Statsandelskalkyler

Statsandelarna betalas till kommunerna och övriga mottagare som en klumpsumma senast den 11 varje månad. Statsandelsfinansieringen är en allmän inkomstpost som inte har öronmärkts för någon viss service. Den som får statsandel får alltså själv bestämma hur finansieringen ska användas.

Mer information

Öppna alla

Statsandelarna 2024

Updatering 10.1.2024

Statsandelskalkylen för 2024 har nu uppdaterats också på svenska. Kalkylen baserar sig på FM:s statsandelskalkyl 8.12.2023. Statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet år 2024 baserar sig på UKM:s beslut 29.12.2023. 

Kalkylen innehåller flera flikar med uppgifter om kommunernas statsandelar per landskap och per välfärdsområde och för kommuner i olika storleksklasser. Uppgifterna anges som absoluta belopp och per invånare. Även förändringarna från år 2023 till 2024 framgår.

I filen finns också preliminära uppskattningar av statsandelarna 2025–2027.

Kommunernas statsandelar minskar med 271 miljoner euro, dvs. 7,5 procent år 2024 jämfört med fjolåret. Orsakerna är social- och hälsovårdskostnaderna, som överstigit uppskattningen år 2022, och finansieringsmodellen för vårdreformen.

De uppdateringar som gjorts efter september har inte översatts till svenska. Vi beklagar detta.

 

Updatering 6.9.2023

En preliminär statsandelskalkyl för år 2024 har publicerats 31.8. I kalkylen har uppgifterna i Finansministeriets kalkyl beaktats. Filen har 5.9 kompletterats med jämförelseflikar samt uppgifter för enskilda landskap och välfärdsområden (6.9. på svenska).

Kalkylen är fortfarande preliminär och kommer att uppdateras under hösten. Överföringskalkylerna för finansieringen av vårdreformen kommer att uppdateras med de överförda skatteinkomsterna när beskattningen för 2022 slutförts. Också de övriga kalkyleringsfaktorerna preciseras i takt med att statens budgetberedning framskrider.

Enligt den nuvarande kalkylen kommer kommunernas statsandelar att minska med 257 miljoner euro från 2023 års nivå och därmed bli cirka 3,33 miljarder euro (i år cirka 3,59 miljarder). Det är en minskning på 7,2 %, medan förändringen enligt den preliminära kalkylen i april var -3,9%. Per invånare beräknat uppgår kommunernas statsandelar enligt kalkylen till 602 euro, vilket är 48 euro mindre än år 2023.

I april publicerades den första preliminära statsandelskalkylen för 2024. Denna andra kalkyl visar på mindre statsandelar för kommunerna främst på grund av uppdateringen av överföringskalkylen för finansieringen av vårdreformen. De social- och hälsovårdskostnader som överförs från kommunerna är nu drygt 100 miljoner euro större än i den tidigare överföringskalkylen från april, och även om också uppskattningen av de skatteinkomster som överförs ökat med nästan 40 miljoner, har statsandelskalkylen till följd av detta försvagats med 63 miljoner euro. Det sista ”piskrapp” som vårdreformen gett statsandelarna är därmed enligt den nuvarande kalkylen 223 miljoner euro, dvs. 40 euro per invånare, och den effekten är bestående. Beloppet dras av från alla kommuner. Dessutom minskas motsvarande andel för 2023 retroaktivt fördelad på år 2024 och 2025, varvid det sista ”piskrappet” för dessa år är 60 euro per invånare.

Totalt försvagas statsandelarna för 193 kommuner jämfört med kalkylen i april. För 100 kommuner är kalkylen antingen oförändrad eller bättre. Variationerna mellan kommunerna är stora, och det beror framför allt på de ändringar som skett i överföringskalkylen för finansieringen av vårdreformen.

 

Statsandelarna 2023

Uppdatering 21.3.2023

Statsandelskalkylen är i övrigt oförändrad, men hemkommunsersättningarna har uppdaterats i enlighet med det rättelsebeslut som VM fattade den 6 mars 2023. Effekten syns i kommunernas statsbidragsinbetalningar från och med mars.

 

Uppdatering 19.1.2023

Statsandelskalkylator 2023 (på svenska) med slutliga numren publiserad!

 

Uppdatering 10.1.2023

Den svenska versionen av statsandelskalkylen har äntligen uppdaterats. I statsandelskalkylen ingår nu uppgifter för 2023 enligt Finansministeriets och Undervisnings- och kulturministeriets statsandelsbeslut.

Kalkylen finns längst ner på sidan. Den motsvarar den statsandelskalkyl som Finansministeriet publicerade 29.12. och som innehöll justeringar enligt överföringskalkylerna för social- och hälsovårdsreformen. I statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet ingår för första gången UKM:s siffror för 2023 och i jämförelseuppgifterna för 2022 ingår siffrorna enligt den senaste justeringen (källa: UBS 20.12.2022). 

Till kalkylen har fogats en ny flik där statsandelskalkylen i sin helhet också redovisas i euro per invånare. På separata flikar finns dessutom hemkommunsersättningarna, närmare specificeringar av förändringarna i kalkylerna över kostnader som överförs samt kalkyleringsfaktorer för statsandelen för basservice

 

Uppdatering 24.11.2022

Uppdaterad statsandelskalkylator publiserad (bara på finska, igen). Den finns i bilagorna längst ner på sidan.

 

Uppdatering 22.9.2022

Uppdaterad statsandelskalkylator publiserad! Den finns i bilagorna längst ner på sidan.

 

Uppdatering 20.9.2022

De preliminära statsandelskalkylerna för 2023 har uppdaterats igen. Mera text om den här saken även på svenska efter bättre översättningen. Man ser kalkylen nedan.

FM:s meddelande (på svenska) här.

 

Uppdatering 1.9.2022

De preliminära statsandelskalkylerna för 2023 har uppdaterats. Ändringarna baserar sig på de finansieringskalkyler för kommunerna och välfärdsområdena som Finansministeriet uppdaterat 25.8.2022. Från dem har man till kalkylen tagit in den nya förändringsbegränsningen och övergångsutjämningen, vilka samtidigt påverkar kommunens hela statsandelsfinansiering. För 26 kommuner saknades uppgifter och för vissa andra kommuner är förändringarna så stora att det finns skäl att misstänka fel i uppgifterna.

Till kalkylen har fogats en flik där man har jämfört den kalkyl som nu färdigställts för BS21+BU22 med kalkylen enligt uppgifterna i BSP21+BU22 i april i år. Kommunens statsandel ändras lika mycket som de kostnader som överförs, eftersom de övriga kalkyleringsfaktorerna inte granskas på nytt i detta sammanhang.

Dessutom har statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet uppdaterats i enlighet med Undervisnings- och kulturministeriets beslut 26.7.2022. I de preliminära kalkylerna för 2023 används till dessa delar siffrorna för 2022.

 

Uppdatering 2.8.2022

Finansministeriet har 8.7.2022 uppdaterat den preliminära kalkylen över statsandelarna för kommunal basservice för 2023. Den innehåller preciserade uppgifter om nästa års hemkommunsersättning och om utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna. Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna har beräknats utgående från Skatteförvaltningens preliminära debiteringsuppgifter för 2021. I den uppdaterade kalkylen har man beaktat kända uppgifter om kriterierna för statsandelarna samt andra bakgrundsuppgifter som inverkar på statsandelarna för kommunal basservice. FM:s pressmeddelande kan läsas här.

FM:s ändringar har nu också införts i Kommunförbundets sammandragskalkyl, som finns längst ner på sidan (excel-fil). I filen specificeras social- och hälsovårdsreformens inverkan på statsandelarna för kommunal basservice. Kommunförbundets kalkyl innefattar även statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet, dock fortfarande med siffrorna för detta år.

Hemkommunsersättningarna, som i kommunens ekonomiförvaltning bokförs som verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader, finns på en separat flik i tabellen.

 

Uppdatering 23.6.2022

En presentation om kommunernas statsandelssystem fr.o.m. år 2023 (”Kuntien valtionosuusjärjestelmä vuodesta 2023 alkaen”) har lagts till bland bilagorna. Där presenteras systemet och kommande ändringar mer detaljerat. Bland bilagorna finns även presentationsmaterialet från Taloustorstai 16.6 (på finska). Följande uppdateringar kommer tidigast i augusti. Glad midsommar!

 

Uppdatering 19.5.2022

En liten förbättring i excel-filen med preliminära statsandelar. På den första sidan med tabeller syns nu direkt hur stor del av statsandelen för kommunal basservice som utgörs av förändringsbegränsningen och övergångsutjämningen i samband med vårdsreformen.

Titta också på videon: Så här läser du statsandelskalkylerna (på finska)

 

Uppdatering 9.5.2022

Undervisnings- och kulturministeriet har 25.4.2022gjort rättelser i 2022 årsstadsandelsbeslut för undervisnings- och kulturverksamheten i ett stort antal kommuner. Totalt ökade kommunernas statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM-statsandelarna) med cirka 12 miljoner euro netto till följd av rättelserna. I den preliminära kalkylen för år 2023 visas UKM-statsandelarna enligt uppgifterna för år 2022 och ändringarna har införts i tabellen.

