Sökande av ändring

Anvisningar för sökande av ändring

När det är möjligt att begära omprövning av ett beslut ska det till beslutet fogas anvisningar om hur man begär omprövning och när det är möjligt att anföra besvär över ett beslut ska det till beslutet fogas en besvärsanvisning.  

När det inte är möjligt att begära omprövning eller anföra besvär ska det till beslutet fogas ett meddelande om besvärsförbud. I meddelandet ska nämnas den bestämmelse som förbudet grundar sig på.

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om innehållet i och den juridiska betydelsen av besvärsanvisningen och anvisningarna om hur man begär omprövning.

Besvärsanvisning

I en besvärsanvisning ska nämnas

  • besvärsmyndigheten
  • den myndighet till vilken besvärsskriften ska lämnas in
  • besvärstiden och från vilken tidpunkt den räknas
  • besvärsmyndighetens kontaktuppgifter, också elektroniska kontaktuppgifter om det är möjligt att anföra besvär elektroniskt.

Av besvärsanvisningen ska framgå vilka krav som ställs på innehållet i och bilagorna till besvärsskriften samt hur besvären lämnas in. Det betyder att de omständigheter som framgår av 15–16 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FINLEX) tillräckligt noga ska anges i besvärsanvisningen.

Rättelse av besvärsanvisning

Syftet med besvärsanvisningen är att den ska tjäna som vägledning så att ändringssökanden ska kunna anföra besvär på rätt sätt. Principen är att den som söker ändring inte ska lida rättsförlust till följd av att det inte fogats en besvärsanvisning till beslutet eller att besvärsanvisningen är ofullständig eller felaktig. Ändringssökanden måste kunna lita på besvärsanvisningen.

Å andra sidan kan en felaktig besvärsanvisning inte medföra rättigheter som inte existerar när besvärsanvisningen är felfri. Att en person i besvärsanvisningen till exempel ges rätt att överklaga ett beslut som inte kan överklagas gör inte beslutet överklagbart.

Har en besvärsanvisning inte getts eller har det i besvärsanvisningen felaktigt angetts att besvär inte kan anföras över beslutet, ska myndigheten ge en ny lagenlig besvärsanvisning. En ny besvärsanvisning kräver i detta fall inte nödvändigtvis att en part begär att få en ny besvärsanvisning. Myndigheten är skyldig att också på tjänstens vägnar ge en besvärsanvisning efter att den har upptäckt felet. I detta fall börjar besvärstiden inte löpa förrän den nya besvärsanvisningen har delgetts.

Om en besvärsanvisning är felaktig på något annat sätt, är myndigheten skyldig att ge en ny besvärsanvisning, om detta begärs inom den besvärstid som nämns i besvärsanvisningen eller föreskrivs i lagen. Besvärstiden börjar även i detta fall löpa från den tidpunkt då den nya besvärsanvisningen har delgetts.

Om besvären har anförts på fel sätt till följd av att besvärsanvisningen har varit bristfällig eller felaktig, avvisas de inte på denna grund. Om ingen besvärsanvisning har getts, kan besvärsmyndigheten också pröva besvär som anlänt efter att besvärstiden löpt ut, även om besvären anförts utan att den ändringssökande begärt en besvärsanvisning. Om besvären innehåller något annat fel av den anledningen att den som sökt ändring har följt en felaktig besvärsanvisning, ska den ändringssökande inte lida rättsförlust på grund av detta.

Om besvärsanvisningen saknats eller varit felaktig och besvär därför inletts hos fel myndighet eller om besvärsskriften har skickats till fel myndighet, ska myndigheten överföra besvärsskriften till rätt myndighet. Ändringssökanden ska informeras om överföringen.

I vissa fall är följderna av ett fel i besvärsanvisningen beroende av rättspraxis. Om till exempel besvärstiden inte anges i besvärsanvisningen och ändringssökanden inte begär en ny besvärsanvisning inom den föreskrivna besvärstiden, måste besvärsmyndigheten överväga vilken som är den skäliga tid inom vilken besvären i vilket fall som helst ska anföras. 

Anvisningar om hur man begär omprövning och rättelse av anvisningarna

För innehållet i anvisningarna om hur man begär omprövning gäller i tillämpliga delar det som föreskrivs om en besvärsanvisning i 47 § i förvaltningslagen. Beträffande följderna av felaktiga eller bristfälliga anvisningar om hur man begär omprövning samt om hur sådana anvisningar kan rättas, gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 49 § i förvaltningslagen.

Kommunförbundets mallar för besvärsanvisningar uppdaterade

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) (FINLEX) trädde i kraft 1.1.2020. Lagen tillämpas på beslut som förvaltningsmyndigheterna fattat efter lagens ikraftträdelse. De besvärsanvisningar som de kommunala myndigheterna fogar till sina beslut från 1.1.2020 ska preciseras så att de motsvarar bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Kommunförbundets mallar för besvärsanvisningar som gäller kommunalbesvär och förvaltningsbesvär har preciserats i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Mallarna finns i bilagan i slutet på sidan.

 

Läs mer

Kommunförbundets anvisningar

Handbok

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.