Indrivning och preskription av en fordran

I kommunerna sköts indrivningen antingen av kommunerna själva eller, som outsourcad verksamhet, av inkassobyråer.

Ur indrivningsperspektiv kan fordringarna grupperas på följande sätt:

Indelningen har betydelse bland annat för räntor och utmätning.

Fordringarna kan också indelas i

  • konsumentfordringar och
  • övriga fordringar.

Med konsumentfordringar avses enligt konsumentskyddslagen fordringar på en fysisk person som skaffar en konsumtionsnyttighet huvudsakligen för ett annat ändamål än näringsverksamhet som personen idkar. Indelningen har betydelse för de maximala indrivningskostnaderna.

På de underordnade sidorna till denna sida behandlas privaträttsliga fordringar, offentligrättsliga fordringar och frivillig indrivning.

Läs mer

Kommunforbundet.fi

 

Mer på webben

Konsumentombudsmannens riktlinjer: God sed vid indrivning av konsumentfordringar
Konkurrens- och konsumentverket

Flera e-tjänster inom justitieförvaltningen: En ny elektronisk tjänst har öppnats inom justitieförvaltningen. Tjänsten gör det lättare att inleda ett fordringsmål vid tingsrätten och att indriva fordringar inom utsökningen.
Justitieministeriet informerar 28.6.2011

Lagstiftning

Konsumentskyddslag 20.1.1978/38
FINLEX

Räntelag 20.8.1982/633
FINLEX

Lag om preskription av skulder 15.8.2003/728
FINLEX

Lag om verkställighet av skatter och avgifter 15.6.2007/706
FINLEX

Lag om indrivning av fordringar 22.4.1999/513
FINLEX

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.