Dessutom har en ny flik lagts till i tabellen, där man jämför de kostnader för social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs från kommunerna till välfärdsområdena mot bakgrund av kalkylerna för våren 2021 och våren 2022 samt överföringens inverkan på förändringsbegränsningen av statsandelarna.

 

22.4.2022

År 2023 börjar en ny era för kommunerna och den kommunala ekonomin. Då försvinner social- och hälsovårdstjänsterna från den kommunala ekonomin eftersom organiseringen och kostnaderna övergår till välfärdsområdena. Reformen omvälver kommunernas finansieringssystem eftersom över hälften av skatteinkomsterna och två tredjedelar av statsandelarna överförs till välfärdsområdena.

Nere på den här sidan finns en excel-fil som innehåller preliminära beräkningar av statsandelarna 2023.

Bilagor

Statsandelarna 2023. Uppdatering 20.3.2023.

Jakoavain sote-uudistuksen vaikutusten arviointiin. Päivitetty 17.3.2023

Statsandelningskalkylator 2023. Uppdatering 19.1.2023.

 

Mielenkiintoista tietoa valtionosuuksista - Taloustorstai 16.6.2022 (pdf)

Kuntien valtionosuudet 2023 - voiko niitä ymmärtää - Taloustorstai 5.5.2022 (pdf)

Kuntien valtionosuudet 2023 alkaen - valtionosuusjärjestelmän tarkempi esittely, sisältää 55 diaa. Kesäkuu 2022 (pdf)

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirtyvät kustannukset kunnittain (TPA21 ja TA22 sekä toteumatiedot 2015-2020)

Statsandelarna 2022

Uppdatering 31.8.2022

De ändringar som Undervisnings- och kulturministeriet har gjort 26.7.2022 i vissa kommuners statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet har uppdaterats i kalkylen. Uppgifterna ändrades för sammanlagt 31 kommuner.

 

Uppdatering 2.8.2022

Statsandelskalkylerna för år 2022, som redan förklarats slutgiltiga, ändrades ännu i juli. Den mest betydande förändringen är en ökning av kompensationen för förlorade skatteinkomster med 101 miljoner euro. Kommunerna kompenseras på detta sätt för minskade skatteinkomster till följd av den utökade rätten till skatteavdrag för arbetsresor. Statsandelen för kommunal basservice ökas med cirka 8,6 miljoner euro på nationell nivå, när den andel som reserverats för sammanslagningsunderstöd fördelas mellan alla kommuner. Effekterna syns i kommunernas statsandelsredovisningar från och med augusti. Den uppdaterade statsandelskalkylen (excel) finns längst ner på sidan. FM:s pressmeddelande kan läsas här.

 

Uppdatering 9.5.2022

Undervisnings- och kulturministeriet har 25.4.2022 gjort rättelser i 2022 års stadsandelsbeslut för undervisnings- och kulturverksamheten i ett stort antal kommuner. Totalt ökade kommunernas statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM-statsandelarna) med cirka 12 miljoner euro netto till följd av rättelserna. Uppgifterna har införts i statsandelskalkylen för 2022.

 

* * *

 

De slutliga kommunvisa statsandelskalkylerna för 2022 finns i excelfilen nere på sidan. Filen innehåller både statsandelen för kommunal basservice och statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet. I samma tabell kan man också se förändringen jämfört med 2021. I en separat flik finns hemkommunsersättningarna, som beaktas vid utbetalningen av statsandelar.

Statsandelskalkylen är ett sammandrag. En detaljerad statsandelskalkyl för kommunal basservice har publicerats på Finansministeriets webbplats. Specifikationen av de kommunvisa statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet finns på Utbildningsstyrelsens webbplats. Man kan också titta närmare på delfaktorerna i statsandelarna i Kommunförbundets statsandelskalkylator.

Kommunernas statsandelar uppgår år 2022 till sammanlagt cirka 10,6 miljarder euro och växer nationellt med cirka 580 miljoner euro (5,8 %) från år 2021. Den procentuella förändringen för de enskilda kommunerna varierar stort bland annat beroende på befolkningsutvecklingen. Året är historiskt, eftersom social- och hälsovårdstjänsterna för sista gången finansieras via kommunerna.

Bilagor:

Statsandelarna 2022 och jämförelse med år 2021. Updatering 31.8.2022.

Kommunspecifika förändringar i statsandelen 2022 (8.7.2022 FM)

Statsandelskalkylator 2022 (på finska 18.1.2022)

 

Statsandelarna 2021

Finansministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet har i slutet av december 2020 fattat beslut om statsandelarna år 2021.

År 2021 beviljas städerna och kommunerna 7 593 miljoner euro i statsandelar och 2 362 miljoner euro i ersättning för förlorade skatteinkomster. Från och med år 2020 har ersättningen för förlorade skatteinkomster avskilts från statsandelen för kommunal basservice. I bokföringen upptas ersättningen dock bland statsandelar och specificeras i noterna till bokslutet. I bokföringen är statsandelen därmed sammanlagt 9 955 miljoner euro år 2021.

Statsandelen för såväl 2020 som 2021 påverkas av att kommunerna enligt den andra tilläggsbudgeten år 2020 (9.4.2020) och justeringen i den femte tilläggsbudgeten (3.9.2020) får tillfällig ersättning för förlorade skatteinkomster till följd av att företagen fått uppskov med skattebetalningen på grund av coronapandemin, vilket ökar statsandelen med 118 miljoner euro år 2020 och minskar statsandelen med 88 miljoner euro år 2021. Resten av minskningen görs år 2022.

Stöd i anknytning till coronapandemin betalas till kommunerna år 2021 i samband med statsandelen. Stödbeloppet är sammanlagt 46 miljoner euro. Av beloppet fördelas 31 miljoner euro mellan kommunerna i förhållande till kommunalskatten och resten, 15 miljoner euro, fördelas jämnt per invånare (2,80 €/inv.).

Kommunförbundets första uppskattning av statsandelen 2021 publicerades som stöd för kommunernas budgetberedning 28.4.2020. Förhandskalkylen har uppdaterats i juni, september och november 2020.

Statsandelen består administrativt av två delar: Finansministeriets statsandel för kommunal basservice och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som administreras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Bilagor:

Statsandelar och ersättningar för förlorade skatteinkomster, 7.1.2021

Statsandelskalkylator 2021
uppdaterad 25.1.2021

Excel-kalkyl över kommunernas statsandelar år 2021
6.1.2021

Befolkningsuppgifter 31.12.2019 (Excel)

Befolkningsuppgifter med ålders- och språkgruppsvisa indelningar som används vid uträknandet statsandelen

Beslut om basservicens statsandel mm. år 2021
Finansministeriet 30.12.2020

Beslut om hemkommunsersättningens grunddel år 2021
Finansministeriet 30.12.2020

Beslut om undervisnings- och kulturväsendets statsandel 2021
Undervisnings- och kulturministeriet 31.12.2020

Statsandelarna 2020

(Uppdatering 13.1.2021)

UKM:s statsandel 2020 har uppdaterats med innehållet av coronabidragen (bokförs som statsandel) i enlighet med rapporten CL6OS20

***

(Uppdatering 5.11.2020)

Kommunförbundet uppdaterade 2020 års statsandelskalkyl efter statens sjunde tilläggsbudget för år 2020 (23.10).

FM (23.10.2020), Regeringen enades om den sjunde tilläggsbudgeten för 2020 

Den största enskilda ändringen i statsandelen var ersättningen för de kostnader som orsakas av testning och spårning av coronavirussmitta, som tilldelades kalkylmässigt till kommunerna.

***

(Uppdatering 3.9.2020)

den femte tilläggsbudgetpropositionen för år 2020 (3.9.2020) justerades beloppet av kompensationen för uppskov med betalning av skatt (den andra tilläggsbudgetpropositionen 9.4.2020) från 547 miljoner euro till 118 miljoner euro. Det här ändrar betalningen av statsandelar till varje stad och kommun år 2020.

Konkurrenskraftsavtalet upphörde 1.9.2020. I Kommunförbundets beräkning har också den nedskärning av statsandelarna till kommunerna som gjorts med anledning av konkurrenskraftsavtalet beräknats upphöra den sista augusti, eftersom grunden för nedskärningen upphörde då avtalet upphörde att gälla. Detta ökar statsandelen till kommunerna med 78 miljoner euro jämfört med det tidigare beslutet och det totala beloppet av nedskärningen som följer av konkurrenskraftsavtalet blir för januari–augusti –156 miljoner euro (tidigare -234 miljoner euro).

***

(Uppdatering 26.6.2020)

I enlighet med besluten under riksdagsbehandlingen kommer (vårddimensioneringen på 0,7 i äldreomsorgen) enligt lagen om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre antagligen att träda i kraft 1.10.2020 (inte 1.8.2020).

