Sökande av ändring

Anvisningar för sökande av ändring

Vi uppdaterar informationen på vår webbsida i januari 2020 med anledning av lagändringen.

 

Till ett beslut i vilket begäran om omprövning får framställas ska det fogas anvisningar om hur man begär omprövning och till ett beslut över vilket besvär får anföras ska fogas en besvärsanvisning. 

Till ett beslut i vilket begäran om omprövning inte får framställas och över vilket besvär inte får anföras ska det fogas ett meddelande om besvärsförbud. I meddelandet nämnas den bestämmelse på vilken förbudet grundar sig.

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om innehållet i och den juridiska betydelsen av besvärsanvisningen och anvisningarna om hur man begär omprövning.

Besvärsanvisning

I besvärsanvisningen ska nämnas

  • besvärsmyndigheten
  • den myndighet till vilken besvärsskriften ska lämnas in
  • besvärstiden och från vilken tidpunkt den räknas
  • besvärsmyndighetens kontaktuppgifter, också elektroniska kontaktuppgifter om det är möjligt att anföra besvär elektroniskt.

I besvärsanvisningen ska det redogöras för de krav som ställs på innehållet i och bilagorna till besvärsskriften samt på inlämnandet av besvären. Med en redogörelse för kraven avses att de omständigheter som framgår av 23–25 § i förvaltningsprocesslagen tillräckligt noga ska anges i besvärsanvisningen. I dessa paragrafer finns närmare bestämmelser om besvärens form och innehåll, person- och adressuppgifter samt underteckning och bilagor till besvärsskriften. Kravet på redogörelse för hur besvär ska lämnas in innebär att det i besvärsanvisningen också redogörs för bestämmelserna i lagen om beräknande av laga tid.

Rättelse av besvärsanvisning

Syftet med besvärsanvisningen är att den ska tjäna som vägledning för den som vill söka ändring, så att han eller hon kan anföra besvär på rätt sätt. En princip är att den som söker ändring inte ska lida rättsförlust till följd av att det inte fogats en besvärsanvisning till beslutet eller att besvärsanvisningen annars är ofullständig eller felaktig. Den som söker ändring måste kunna lita på besvärsanvisningen.

Å andra sidan kan en felaktig besvärsanvisning inte medföra fler rättigheter. Att en person till exempel ges en besvärsanvisning i ett beslut som inte kan överklagas medför inte att beslutet blir överklagbart.

Har en besvärsanvisning inte getts eller har det i besvärsanvisningen felaktigt angetts att besvär inte kan anföras över beslutet, ska myndigheten ge en ny lagenlig besvärsanvisning. En ny besvärsanvisning kräver i detta fall inte nödvändigtvis att en part begär en sådan, utan myndigheten är skyldig att på tjänstens vägnar ge anvisningen efter att ha upptäckt sitt fel. I detta fall börjar besvärstiden inte löpa förrän den nya besvärsanvisningen har delgetts.

Om en besvärsanvisning är felaktig på något annat sätt, är myndigheten skyldig att ge en ny besvärsanvisning, om detta begärs inom den i besvärsanvisningen nämnda eller den föreskrivna besvärstiden. Besvärstiden börjar även i detta fall löpa från den tidpunkt då den nya besvärsanvisningen har delgetts.

Besvär lämnas inte utan prövning då de anförts på fel sätt till följd av en bristfällig eller felaktig besvärsanvisning. Om ingen besvärsanvisning har getts, kan besvärsmyndigheten pröva besvär som anlänt efter att besvärstiden löpt ut, även om besvär anförts direkt utan någon föregående begäran om en besvärsanvisning. Om besvärsanvisningen innehåller något annat fel eftersom den som sökt ändring följt en felaktig besvärsanvisning, ska den ändringssökande inte lida rättsförlust på grund av detta.

Om besvär till följd av en bristfällig eller felaktig besvärsanvisning har inletts hos fel myndighet eller om besvärsskriften har skickats fel myndighet, ska myndigheten överföra besvärsskriften till rätt myndighet. Ändringssökanden ska informeras om överföringen.

I vissa fall är följderna av ett fel i besvärsanvisningen beroende av rättspraxis. Om besvärsanvisningen till exempel inte anger besvärstiden och ändringssökanden inte begär en ny besvärsanvisning inom den föreskrivna besvärstiden, måste man överväga vad som är en skälig tid inom vilken besvär i vilket fall som helst ska anföras. 

Anvisningar om hur man begär omprövning och rättelse av anvisningarna

Beträffande innehållet i en anvisning om hur man begär omprövning gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om en besvärsanvisning i 47 § i förvaltningslagen. Följderna av felaktiga eller bristfälliga anvisningar för begäran om omprövning och rättelse av anvisningarna föreskrivs i tillämpliga delar i enlighet med 49 § i förvaltningslagen.

Kommunförbundets mallar för besvärsanvisningar uppdaterade

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) träder i kraft 1.1.2020. Lagen tillämpas på förvaltningsmyndigheternas beslut som fattats efter lagens ikraftträdelse. De besvärsanvisningar som de kommunala myndigheterna fogar till sina beslut från 1.1.2020 ska preciseras så att de motsvarar bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Kommunförbundets mallar för kommunalbesvär och förvaltningsbesvär har preciserats i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Uppdateringarna har gjorts i december 2019.

 

Handbok om sökande av ändring

Kapitel 4 i Kommunförbundets handbok om sökande av ändring (2018) behandlar delgivning av beslut och de anvisningar om sökande av ändring som ska bifogas besluten. I bilagan på denna sida finns det mallar för anvisningarna om sökande av ändring.

 

Mer på webben

Handbok om sökande av ändringexternal link
Kommunförbundets bokhandel

Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Servicepost
tags