Jäv

Tvåinstansjäv

Inom den kommunala beslutsprocessen behandlas ett och samma ärende i flera olika organ. Ett ärende kan till exempel först behandlas i en nämnd, sedan i kommunstyrelsen och därefter i kommunfullmäktige. En person kan vara ledamot av samtliga dessa organ.

Inom kommunalförvaltningen tillämpas inte s.k. tvåinstansjäv, och därför är en person inte jävig fastän han eller hon deltar i behandlingen av ett ärende i flera olika organ. Samma person kan delta i alla skeden av behandlingen av ett ärende. Det enda undantaget utgörs av en situation där en förtroendevald i sin egenskap av kommunal tjänsteinnehavare i ett tidigare skede av handläggningen har föredragit eller annars på motsvarande sätt handlagt ärendet (KomL 97 § 3 mom.).

I regel kan en tjänsteinnehavare bereda och föredra en begäran om omprövning av ett beslut som han eller hon själv fattat. När en omprövningsbegäran framställs inom ramen för internt ändringssökande i kommunen, behandlar den högre myndigheten samma ärende såsom ett förvaltningsärende. Behandlingen av omprövningsbegäran betraktas inte som rättskipning.

Om ett beslut genom en begäran om omprövning har förelagts ett organ för behandling, anses en förtroendevald eller tjänsteinnehavare som tidigare har behandlat ärendet i allmänhet inte vara jävig att behandla omprövningsbegäran (HFD 8.6.2000/1894, HFD 29.2.200­0/397). Om grunderna för omprövningsbegäran gäller till exempel den föredragande tjänsteinnehavaren personligen, måste man ta ställning till jävsfrågan från fall till fall.

 

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.