Lagen ökar kommunernas kostnader år 2020 med 12,7 miljoner euro (tidigare 17,7 miljoner euro), vilket beaktas genom en förhöjning av statsandelen till kommunerna. Lagens ändrade ikrafträdelsedatum och förändrade kostnadseffekt har beaktats i Kommunförbundets statsandelsberäkning som uppdaterades 26.6.2020.

***

(Uppdatering 8.6.2020)

Regeringen överlämnade den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för år 2020 till riksdagen 5.6.2020. I samband med den fattades också beslut om mer specifika beräkningsgrunder för det stödpaket till följd av coronaepidemin som fastslogs för kommunerna vid budgetmanglingen (8.4), se Finansministeriets pressmeddelande 5.6.2020.

Samtidigt publicerade Finansministeriet kommunspecifika kalkyler över de två största delarna av det fyrdelade stödpaketet till kommunerna, dvs. ökningen av statsandelen (722 miljoner euro) och den uppskattade effekten av höjningen av samfundsskatteandelen med 10 procentenheter (410 miljoner euro), se Finansministeriets beräkning av ökningarna i statsandelarna för kommunal basservice (Excel) (på finska).

***

(Uppdatering 16.4.2020)

Regeringen har beslutat ersätta kommunerna för de temporära förseningar av kommunal-, samfunds- och fastighetsskatteinkomsterna som föranleds av ändringarna i betalningsarrangemangen för beskattningen 2020. Ersättningen uppgår till 547 miljoner euro och betalas till kommunerna från och med maj år 2020. Ersättningens kommunspecifika effekt finns bland bilagorna på denna webbsida (Slutlig kalkyl över kommuenrnas statsandelar för år 2020)

Tekniskt genomförs ersättningen via mom. 28.90.35 (”Statens ersättning till kommunerna för minskning av skatteinkomsterna till följd av ändringar av beskattningsgrunderna”) och ändrar därmed inte på finansministeriets beslut om basservicens statsandelar för år 2020.

Ett belopp som motsvarar den ersättning som betalats år 2020 utökad med dröjsmålsränta kommer enligt regeringens beslut att avdras i samband med utbetalningen av statsandelar till kommunerna år 2021. Därmed har ersättningen inte någon verklig effekt som stärker den kommunala ekonomin på lång sikt.

***

Besluten om kommunernas statsandelar för år 2020 har fattats. Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice (FM) och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM). I samband med statsandelarna betalas också kompensation för förlorade skatteinkomster och hemkommunsersättningarna.

Finansministeriet gjorde beslutet om statsandel om kommunal basservice (L 1704/2009) den 30.12.2019 och utbildning- och kulturministeriet om statsandelsfinansieringen som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (L 1705/2009) den 31.12.2019.

Kommunernas statsandelar och kompensationen för förlorade skatteinkomster kommer att öka med 674 miljoner euro (+7,8 %, 123 €/inv.) från 2019 till 2020. Kommunerna beviljas sammanlagt 7 013 miljoner euro i statsandelar och 2 269 miljoner euro i kompensation för förlorade skatteinkomster år 2020 (sammanlagt 8 608 miljoner euro år 2019).

Statsandelsprocenten för kommunal basservice höjs med 0,09 procentenheter till 25,46 % år 2020 (25,37 % år 2019). Den ökade statsandelsprocenten beror på av nya och mer omfattande åligganden år 2020 enligt lag. De ökade kostnaderna som beror på de ökade uppgifterna finansieras till fullt belopp enligt regeringsprogrammet (100 % statsandel), vilket delvis förverkligas genom en höjning av statsandelsprocenten.

Till skillnad från tidigare år kommer kompensationen för förlorade skatteinkomster (2 269 miljoner euro) att avskiljas från statsandelen för kommunal basservice (moment 28.90.30) och betalas från Finansministeriets moment 28.90.35. Ändringen förenklar systemet och ökar transparensen.

Ökningen i statsandelen (+372 miljoner euro) ) från 2019 till 2020 beror till stor del på att konkurrenskraftsavtalet upphörde år 2019, men i bakgrunden finns också andra ändringar som grundar sig på lagen.

 • Nedskärningen i semesterpenningarna enligt konkurrenskraftsavtalet upphör år 2019, liksom den därtill hörande nedskärningen i statsandelen (-264 miljoner euro). 
 • Den tidsbegränsade frysning av indexhöjningarna som statsminister Sipiläs regering bestämt för åren 2016–2019 upphör år 2019. Indexfrysningarna kompenseras inte men förändringen i kostnadsnivån år 2020 (+2,4 %) ökar statsandelen med 166 miljoner euro.
 • Den lagstadgade justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna (enligt uppgifter från 2017) ökar statsandelen med 102 miljoner euro år 2020.
 • En nyhet år 2020 är att kompensationen för förlorade skatteinkomster avskiljs från statsandelssystemet och betalas från ett eget moment 28.90.35. Kompensationen för förlorade skatteinkomster kommer att öka med 302 miljoner euro år 2020. Därmed blir summan av kompensationerna för förlorade skatteinkomster år 2010–2020 sammanlagt 2 269 miljoner euro.

Utöver det ovannämnda kommer ändringarna i kommunernas uppgifter och skyldigheter att beaktas i statsandelen för kommunal basservice år 2020, bl.a. Vasa centralsjukhus blir ett sjukhus med omfattande jour (en miljon euro), stöd för mångfalden av familjer och livssituationer (2 miljoner euro), utvidgning av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik (7,1 miljoner euro) och en minskning av gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken (6,7 miljoner euro).

Läs mer:

Bilagor:

Slutlig kalkyl över kommunernas statsandelar för år 2020
13.1.2021

Befolkningsuppgifter 31.12.2018 (Excel)

Befolkningsuppgifter med ålders- och språkgruppsvisa indelningar som används vid uträknandet statsandelen

Statsandelskalkylator 2020 (Excel)
2.1.2020

Statsandelarna 2019

Ursprungliga besluten om kommunernas statsandelar för år 2019 gjordes den 31.12.2018. Kommunerna beviljas enligt dem sammanlagt 8 389 miljoner euro i statsandelar år 2019 (8 458 miljoner år 2018). Kommunernas statsandelar minskar med -70 miljoner euro (- 0,8 %, 13 €/inv.) jämfört med år 2018.

I statsminister Antti Rinnes budgetförhandlingar 17.9.2019 gjordes ett beslut om att utbetala 237 miljoner i engångsnatur i statsandelar redan år 2019. Efter ändringen beviljas kommunerna statsandelar för sammanlagt 8 618 miljoner euro år 2019 (8 459 miljoner euro år 2018). Kommunernas statsandelar ökar med 160 miljoner euro (1,9 %, 29 euro/inv.) från år 2018 till 2019.

Statsandelen år 2019 påverkas vid sidan om statsandelskompensationen av engångsnatur (+237 miljoner euro) bland annat av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna (- 231 miljoner euro) och kompensationen till kommunerna för skattebortfall (+ 224 miljoner euro). Med anledning av konkurrenskraftsavtalet skärs kommunernas statsandelar år 2019 ner med sammanlagt 497 miljoner euro (- 91 €/inv.). Dessutom innebär frysningen av indexhöjningarna enligt regeringsprogrammet att kommunerna går miste om 92 miljoner euro i statsandelar för kommunal basservice år 2019. Förändringen i prisindex för kommunal basservice år 2019 är 1,3 procent. Sammantaget innebär de uteblivna indexhöjningarna under regeringsperioden, dvs. åren 2016–2019, att statsandelen för kommunal basservice blir -243 miljoner euro mindre än vad den hade varit utan beslutet om frysta indexhöjningar.

Statsandelsprocenten höjs med 0,03 procentenheter och blir 25,37 år 2019 (25,34 år 2018). 

I samband med statsandelarna betalas också hemkommunsersättning till kommunerna och övriga utbildningsanordnare hemkommunsersättning för förskoleutbildningen och den grundläggande utbildningen. Hemkommunsersättningens grunddel år 2019 är 6 600,17 euro.

Finansministeriet beviljar också höjning av statsandel enligt prövning för sammanlagt 10 miljoner euro. Höjningen beviljas som statsbidrag. Före ansökningstidens utgån (30.8.2019) sökte 88 kommuner höjning av statsandel för sammanlagt 100 miljoner euro. 

Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice (FM) och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM). I samband med statsandelarna betalas också hemkommunsersättning till kommunerna och de övriga utbildningsanordnarna. Hemkommunsersättningens grunddel år 2019 är 6 600,17 euro.

