Miljö

Miljövård

I fråga om miljövård främjar enheten för regioner och samhällen vid Finlands Kommunförbund kommunernas möjligheter att skapa och garantera en god miljö. En god miljö utgör grundvalen för en livskraftig kommun. Den bygger på en hållbar användning av naturtillgångar, bevarande av naturens produktionsförmåga och mångfald samt en trivsam livsmiljö och förutsättningar för näringsverksamhet. Kommuninvånarna bör kunna påverka alla dessa faktorer.

Enhetens uppgifter inom miljövården är att stödja kommunerna i deras myndighetsuppgifter, planering och övriga åtgärder som gäller luftvård, bekämpning av klimatförändringen, vattenvård, markskydd, avfallshantering, bullerbekämpning, hållbar användning av naturtillgångar och naturvård. Enheten främjar också kommunernas arbete för hållbar utveckling.

Miljöskyddslagstiftning 

Mer information