Beslutsfattande i kommunen

Myndighetens rättelse på eget initiativ

I 8 kap. i förvaltningslagen föreskrivs om rättelse av sak- eller skrivfel i beslut. En myndighet ska rätta uppenbara skriv- eller räknefel eller andra jämförbara klara fel i sitt beslut. Men när det gäller sakfel får myndigheten avgöra om det ska rättas.

Förfarandet vid rättelseärenden beror på felets art. En myndighet behandlar ett rättelseärende på eget initiativ eller på en parts yrkande. Initiativet ska tas eller yrkandet framställas inom fem år från det att beslutet fattades.

Rättelse av sakfel

En myndighet kan undanröja ett oriktigt beslut som den har fattat och avgöra saken på nytt, om

  • beslutet grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning,
  • beslutet grundar sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag,
  • det har skett ett fel i förfarandet när beslutet fattades, eller
  • det har tillkommit sådan ny utredning i saken som väsentligt kan påverka beslutet.

I situationer som avses i de tre första punkterna får beslutet rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse till en parts nackdel förutsätter ändå att parten samtycker till rättelsen. Samtycke behövs ändå inte, om felet är uppenbart och det har orsakats av partens eget förfarande. I situationer som avses i fjärde punkten får beslutet rättas endast till partens fördel.

För att ett sakfel ska kunna rättas krävs det att ärendet behandlas på nytt och att ett nytt beslut meddelas i ärendet. När de berörda har fått del av det nya beslutet, börjar tiden löpa för sökande av ändring i detta beslut.

Rättelse av skrivfel

En myndighet ska rätta uppenbara skriv- eller räknefel eller andra jämförbara klara fel i sitt beslut. Ett fel får dock inte rättas, om rättelsen leder till ett resultat som är oskäligt för en part och felet inte har föranletts av partens förfarande.

Ett skrivfel rättas genom att den expedition som innehåller felet ersätts med en rättad. Innan ett skrivfel rättas ska en part ges tillfälle att bli hörd, om det inte är onödigt.

Rättelse på eget initiativ i förhållande till sökande av ändring

Den myndighet som avgör begäran om omprövning kan samtidigt utan särskilt yrkande också fatta beslut om rättelse av fel.

Om omprövning har begärts eller ändring sökts i ett beslut där ett sak- eller skrivfel ska rättas, ska den myndighet hos vilken omprövning begärts eller ändring sökts underrättas om att ärendet som gäller rättelse av fel har tagits upp till behandling och tillställas beslutet i ärendet. Behandlingen av ett rättelseärende påverkar inte besvärstiden eller någon annan frist.

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.