Kalkyler 2019

Granskad kalkyl över kommunens statsandelar och hemkommunsersättningar 2019
Källa: FM 30.12.2019 / UKM 31.12.2019

Statsandelskalkylator 2019 (excel -fil)
Källa: Kommunförbundet 8.1.2019

Statsandelar för kommunal basservice, grundpriserna 2015-2019
Källa: FM / KF 21.12.2018

Beslut 2019

Beslut om statsandel för kommunal basservice år 2019
Källa: FM 28.12.2018

Beslut om grunddelen i hemkommunersättningen till kommunerna år 2019
Källa: FM 28.12.2018

På finska: Beslut om ändringari i statsandelen för kommunal basservice år 2019
Källa: FM 11.11.2019

På finska: Beslut om fjärrortstillägg som korrigerades för 2017-2019
Källa: FM 30.12.2019

Beslut om undervisnings- och kulturväsendets statsandelar år 2019
Källa: UKM 31.12.2018

På finska: Beslut om UKM:s justerade statsandelsfinansiering år 2019
Källa: UKM 30.4.2019

På finska: Beslut om UKM:s korrigerade statsandelsfinansiering
Källa: UKM 5.8.2019

På finska: Beslut om UKM:s korrigerade statsandelsfinansiering
Källa: UKM 5.12.2019

På finska: Beslut om undervisnings- och kulturväsendets grundande statsandelar år 2019
Källa: UKM 31.12.2019

Statsandelarna 2018

Kommunförbundet publicerade sina första kommunvisa preliminära beräkningar av statsandelarna för år 2018 vid FCG:s ekonomi- och skatteprognosdagar 11.5.2017. Beräkningarna uppdateras i juni, september och november. Kalkyleringsmodellen för statsandelarna blir klar hösten 2017. 

De slutliga besluten om statsandelsfinansieringen år 2018 fattas i slutet av december 2017.

De största förändringarna i kommunernas statsandelsfinansiering år 2018 beror på konkurrenskraftsavtalet (118 mn euro, dvs. -22 €/inv.) och justering av kostnadsfördelningen (-178 mn euro). Kompensering av skattebortfallet ökar statsandelen med 131 mn euro år 2018.

När statsandelen uppskattas bör man beakta båda delarna i det tudelade systemet, dvs. statsandelen för kommunal basservice och statsandelen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. I betalningen av statsandelen beaktas också utgifterna för och inkomsterna av hemkommunsersättningarna.

Läs mer Kommunförbundets webbplats:

Betalning av statsandelar sammanlagt år 2018, slutlig
Källa: FM 28.11.2017 och UKM 31.12.2017

Beslut om grunddelen i hemkommunersättningen till kommunerna år 2018
Källa: FM 28.12.2017

Beslut om statsandel för kommunal basservice år 2018
Källa: FM 28.12.2017

Preliminär kalkyl över kommunens statsandelar och hemkommunsersättningar 2018
Källa: Kommunförbundet 16.11.2017

Anvisning för tolkandet av statsandelarna
Källa: Kommunförbundet 19.9.2017

Kalkyleringsmodell 2018
Källa: Kommunförbundet 17.1.2018

Kalkyl över hemkommunsersättningsinkomsterna och -utgifterna år 2018
Källa: Kommunförbundet 23.11.2017

Statsandelarna 2017

Besluten om statsandelsfinansieringen för år 2017 gjordes den 30.12.2016. År 2017 beviljas kommunerna statsandelar för sammanlagt 8 502 miljoner euro.

Kommunförbundet publicerade de första kommunvisa preliminära statsandelsberäkningarna för år 2017 i samband med FCG:S utbildningstillfälle ”Talous ja veroennustepäivät” den 22.4.2016. Beräkningarna uppdaterades sedan i juni, augusti, september och november. Kalkyleringsmodellen för år 2017 publicerades den 11.10.2016.

De viktigaste ändringarna i kommunernas statsandelsfinansiering för år 2017 beror på konkurrenskraftsavtalets ikraftträdande (-349 miljoner euro), kompenseringen för skattebortfallet (+395 miljoner euro) samt överförandet av administrationen och betalningen av det grundläggande utkomststödet från kommunerna till FPA i början av år 2017 (-331 miljoner euro).

Vid uppskattandet av kommunens statsandelar ska man beakta statsandelssystemets båda delar: Statsandelar för kommunal basservice samt statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet. I samband med betalning en av statsandelarna beaktas även hemkommunsersättningsutgifterna och -inkomsterna. 

Statsandelen för kommunal basservice 2017

Statsandelen för kommunal basservice beviljas kommunerna för bland annat social-, hälso- och sjukvårdstjänster samt undervisnings- och kulturtjänster.

Beslutet om statsandelen för kommunal basservice 2017 fattades 30.12.2016.

Statsandelarna betalas till kommunerna senast den 11 varje månad. Statsandelen baserar sig på kalkylerade kostnader där åldersstrukturen, sjukfrekvensen och andra faktorer beaktas. I statsandelen för kommunal basservice ingår också tilläggsdelar, minskningar och ökningar av statsandelen samt en utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna.

Statsandelsprocenten för kommunal basservice år 2017 är 25,23 procent och kommunernas självfinansieringsandel är 3 627,38 euro per invånare.

Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2017

Skillnaderna i kommunernas inkomstbas jämnas ut genom en utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna. Utjämningen utgör enligt lag en del av statsandelen för kommunal basservice. Beslutet om statsandelen för kommunal basservice 2017 fattades 30.12.2016.

Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2017 baserar sig på skatteuppgifterna för 2015. I beräkningen av statsandelsutjämningen används kommunens kalkylerade inkomstskatt, som beräknas genom att de beskattningsbara förvärvsinkomster som motsvarar kommunens debiterade kommunalskatt multipliceras med den genomsnittliga skattesatsen för hela landet. Till detta belopp läggs kommunens andel av den samfundsskatt som ska betalas och hälften av de kalkylerade intäkterna från fastighetsskatten för kärnkraftverk, om kommunen har ett sådant. I övrigt räknas inkomsterna från fastighetsskatten inte med i utjämningen.

Den genomsnittliga inkomstskattesats som används i statsandelsutjämningen år 2017 är 19,83 %. I euro är utjämningsgränsen 3 708,03 euro per invånare.

Utjämningsgränsen beräknas genom att de totala kalkylerade skatteinkomsterna för hela landet divideras med hela landets invånarantal. Kommunens kalkylerade skatteinkomster per invånare jämförs sedan med utjämningsgränsen. Om de kalkylerade skatteinkomsterna ligger under utjämningsgränsen har kommunen rätt till ett utjämningstillägg. Utjämningstillägget är 80 % av skillnaden mellan utjämningsgränsen och kommunens kalkylerade skatteinkomster. År 2017 får 265 kommuner utjämningstillägg.

Om kommunens kalkylerade skatteinkomster överstiger utjämningsgränsen görs ett utjämningsavdrag i kommunens statsandel. Utjämningsavdraget är 30 % av skillnaden mellan kommunens kalkylerade skatteinkomster och utjämningsgränsen utökat med den naturliga logaritmen av skillnaden. År 2017 görs utjämningsavdrag för 30 kommuner.

Utjämningstilläggen är större än utjämningsavdragen (skillnad 715 miljoner euro år 2017). Skillnaden finansieras genom minskning av statsandelsprocenten för kommunal basservice.

Eftersom utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna är kalkylerad och bygger på den genomsnittliga skattesatsen för hela landet, kan en enskild kommun inte påverka sitt utjämningstillägg eller utjämningsavdrag genom att ändra sin skattesats.

Mer information på webben:

Statsandelarna 2017 / 16.1.2018 (Excel)

Kommunernas statsandelar enligt bokföringen och dess utbetalning år 2017

Kalkyleringsmodell 2017
Källa: FM ja UKM 30.12.2016

Beslut om utbildning- och kulturverksamhetens statsandelsfinansiering för år 2017
Källa: UKM 30.12.2016

Beslut om statsandelen för den kommunala basservicen år 2017
Källa: FM 30.12.2015

Beslut om grunddel i hemkommunsersättningen till kommunen år 2017
Källa: FM 30.12.2016

Betalning av statsandelar sammanlagt år 2017, slutlig
Källa: FM och UKM 30.12.2016

Anvisning: Tolkning av beräkningar av preliminära beräkningarna av statsandelarna 2017

Preliminär kalkyl över statsandelen för kommunal basservice år 2017

Källa: KF/SL 9.11.2016 (Excel 1997-2013 *.xls-version)

Hemkommunsersättningens elevantal
Källa: Kommunförbundet 17.8.2016. Antalet elever enligt situationen den 31.12.2015 och som används i kalkylen över hemkommunsers

Kommunvis kalkyl över statsandelen för kommunal basservice år 2017, 2017 års kommunindelning
Källa: FM 30.12.2016

Grundpriserna år 2017 som används som grund för statsandelen
Källa FM 30.12.2016

Kalkyl över utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster år 2017, förhandsuppgift
Källa: FM 30.12.2016

Kalkyleringsmodell 2017, uppdaterad 24.1.2017

Statsandelarna 2016

Besluten om statsandelsfinansieringen år 2016 fattades 30.12.2015.

Beräkningarna av statsandelarna 2016 och hemkommunsersättningarna som betalas i samband med dem finns i navigationen till höger.

I mars 2015 publicerade Kommunförbundet sina första anvisningar om beräkningen av statsandelen 2016. Förhandsuppgifterna för de enskilda kommunerna offentliggjordes på FCG:s ekonomi- och skatteprognosdagar 23.4.2015. Statsandelskalkylerna uppdaterades 24.6.2015 och i samband med att statens budgetproposition 2016 offentliggjordes 28.9.2015. Den senaste uppdateringen före de slutliga statsandelsbesluten gjordes efter att beskattningen för skatteåret 2014 hade färdigställts 5.11.2015.

