförts på fel sätt till följd av att besvärsanvisningen har varit bristfällig eller felaktig, avvisas de inte på denna grund. Om ingen besvärsanvisning har getts, kan besvärsmyndigheten också pröva besvär som anlänt efter att besvärstiden löpt ut, även om besvären anförts utan att den ändringssökande begärt en besvärsanvisning. Om besvären innehåller något annat fel för att den som sökt ändring följt en felaktig besvärsanvisning, ska den ändringssökande inte lida rättsförlust på grund av detta.

Om besvärsanvisningen saknats eller varit felaktig och besvär därför inletts hos fel myndighet eller om besvärsskriften har skickats till fel myndighet, ska myndigheten överföra besvärsskriften till rätt myndighet. Ändringssökanden ska informeras om överföringen.

I vissa fall är följderna av ett fel i besvärsanvisningen beroende av rättspraxis. Om besvärsanvisningen till exempel inte anger besvärstiden och ändringssökanden inte begär en ny besvärsanvisning inom den föreskrivna besvärstiden, måste besvärsmyndigheten överväga vad som är den skäliga tid inom vilken besvären i vilket fall som helst ska anföras. 

Anvisningar om hur man begär omprövning och rättelse av anvisningarna

För innehållet i anvisningarna om hur man begär omprövning gäller i tillämpliga delar det som föreskrivs om en besvärsanvisning i 47 § i förvaltningslagen. I 49 § i förvaltningslagen finns bestämmelser om följderna av felaktiga eller bristfälliga anvisningar om hur man begär omprövning samt om hur sådana anvisningar kan rättas.

Kommunförbundets mallar för besvärsanvisningar uppdaterade

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) (FINLEX) trädde i kraft 1.1.2020. Lagen tillämpas på förvaltningsmyndigheternas beslut som fattats efter lagens ikraftträdelse. De besvärsanvisningar som de kommunala myndigheterna fogar till sina beslut från 1.1.2020 ska preciseras så att de motsvarar bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Kommunförbundets mallar för besvärsanvisningar som gäller kommunalbesvär och förvaltningsbesvär har preciserats i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Uppdateringarna har gjorts i december 2019.

 

Läs mer

Webbsidor

 

Handbok

Handbok om sökande av ändring (2020, på finska)
En uppdaterad och utvidgad upplaga av handboken publiceras på svenska i augusti 2021

tags
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Saija Haapalehto

Saija Haapalehto

Jurist

Työvapaalla 6.9. - 31.12.2021 | Tjänstledig 6.9. - 31.12.2021.

Juridiska enheten, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2308, +358 50 567 0862
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • beslutsfattande och ändringssökande
 • offentlighet och dataskydd
 • grå ekonomi och bekämpning av korruption
 • specialfrågor kring dataskydd
 • grå ekonomi och bekämpning av korruptin
Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar