Jäv

Avgörande av jävsfrågor

Syftet med jävsbestämmelserna är att trygga en oberoende behandling av ärendena och trygga förtroendet för att beslutsfattandet sköts klanderfritt. Om en person har ett sådant förhållande till ett ärende som behandlas av en myndighet eller till en part i ärendet att förhållandet äventyrar personens opartiskhet, är personen jävig.

Om en jävig person deltar i behandlingen av ett ärende tillkommer beslutet i oriktig ordning.

En person kan också under pågående sammanträde meddela att han eller hon är jävig och dra sig ur behandlingen av ärendet. Som organets beslut räcker då att ordföranden konstaterar att personen är jävig och att personen självmant avhåller sig från att behandla ärendet. Det finns skäl att i protokollet anteckna att personen har avlägsnat sig på grund av jäv samt jävsgrunden.

Om en jävig person inte självmant drar sig ur behandlingen av ärendet ska ordföranden låta organet avgöra om jäv föreligger. Personen får inte själv delta i behandlingen av frågan om sitt jäv. Han eller hon får dock vara närvarande när jävsfrågan avgörs.

Var och en ska i första hand själv bedöma, avgöra och meddela om han eller hon är jävig. I oklara fall är det bättre att den som misstänker sig vara jävig i ett ärende inte deltar i behandlingen.

Kommunallagen betonar det ansvar som var och en själv har att meddela jäv och därigenom säkerställa en opartisk behandling. Den som vet att han eller hon är jävig eller är osäker i frågan ska själv meddela detta.

Om en person själv misstänker att han är jävig och drar sig ur behandlingen av ärendet på eget initiativ tillkommer inte beslutet i oriktig ordning enbart på grund av detta, även om personen i ett senare skede konstateras vara ojävig (se t.ex. HFD 1999:36). Om en jävig person deltar i behandlingen av ett ärende eller om en ojävig person förklaras jävig genom organets beslut, belastas beslutet av ett formfel.

I ett beslut som gäller jäv får omprövning inte begäras särskilt och det får inte heller överklagas särskilt genom besvär (FörvL 29 § 3 mom.) Ändring kan sökas i det slutliga beslutet i ärendet, och då kan man exempelvis hänvisa till att en person utan grund har förklarats jävig genom organets beslut eller att en jävig person har deltagit i behandlingen av ärendet.

 

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.