När statsandelen uppskattas bör man komma ihåg att beakta båda delarna i det tudelade systemet, dvs. statsandelen för kommunal basservice och statsandelen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Statsandelen för kommunal basservice 2016

Statsandelen för kommunal basservice beviljas kommunerna bl.a. för ordnandet av specialsjukvården, social- och hälsovården samt utbildnings- och kulturverksamhetens tjänster.

​Lagstiftningen angående statsandelen för kommunal basservice förnyades i början av år 2015 (Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice 676/2014).
 
Beslutet angående kommunernas statsandelar för kommunal basservice för år 2016 görs i slutet av år 2015. Statsandelen redovisas till kommunerna senast den 11 dagen varje månad.
 
Statsandelens kalkylerade grund bildas på basen av åldersstrukturen, sjukligheten samt övriga koefficienter och bestämningsgrunder för de kalkylerade kostnaderna. Till statsandelen för kommunal basservice innehåller också tilläggsdelar, ökningar och minskningar i statsandelarna samt utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster.

Statsandelsprocenten för kommunal basservice år 2016 är 25,47 %, och kommunens självfinansieringsandel 3 642,26 euro/invånare.

Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2016

Skillnaderna i kommunernas inkomstbas jämnas ut genom en utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna. Utjämningen utgör enligt lag en del av statsandelen för kommunal basservice. Beslutet om statsandelen för kommunal basservice 2016 fattas i slutet av år 2015.

Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2016 baserar sig på skatteuppgifterna för 2014 (Skatteförvaltningen 26.10.2015). I beräkningen av statsandelsutjämningen används kommunens kalkylerade inkomstskatt, som beräknas genom att de beskattningsbara förvärvsinkomster som motsvarar kommunens debiterade kommunalskatt multipliceras med den genomsnittliga skattesatsen för hela landet. Till detta belopp läggs kommunens andel av den samfundsskatt som ska betalas och hälften av de kalkylerade intäkterna från fastighetsskatten för kärnkraftverk, om kommunen har ett sådant. I övrigt räknas inkomsterna från fastighetsskatten inte med i utjämningen.

Den genomsnittliga skattesatsen är 19,75. Utjämningsgränsen är i eurobelopp 3 654,79 €/invånare år 2016.

Utjämningsgränsen beräknas genom att de totala kalkylerade skatteinkomsterna för hela landet divideras med hela landets invånarantal. Kommunens kalkylerade skatteinkomster per invånare jämförs sedan med utjäm-ningsgränsen. Om de kalkylerade skatteinkomsterna ligger under utjämningsgränsen har kommunen rätt till ett utjämningstillägg. Utjämningstillägget är 80 % av skillnaden mellan utjämningsgränsen och kommunens kalkylerade skatteinkomster. År 2016 fick 268 kommuner utjämningstillägg.

Om kommunens kalkylerade skatteinkomster överstiger utjämningsgränsen görs ett avdrag i kommunens statsandel. Utjämningsavdraget är 30 % av skillnaden mellan kommunens kalkylerade skatteinkomster och utjämningsgränsen utökat med den naturliga logaritmen av skillnaden (i genomsnitt 5,7 procentenheter). År 2015 fick 33 kommuner utjämningsavdrag.

Utjämningstilläggen är större än utjämningsavdragen (skillnad 673 miljoner euro år 2015). Skillnaden finansieras genom minskning av statsandelsprocenten för kommunal basservice.

Eftersom utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna är kalkylerad och bygger på den genomsnittliga skattesatsen för hela landet, kan en enskild kommun inte påverka sitt utjämningstillägg eller utjämningsavdrag genom att ändra sin skattesats.

Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2016

Statsandelen för kommunal basservice beviljas kommunerna bl.a. för ordnandet av specialsjukvården, social- och hälsovården samt utbildnings- och kulturverksamhetens tjänster.

​Lagstiftningen angående statsandelen för kommunal basservice förnyades i början av år 2015 (Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice 676/2014).
 
Beslutet angående kommunernas statsandelar för kommunal basservice för år 2016 görs i slutet av år 2015. Statsandelen redovisas till kommunerna senast den 11 dagen varje månad.
 
Statsandelens kalkylerade grund bildas på basen av åldersstrukturen, sjukligheten samt övriga koefficienter och bestämningsgrunder för de kalkylerade kostnaderna. Till statsandelen för kommunal basservice innehåller också tilläggsdelar, ökningar och minskningar i statsandelarna samt utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster.

Statsandelsprocenten för kommunal basservice år 2016 är 25,47 %, och kommunens självfinansieringsandel 3 642,26 euro/invånare.

Bilagor:

Betalning av statandelar sammanlagt år 2016
Källa: FM och UKM, uppdaterad 6.2.2017

Beslut om statsandelen för den kommunala basservicen år 2016
Källa: FM 30.12.2015

Beslut om utbildning- och kulturverksamhetens statsandelsfinansiering för år 2016
Källa: UKM 30.12.2015

Kalkyleringsmodell 2016

Kommunvis kalkyl över statsandelen för kommunal basservice år 2016

Kommunindelningen år 2016. Källa: Finansministeriet 30.12.2015

Grundpriserna år 2016 för statsandelen för grundläggande service
Källa: Kommunförbundet 9.11.2015, FM 30.12.2015

Beslut om statsandelen för den kommunala basservicen år 2016
Källa: FM 30.12.2015

Uträkning över utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster 2016
Källor: Skatteförvaltningen 26.10.2015 och Kommunförbundet 5.11.2015

Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2016

Beslut om grunddelen i hemkommunsersättningen till kommunerna år 2016
Källa: FM 30.12.2015

Statsandelarna 2015

Statsandelssystemet revideras 1.1.2015.

Statsandelsfinansieringen till kommunerna består av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av Finansministeriet och den statsandelsfinansiering som
regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som administreras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Kommunförbundet publicerade sina första preliminära beräkningar av
statsandelsfinansieringen år 2015 i juni 2014. Beräkningarna har uppdaterats i september och november 2014. De slutliga besluten om statsandelarna år 2015 fattades 31.12.2014.

1. Statsandelen för kommunal basservice (1704/2009) beviljas bland annat för följande kommunala uppgifter:

 • hälso- och sjukvård och specialiserad sjukvård (inkl. elev- och studerandevård)
 • äldreomsorg, handikappvård, barnskydd mentalvård,  missbrukarvård och annan socialvård
 • barndagvård
 • förskoleundervisning och grundläggande utbildning
 • bibliotek, kommunernas kulturverksamhet och grundläggande konstundervisning.

Kalkylerade grunder för statsandelen för kommunal basservice är

 • åldersstruktur
 • sjukfrekvens och
 • andra bestämningsgrunder som baserar sig på kalkylerade kostnader.

Också utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna utgör en del av statsandelen för kommunal basservice. I statsandelen för kommunal basservice ingår också tilläggsdelar för avsides läge, självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser och samernas hembygdsområde, en utjämning till följd av systemändringen år 2015 (s.k. övergångsutjämning) samt ökningar och minskningar som ska beaktas i statsandelen, bland annat kompensation för förlorade skatteinkomster.

Beslutet om statsandelen för kommunal basservice 2015 och utjämningen av statsandelen: VM/2633/02.02.06.00/2014, 31.12.2014.

2. Den mest betydande delen i statsandelsfinansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1750/2009) är den finansiering enligt pris per enhet som beviljas huvudmannen för

 • gymnasieutbildning och
 • yrkesutbildning.

Dessutom beviljar Undervisnings- och kulturministeriet tilläggsfinansiering per elev inom den grundläggande utbildningen (förlängd läroplikt, påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning för invandrare osv.) och finansiering för annan undervisnings- och kulturverksamhet (medborgarinstitut, museer, teatrar, orkestrar, ungdomsarbete osv.).

Beslutet om statsandel som beviljas kommuner för driftskostnader inom undervisnings- och kulturverksamhet år 2015: OKM/56/221/2014, 31.12.2014.

Statsandelen för kommunal basservice 2015

Statsandelen för kommunal basservice beviljas kommunerna bl.a. för ordnandet av specialsjukvården, social- och hälsovården samt utbildnings- och kulturverksamhetens tjänster. Lagstiftningen angående statsandelen för kommunal basservice förnyades i början av år 2015 (Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice 676/2014).

Beslutet angående kommunernas statsandelar för kommunal basservice för år 2015 gjordes 31.12.2014. Statsandelen redovisas till kommunerna senast den 11 dagen varje månad.

Statsandelens kalkylerade grund bildas på basen av åldersstrukturen, sjukligheten samt övriga koefficienter och bestämningsgrunder för de kalkylerade kostnaderna. Till statsandelen för kommunal basservice innehåller också tilläggsdelar, ökningar och minskningar i statsandelarna samt utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster. Statsandelsprocenten för kommunal basservice år 2015 är 25,44 %, och kommunens självfinansieringsandel 3 520,93 euro/invånare. 

Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2015

Skillnaderna i kommunernas inkomstbas jämnas ut genom en utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna. Utjämningen utgör enligt lag en del av statsandelen för kommunal basservice. Beslutet om statsandelen för kommunal basservice 2015 fattades 31.12.2014.

Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2015 baserar sig på skatteuppgifterna för 2013 (Skatteförvaltningen 28.10.2014). Den genomsnittliga inkomstskattesatsen år 2015 är 19,39 %.

I samband med statsandelsreformen ändrades beräkningen av utjämningen i början av 2015. I det nya statsandelssystemet är utjämningsgränsen 100 % (tidigare 91,86 %). I euro är utjämningsgränsen 3 515,90 euro per invånare.

I beräkningen av statsandelsutjämningen används kommunens kalkylerade inkomstskatt, som beräknas genom att de beskattningsbara förvärvsinkomster som motsvarar kommunens debiterade kommunalskatt multipliceras med den genomsnittliga skattesatsen för hela landet (19,39 % år 2015). Till detta belopp läggs kommunens andel av den samfundsskatt som ska betalas och hälften av de kalkylerade intäkterna från fastighetsskatten för kärnkraftverk, om kommunen har ett sådant. I övrigt räknas inkomsterna från fastighetsskatten inte med i utjämningen.

Utjämningsgränsen beräknas genom att de totala kalkylerade skatteinkomsterna för hela landet divideras med hela landets invånarantal. Kommunens kalkylerade skatteinkomster per invånare jämförs sedan med utjämningsgränsen. Om de kalkylerade skatteinkomsterna ligger under utjämningsgränsen har kommunen rätt till ett utjämningstillägg. Utjämningstillägget är 80 % av skillnaden mellan utjämningsgränsen och kommunens kalkylerade skatteinkomster. År 2015 fick 270 kommuner utjämningstillägg till ett sammanlagt belopp av 1 250 miljoner euro.

Om kommunens kalkylerade skatteinkomster överstiger utjämningsgränsen görs ett avdrag i kommunens statsandel. Utjämningsavdraget är 30 % av skillnaden mellan kommunens kalkylerade skatteinkomster och utjämningsgränsen utökat med den naturliga logaritmen av skillnaden (i genomsnitt 5,7 procentenheter). År 2015 fick 31 kommuner utjämningsavdrag till ett totalt belopp av 576 miljoner euro.

Utjämningstilläggen är större än utjämningsavdragen (skillnad 673 miljoner euro år 2015). Skillnaden finansieras genom minskning av statsandelsprocenten för kommunal basservice.

Eftersom utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna är kalkylerad och bygger på den genomsnittliga skattesatsen för hela landet, kan en enskild kommun inte påverka sitt utjämningstillägg eller utjämningsavdrag genom att ändra sin skattesats.

Hemkommunsersättningar 2015 för förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Kommunförbundet publicerade 16.5.2014 preliminära uppgifter om antalet elever för beräkningen av hemkommunsersättningarna 2015. Uppgifterna är avsedda att utgöra ett stöd för kommunernas ekonomiplanering. En preliminär beräkning av utgifterna för och inkomsterna från hemkommunsersättningar publicerades 25.11.2014.

​Utbildningsanordnaren har rätt till hemkommunsersättning när en elev fullgör sin läroplikt inom förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som anordnas av någon annan kommun än elevens hemkommun. 

Betalningen av hemkommunsersättningarna sköts samordnat i samband med utbetalningen av statsandelarna. På grund av statsandelsreformen (RP 38/2015 rd) ändras också beräkningen av hemkommunsersättningarna 1.1.2015. Hemkommunsersättningens grunddel beräknas inte längre per kommun, utan är den samma (6 226,21 €) för alla kommuner. Graderingen enligt elevens ålder kvarstår, men graderingskoefficienterna ändras enligt följande: 

 • 6-åringar: 0,61 * grunddelen 6 226,31 € = 3 797,99 €
 • 7-12-åringar: 1,00 * grunddelen 6 226,31 €
 • 13-16-åringar: 1,60 * grunddelen 6 226,31 € = 9 961,94 €
   

Hemkommunsersättningen till andra utbildningsanordnare än kommuner är 94 procent av beloppen ovan.

Hemkommunsersättningarna 2015 baserar sig på de uppgifter om elevantalet som uppgetts av utbildningsanordnarna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen per 31.12.2013. Ett sammandrag över elevantalet i respektive kommun finns i navigeringen till höger.

De detaljerade kommunvisa uppgifterna om antalet elever som används vid beräkningen av hemkommunsersättningarna 2015 kan beställas av sanna.lehtonen(at)kommunforbundet.fi. 

Mer information på webben:

Bilagor:

Betalning av statsandel sammanlagt år 2015
Källa: FM och UKM 31.12.2014

Kommunernas befolkning och det föreslagna statsandelssystemets åldersstruktur den 31.12.2013 (enligt 2014 års kommunindelning)
Källa: Statistikcentralen

Kommunernas statsandelar 2015, kalkyleringsmodell

Kommunernas statsandelar 2015, statsandelskalkyl(UKM)

Undervisnings- och kulturministeriets kalkylerade kostnader 2015
Källa: Budgetproposition 15.9.2014

Sjukfrekvenskoefficienten:Delfaktorer i sjukfrekvenskoefficienten
Källa:FM

Statsandelsreformen: Förslagets effekt på kommunernas statsandelar på 2014 års nivå samt övergångsutjämningen år 2015–2019
Källa: FM/KRA 9.4.2014

Uträkning över utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster 2015
Källa: FM 31.12.2014

Preliminär uträkning över utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster 2015
Källa: Kommunförbundet 1.9.2014

Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2015
Preliminära uppgifter om antalet elever för beräkningen av hemkommunsersättningarna 2015, Källa: Kommunförbundet 25.11.2014

Antalet elever i förskola och den grundläggande utbildningen och som står som grund för hemkommunsersättningarna år 2015

Statsandelarna 2014

Kommunförbundet publicerade sina första preliminära beräkningar av statsandelsfinansieringen år 2014 vid FCG:s ekonomi- och skatteprognosdagar 25.4.2013. Beräkningarna har uppdaterats på sommaren, i augusti och i början av september 2013. Den senaste uppdateringen har gjorts 8.1.2014, och den baserar sig på FM:s och UKM:s beslut.

​Statsandelsfinansieringen till kommunerna består av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

1. I statsandelen för kommunal basservice (L 1704/2009) ingår (FM 30.12.2013 Dnro 2970/02.02.06.00/2013):

 • social- och hälsovård
 • förskola och grundläggande utbildning
 • bibliotek
 • allmän kulturverksamhet och
 • grundläggande konstundervisning som finansieras per invånare. 
   

Också utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna utgör en del av statsandelen för kommunal basservice. I statsandelen för kommunal basservice ingår också en allmän del, tilläggsdelar för särskilt gles bosättning m.m., en utjämning till följd av systemändringen, en prövningsbaserad höjning av statsandelen samt ökningar och minskningar som ska beaktas i statsandelen, bland annat kompensation för förlorade skatteinkomster.

2. Den mest betydande delen i statsandelsfinansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1750/2009) är den finansiering enligt pris per enhet som beviljas huvudmannen för (UKM 31.12.2013 Dnro 80/221/2013):

 • gymnasieutbildning
 • yrkesutbildning och
 • yrkeshögskolor.

Dessutom beviljar undervisnings- och kulturministeriet tilläggsfinansiering per elev inom den grundläggande utbildningen (förlängd läroplikt, påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning för invandrare osv.) och finansiering för annan undervisnings- och kulturverksamhet (medborgarinstitut, museer, teatrar, orkestrar, ungdomsarbete osv.).

Statsandel för kommunal basservice 2014

Statsandelen för kommunal basservice baserar sig på de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och den rats i juni, september och december 2013. Det slutliga beslutet om statsandelen för kommunal basservice 2014 och utjämningen av statsandelen fattas i slutet av december 2013.

Kommunförbundet publicerade i april 2013 preliminära kalkyler över statsandelsfinansieringen år 2014. Kalkylerna är avsedda att utgöra ett stöd för kommunernas ekonomiplanering. Kalkylerna har uppdaterats i juni, september och december 2013. Det slutliga beslutet om statsandelen för kommunal basservice 2014 och utjämningen av statsandelen fattas i slutet av december 2013.

Statsandelsprocenten för kommunal basservice år 2014 är 29,57 % (år 2013 30,96 %) och kommunernas finansieringsandel 3 282,60  euro/invånare (år 2013 3 136,92 euro/invånare).

Som grund vid beräkningen av statsandelen används de senaste tillgängliga uppgifterna, till exempel uppgifter om befolkningen enligt språk- och åldersgrupper 31.12.2012.  I kalkylerna som gäller statsandelen för kommunal basservice har man beaktat de beräknade förändringarna i kostnadsnivån (1,5 %), inverkan av nya och utvidgade uppgifter för kommunerna samt nedskärningen av statsandelen år 2014 (-362 miljoner euro). Nedskärningen är lika stor i alla kommuner beräknat per invånare.

De preliminära beräkningarna uppdateras under hösten 2013 anefter som slutliga uppgifter erhålls.

Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2014

Skillnaderna i kommunernas inkomstbas jämnas ut genom en utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna. Utjämningen utgör enligt lag en del av statsandelen för kommunal basservice. Preliminära beräkningar av utjämningen för år 2014 publicerades i april 2013. Beslutet om utjämning av statsandelen 2014 fattas i december 2013.

Kommunen har rätt att få ett utjämningstillägg i statsandelen om dess kalkylerade skatteinkomster per invånare understiger utjämningsgränsen. Utjämningstillägget betalas till fullt belopp ända upp till denna gräns. Om kommunens kalkylerade skatteinkomst överstiger utjämningsgränsen, minskas kommunens statsandel för kommunal basservice med ett utjämningsavdrag som är 37 procent av den del av skatteinkomsterna som överstiger utjämningsgränsen.

Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna är kostnadsneutral mellan staten och kommunerna, eftersom skillnaden mellan utjämningsavdragen och utjämningstilläggen återbetalas till kommunerna i form av statsandelsökning. Ökningen är lika stor per invånare i alla kommuner.

Eftersom utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna är kalkylerad, används inte kommunens egna skattesatser när utjämningen räknas ut, utan de genomsnittliga skattesatserna för hela landet. En enskild kommun kan därför inte nämnvärt påverka sitt utjämningstillägg eller utjämningsavdrag genom att ändra sin skattesats.

Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2014

Kommunförbundet publicerade i september 2013 preliminära kalkyler över hemkommunsersättningarna för år 2014. Kalkylerna är avsedda att utgöra ett stöd för kommunernas ekonomiplanering.

Kommunernas hemkommunsersättningar fattas i december 2013. Du hittar en preliminär kalkyl över hemkommunsersättningarna 2014 som bilaga här under.

Utbildningsanordnaren har rätt till hemkommunsersättning när en elev fullgör sin läroplikt inom förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som anordnas av någon annan kommun än elevens hemkommun. Hemkommunsersättningen bestäms enligt elevens ålder och hemkommun. Kommunen behöver inte fakturera hemkommunsersättningarna själv, utan utgifterna för och inkomsterna av hemkommunsersättningarna beaktas på central nivå vid utbetalningen av statsandelar. Utgifter för hemkommunsersättningar ger ett avdrag och inkomster ger ett tillägg i den statsandel för kommunal basservice som beviljas kommunen.

Hemkommunsersättningar behandlas inte som statsandelar i bokföringen utan presenteras i budgeten som verksamhetsutgifter och verksamhetsinkomster. Mer information om hur hemkommunsersättningar ska behandlas i kommunens bokföring finns i Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 93, 23.2.2010.

Bilagor:

Betalning av statsandel sammanlagt år 2014
Källa: FM 30.12.2013 och UKM 31.12.2013

Befolkning i de fastländska kommunerna 31.12.2012
Enligt 2013 års kommunindelning, Källa: Statistikcentralen 8.4.2013

Anvisning:Tolkning av preliminär beräkningar av statsandelsfinansieringen Varför förändras statsandelarna?

Kommunernans statsandelar 2014, statsandelskalkyl

Beräkning över statsandelen för kommunal basservice år 2014

Beräkning över de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården 2014

Kalkylerade kostnader för förskola och grundläggande utbildning samt kulturväsendet 2014
Källa: FM/Kommunförbundet 10.12.2013

Allmän del för kommunens basservice 2014
Källa: FM/Kommunförbundet 4.12.2013

Tillägg för särskilt gles bosättning, skärgårdsförhållanden och kommun inom samernas hembygdsområde år 2014
Källa: FM/Kommunförbundet 4.12.2013

Minskningar och ökningar som görs i statsandelarna 2014
Källa: FM/Kommunförbundet 10.12.2013

Uträkning av kompensering för skattebortfall 2014
Källa: Skatteförvaltningen och FM/ Kommunförbundet 4.12.2013

Grundpriser 2014

Uträkning över utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster 2014
Källa:FM/Kommunförbundet 5.11.2013 och Skatteförvaltningen 29.10.2013

Hemkommunersättningar 2014 - Preliminära uppgifter

93. Behandling av statsandelar, hemkommunsersättningar och återbäring av regressfordringar som gäller underhållsstöd i kommunens bokföring
Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande, 23.2.2010

 

Statsandelarna 2013

Statsandelsfinansieringen till kommunerna består av två delar: den statsandel för kommunal bassservice som administreras av finansministeriet och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

1. Statsandelen för kommunal basservice (1704/2009) ingår

 • social- och hälsovård
 • förskola och grundläggande utbildning
 • bibliotek
 • allmän kulturverksamhet och
 • grundläggande konstundervisning med finansiering per invånare.

Också systemet med hemkommunsersättning inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomsterna utgör en del av statsandelen för kommunal basservice. I statsandelen för kommunal basservice ingår också den allmänna delen, tilläggsdelar för särskilt gles bosättning m.m., utjämningen till följd av systemändringen, höjning av statsandelen enligt prövning samt ökningar och minskningar som ska beaktas i statsandelen, bland annat kompensationen för förlorade skatteinkomster.

2. Den mest betydande delen i finansieringen enligt lagen (1705/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är den finansiering enligt pris per enhet som beviljas huvudmannen för

 • gymnasieutbildning
 • yrkesutbildning och
 • yrkeshögskolor.

Dessutom beviljar undervisnings- och kulturministeriet tilläggsfinansiering per elev inom den grundläggande utbildningen (bl.a. förlängd läroplikt, påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen) och finansiering för annan undervisnings- och kulturverksamhet (bl.a. medborgarinstitut, museer, teatrar och orkestrar, ungdomsarbete).

Allmänt om statsandelarna 2013

Kommunförbundet har 15.6.2012 publicerat preliminära beräkningar av statsandelsfinansieringen år 2013 på sin webbplats. De preliminära beräkningarna uppdaterades under sensommaren och hösten 2012. Preliminära statsandelsbeslut för år 2013 gjordes i slutet av december 2012. Besluten har kompletterats under år 2013 bl.a. angående återbetalning av underhållsstöd, statsandelen för kommunal basservice och statsandelarna för undervisnings- och kultursektorn. Alla ändringar är beaktade i sammanställningen (29.1.2014).

Kommunförbundets preliminära beräkningar innehåller uppgifter om statsandelen för kommunal basservice, utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna och om finansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet i slutlig form så som de har utbetalats åt kommunerna. Alla poster hör till statsandelsfinansieringen för år 2013 och skall ingå i bokföringen för år 2013. Återbetalningen av underhållsstöd och hemkommunsersättningarna bokförs inte som statsandelar.

Statsandelarna har uträknats enligt kommunindelningen 2013. Från ingången av 2013 verkställdes 10 kommunsammanslagningar vilka ledde till att kommunernas antal i fasta Finland minskade från 320 till 304 kommuner. I beräkningarna har följande bestämningsgrunder beaktats befolkningsuppgifter enligt situationen 31.12.2011.

I beräkningarna av statsandelen för kommunal basservice har beaktats förändringen i kostnadsnivån år 2013, dvs. en indexförhöjning på 3,0 procent.

I statsandelsberäkningarna för kommunal basservice har beaktats den tilläggsnedskärning på 125 miljoner euro år 2013 som regeringen fattade beslut om vid ramförhandlingarna i mars 2012. Till följd av tilläggsnedskärningen minskade statsandelsprocenten för kommunal basservice med 0,51 procentenheter från 31,42 procent till 30,91 procent, vilket innebar att kommunernas finansieringsandel steg med 23 euro per invånare. Nedskärningen är lika stor i alla kommuner beräknat per invånare.

I beräkningarna har sådana förändringar i kommunernas uppgifter som inverkar på statsandelsfinansieringen beaktats. Sådana förändringar orsakades till exempel av äldreomsorgslagen som trädde i kraft 1.7.2013. Till följd av tillläggsnedskärningen på 125 miljoner euro och effekterna av utökningen av kommunernas uppgifter sjönk den slutliga statsandelsprocenten år 2013 med -0,46 procentenheter från 31,42 procent till 30,96 procent. I statsandelsfinansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet har beaktats regeringens beslut vid ramförhandlingarna om att frysa indexjusteringarna för år 2013.

Statsandelsprocenterna och kommunernas självfinansieringsandel år 2013: 

Statsandelen för kommunal basservice (FM)  

 • statsandelsprocent 30,96 %
 • kommunens självfinansieringsandel 3 136,92 euro/invånare

Huvudmannafinansiering (gymnasier, yrkesutbildning, YH) (UKM)

 • statsandelsprocent 41,89 %
 • kommunens självfinansieringsandel 358,84 euro/invånare (preliminär 357,44 €).

Statsandel för kommunal basservice 2013

Statsandelen för kommunal basservice baserar sig på de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och den kalkylerade grunden per invånare för grundläggande konstundervisning och kommunernas allmänna kulturverksamhet. I statsandelen för kommunal basservice beaktas också utjämningen av statsandelen på basis av kalkylerade skatteinkomster.

​Kommunförbundet har 15.6.2012 publicerat en preliminär kalkyl över statsandelsfinansieringen år 2013. Kalkylen är avsedd att utgöra ett stöd för kommunernas ekonomiplanering.

Under år 2013 har följande ändringar gjorts till statsandelen för kommunal basservice:

 • Beslut om den slutliga justeringen av statens fordringar på underhållsstöd som Folkpensionsanstalten drivit in år 2012 och återbäringen av återkrav av överbetalda underhållsbidrag i statsandelen för kommunal basservice 2013 (FM:s beslut 2199/02.02.06.00/2012)

*****

Enligt Kommunförbundets uppskattning 13.12.2012 är statsandelsprocenten för kommunal basservice 2013 30,96 % (år 2012 31,42 %) och kommunernas finansieringsandel cirka 3 136,92 €/invånare (år 2012 3 001,49 €/invånare)

I de preliminära beräkningar som gäller statsandelen för kommunal basservice har följande bestämningsgrunder beaktats enligt situationen 31.12.2011: befolkningsuppgifter enligt språk- och åldersgrupper. Över 80 procent av den kalkylerade grunden för statsandelen för kommunal basservice bestäms enbart utgående från åldersstrukturen, dvs. kommunens invånarantal i olika åldersgrupper.

I de preliminära beräkningarna av statsandelen för kommunal basservice har också beaktats den tilläggsnedskärning på 125 miljoner euro år 2013 som regeringen fattade beslut om vid ramförhandlingarna i mars 2012. Till följd av tilläggsnedskärningen minskar statsandelsprocenten för kommunal basservice enligt en preliminär beräkning med 0,51 procentenheter, vilket innebär att kommunernas finansieringsandel ökar med cirka 23 euro per invånare. Nedskärningen är lika stor i alla kommuner beräknat per invånare.

Finansministeriet beslutar före utgången av året före finansåret om statsandelen för kommunal basservice och grunddelarna i hemkommunsersättningen. 

Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2013

Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna utgör en del av statsandelssystemet. Utjämningen ingår enligt lag i statsandelen för kommunal basservice.

​Den genomsnittliga inkomstskattesats för hela landet som används i utjämningen av statsandelen 2013 är 19,17 %. Utjämningsgränsen (91,86 %) är 3 091,24 euro/invånare.

I början av 2012 skedde en stor förändring i utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna, då bestämningen av de skatteinkomster som ligger till grund för utjämningen ändrades i enlighet med regeringsprogrammet. Från ingången av 2012 ingår kommunens kalkylerade fastighetsskatteinkomster inte längre i de kalkylerade skatteinkomster som används som grund i statsandelsutjämningen.

Kommunen har rätt att få ett utjämningstillägg i statsandelen om dess kalkylerade skatteinkomster per invånare understiger utjämningsgränsen. Utjämningstillägget betalas till fullt belopp ända upp till denna gräns. Om kommunens kalkylerade skatteinkomst överstiger utjämningsgränsen, minskas kommunens statsandel för kommunal basservice med ett utjämningsavdrag som är 37 procent av den del av skatteinkomsterna som överstiger utjämningsgränsen.

Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna är kostnadsneutral mellan staten och kommunerna. Skillnaden mellan utjämningsavdragen och utjämningstilläggen återbetalas därför till kommunerna i form av statsandelsökning. Ökningen är lika stor per invånare i alla kommuner.

Eftersom utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna är kalkylerad, används inte kommunens egna skattesatser när utjämningen räknas ut, utan de genomsnittliga skattesatserna för hela landet. En enskild kommun kan därför inte nämnvärt påverka sitt utjämningstillägg eller utjämningsavdrag genom att ändra sin skattesats.

Statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet år 2013

​När statsandelsfinansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet beräknas, bör man beakta  att regeringen vid ramförhandlingarna beslutade att frysa indexjusteringarna för år 2013.

I praktiken innebär det att kommunerna i sin ekonomiplanering  får den bästa uppskattningen av finansieringsnivån för undervisningsverksamheten år 2013 genom att utgå från samma nivå som år 2012. 

Kommunförbundets uppskattning 15.6.2012 av statsandelsprocenterna och kommunernas finansieringsandel år 2013:

Huvudmannafinansiering (gymnasier, yrkesutbildning, YH) (UKM)

 • statsandelsprocent 41,89 %
 • kommunens finansieringsandel 357,44 euro/invånare

Statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet baserar sig till största delen på antalet elever och studerande, och denna information samlas in direkt av utbildningsanordnarna enligt situationen 20.9. Närmare uppgifter om elever och mängden prestationer som utgör grunden för beräkningen finns på Utbildningsstyrelsens webbsidor: http://vos.uta.fi/rap/ > Rahoitus 2013 > Rahoituspäätökset 2013.

Regeringen beslutade vid sina ramförhandlingar 22.3.2012 att förändringen i kostnadsnivån inte ska beaktas i statsandelarna enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, dvs. att det inte görs några indexförhöjningar år 2013.

I regeringsprogrammet (2011) och rambeslutet (2012) avtalades om nedskär-ningar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Nedskärningarna för 2013 gäller bland annat läroavtalsutbildningen, den yrkesinriktade tilläggsutbildningen, finansieringen av yrkeshögskolor, statsandelen för läroanstalternas anläggningskostnader, finansieringen av fritt bildningsarbete och finansieringen av teatrar, orkestrar och museer. År 2013 uppgår nedskärningarna av statsandelsfinansieringen inom UKM:s område till sammanlagt omkring 58 miljoner euro, varav kommunernas och samkommunernas andel uppskattas bli 42 miljoner. Statsandelsfinansieringen inom dessa sektorer minskar också till följd av att den ökning av antalet studieplatser som gjordes i stimulanssyfte under den förra valperioden inte längre gäller.

Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2013

Kommunförbundet har sommaren 2012 publicerat preliminära beräkningar av statsandelsfinansieringen år 2013. Kalkylerna är avsedda att utgöra ett stöd för kommunernas ekonomiplanering. Kommunförbundets preliminära beräkningar innehåller förhandsuppgifter om statsandelen för kommunal basservice, utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna, statsandelsfinansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt hemkommunsersättningarna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Kommunerna bör i sin ekonomiplanering beakta alla dessa poster när statsandelsfinansieringen för 2013 uppskattas i sin helhet.

Du hittar en preliminär kalkyl över hemkommunsersättningarna 2013 i navigeringen till höger.

Utbildningsanordnaren har rätt till hemkommunsersättning när en elev fullgör sin läroplikt inom förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som anordnas av någon annan kommun än elevens hemkommun. Hemkommunsersättningen bestäms enligt elevens ålder och hemkommun. Kommunen behöver inte fakturera hemkommunsersättningen själv, utan utgifterna och inkomsterna av hemkommunsersättningen beaktas på central nivå vid utbetalningen av statsandelar. Utgifter för hemkommunsersättningar ger ett avdrag och inkomster ger ett tillägg i den statsandel för kommunal basservice som beviljas kommunen.

Hemkommunsersättningar behandlas inte som statsandelar i bokföringen utan presenteras i budgeten som verksamhetsutgifter och verksamhetsinkomster. Mer information om hur hemkommunsersättningar ska behandlas i kommunens bokföring finns i Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande (93/23.2.2010).

Bilagor:

Beräkning över kommunernas statsandelar 2013 och övriga poster som betalas i samband med dem
Källa: FM 28.12.2012 och UKM 16.12.2013

Anvisning för analyserandet av Statsandelarna 2013

Befolkning i de fastländska kommunerna 31.12.2011
Enligt 2012 års kommunindelning, Källa: Statistikcentralen 16.3.2012

Förhandsifylld kalkyleringsmodell för statsandelar 2013

Blank kalkyleringsmodell 2013

Anvisning för analyserandet av Statsandelarna 2013

Beräkning över kommunernas statsandelar 2013 och övriga poster som betalas i samband med dem
Källa: FM 28.12.2012 och UKM 16.12.2013

Beslut om den slutliga justeringen av statens fordringar på underhållsstöd som Folkpensionsanstalten drivit in år 2012 och återbäringen av återkrav av överbetaldaunderhållsbidrag i statsandelen för kommunal basservice 2013
FM:s beslut 5.2.2013

Beräkning över statsandelen för kommunal basservice år 2013

Grundpriser 2013

Beräkning över de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården 2013

Kalkylerade kostnader för förskola och grundläggande utbildning samt kulturväsendet 2013

Allmän del för kommunens basservice år 2013

Preliminär uträkning över utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster 2013
Källa: Kommunförbundet 18.9.2012, Skatteförvaltningen 20.8.2012

Anvisningar: Hur använda och tolka statsandelsberäkningar

Statsandelsfinansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet 2013
Innehåller 3 tabeller, Källa: UKM 31.12.2012

.

Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2013

Preliminär uträkning över kommunernas hemkommunsersättningar inom förskola och grundläggande utbildning år 2013

Utlåtande 93. Behandling av statsandelar, hemkommunsersättningar och återbäring av regressfordringar som gäller underhållsstöd i kommunens bokföring
Bokföringsnämndens kommunsektion utlåtande, 23.2.2010

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe